Ylemmän ammattikorkeakoulun kliininen asiantuntija -tutkinto on yhä tuntematon työnantajille, vaikka tutkintoa on voinut suorittaa Suomessa vuodesta 2009 lähtien. Tutkinto tunnetaan työnantajien keskuudessa huonommin kuin terveystieteiden maisterin tutkinto.

Opinnäytetyöni tulokset osoittivat, että huomattavan moni työnantaja ei tiennyt, että kliininen asiantuntija (YAMK) -tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin toimiin kuin terveystieteiden maisterin tutkinto.

 

Käsittelin opinnäytetyössäni kliininen asiantuntija (YAMK) -tutkinnon tunnettuutta työnantajien keskuudessa. Opinnäytetyöni tulokset osoittivat, että huomattavan moni työnantaja ei tiennyt, että kliininen asiantuntija (YAMK) -tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin toimiin kuin terveystieteiden maisterin tutkinto. Opinnäytetyöni Webropol-kyselyyn vastasi Suomen 16 sairaanhoitopiiristä 53 yliopisto- ja keskussairaaloiden ylihoitajaa, osastonhoitajaa tai muuta henkilöä, joka rekrytoi kliinisiä asiantuntijoita organisaatioihinsa.

Työnantajista lähes kolme neljästä arvioi, että kliininen asiantuntija (YAMK) -tutkinto on käytännönläheisempi kuin terveystieteiden maisterin tutkinto, mutta kuitenkin vain hieman yli puolet työnantajista piti YAMK-tutkintoa työelämälähtöisempänä kuin maisterin tutkintoa. Työnantajat eivät mm. tienneet, kumpaan tutkintoon sisältyy 45 opintopisteen rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.

Työnantajat kaipasivat tietoa kliininen asiantuntija (YAMK) -tutkinnon eroista verrattuna terveystieteiden maisteri -tutkintoon, kliininen asiantuntija (YAMK) -opintojen sisällöstä ja koulutuksen tuottamasta osaamisesta.

 

Työnantajat kaipasivat tietoa kliininen asiantuntija (YAMK) -tutkinnon eroista verrattuna terveystieteiden maisteri -tutkintoon, kliininen asiantuntija (YAMK) -opintojen sisällöstä ja koulutuksen tuottamasta osaamisesta. He toivoivat paljon yhteistyötä KLIAS ry:n kanssa kliinisten asiantuntijoiden (YAMK) työnkuvien selkeyttämiseen, näkyvyyden ja tunnettuuden markkinointiin ja työelämään sijoittumiseen liittyen sekä yleistä tietoa koulutuksesta. Opinnäytetyöni toimeksiantajan Kliiniset asiantuntijat YAMK – KLIAS ry:n tavoite on toimia kliinisten asiantuntijoiden äänitorvena, aseman vahvistajana ja näkyvyyden edistäjänä sekä selkeyttää työnkuvia ja jakaa asiantuntijuutta.

KLIAS ry voi hyödyntää opinnäytetyössä saatuja tuloksia suunnitellessaan yhteistyötä ja tutkinnon markkinointia työnantajille. Yhteistyötä tulee lisätä, jotta kliinisten asiantuntijoiden osaaminen ja tieto tutkinnosta tulisi näkyvämmäksi työnantajiin päin. Työnantajien tulisi saada tietoa, millaista osaamispotentiaalia ja laaja-alaista asiantuntijuutta kliiniset asiantuntijat (YAMK) tarjoavat muun muassa sote-uudistukseen. Ensi vuonna KLIAS ry:n teemana on työnantajat, joten yhteistyö tulee kohdistumaan vahvasti organisaatioihin päin.

 

Kirsi Nousiainen
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kliiniset asiantuntijat YAMK – KLIAS ry:n jäsen

Kirjoita kommentti

*