suomen talotekniikka oy, projektiryhmä 9

Projektitiimimme sai Suomen Talotekniikka Energia Mikkeli Oy:ltä toimeksiannon selvittää miksi maalämpölaitevalmistajien mitoittamien lämmönkeruupiirien painehäviölaskelmat poikkeavat toisistaan. Toimeksiantajalla oli painehäviölaskelmien lisäksi muitakin maalämpöjärjestelmiin liittyviä selvitystöitä. Maalämpökaivojen syvyyden mitoituksissa tuntui olevan varianssia laitevalmistajien keskuudessa, mikä aiheutti hämmennystä.

Ensimmäiseksi otimme yhteyttä maalämpöpumppujen valmistajiin ja maahantuojiin. Selvisi, että suurin osa mitoitusohjelmista perustuu ainoastaan energialaskelmiin, eikä painehäviöitä huomioida niissä lainkaan. Tarkoituksemme oli mitoittaa kuvitteellinen kohde ja vertailla saatuja tuloksia mitoitusohjelmien välillä. Saimme vain kaksi mitoitusohjelmaa käyttöömme, joten otanta jäi valitettavan pieneksi. Vain toinen ohjelmista huomioi keruupiirin painehäviöt, joten ainoastaan energialaskennan vertailu oli mahdollista. Tulokset olivat melko lähellä toisiaan. Etelä-Suomeen sijoitettavan kohteen lämpökaivon syvyydessä oli kymmenen metriä eroa näiden kahden mitoitusohjelman välillä. Mitoitusohjelmat poikkesivat syötettävien tietojen osalta hyvin paljon toisistaan.

Haastattelimme useampaa maalämpöasiantuntijaa ja yleiseksi mielikuvaksi muodostui se, että maalämpökaivon mitoittaminen tarkasti on todella vaikeaa, koska maasta saatavan energian määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Täten kaivon syvyyden mitoittaminen perustuu osittain kokemusperäiseen tietoon ja varman päälle pelaamiseen.

Olimme hieman yllättyneitä, että mitoitusohjelmissa ei huomioida keruupiirin painehäviöitä. Toimeksiantajamme kiinnostui ideastamme luoda painehäviölaskuri. Laskurin vahvuutena olisi sen yleiskäyttöisyys; se ei olisi riippuvainen maalämpöpumpun valmistajasta. Laskurilla voidaan määrittää maalämpökaivon maksimisyvyys, kun tiedetään pumpun nostokorkeus. Lisäksi laskurilla voidaan laskea mitoitettavan lämpökaivon kokonaispainehäviö. Molemmista laskelmista saadaan helposti tuloste, josta selviää kohteen tiedot. Laskuri soveltuu kohteisiin, joihin mitoitetaan yksi maalämpökaivo kaksiputkijärjestelmällä, eli käytännössä omakotitalokohteisiin. Laskuri on useamman kehitysvaiheen läpikäytyään vihdoin valmis. Projektin loppuraportti ja laskuri ovat valmiina luovutettaviksi toimeksiantajalle aikataulun mukaisesti.

 

Henkilöstöryhmä

 

Henkilöstöryhmä on osa organisaatiota oppimisympäristössämme, jonka tehtävänä on ollut hoitaa projektitoimistossa monia erilaisia asioita. Alussa tehtävänämme oli hoitaa projekti ja henkilöstö ryhmiä varten sähköiset tuntiseuranta listat jotta saadaan taloushallintoryhmälle kerättyä työtunnit talouslaskentaa varten.

Projektitoimiston aikana meille tuli tehtäväksi järjestää tyytyväisyyskysely projektitoimiston henkilökunnalle, mikä paljasti sen että noin 88% projektitoimiston henkilöstöstä ovat erittäin tyytyväisiä työoloihin ja saamiinsa vastuutehtäviin.

Järjestimme myös TYKY-Iltapäivän projektitoimiston jäsenille, jolloin kävimme pelaamassa fresbeegolffia. Huonon sään takia osallistuja määrä tässä TYKY-iltapäivässä oli hyvin vähäinen, mutta hauskaa oli pienelläkin porukalla.

Tarkoituksena oli myös järjestää projektitoimiston aikana koulutuspäivä, mutta tätä koulutuspäivää emme saaneet järjestettyä resurssipulan ja aikataulun takia. Tarkoituksena oli järjestää MagiCAD koulutus, mutta lyhyellä varoitusajalla emme saaneet ketään pitämään koulutusta ja tiloja ei ollut enää varattavissa.