Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio – VEMIDI-hanke kehittää ja demonstroi uusia ympäristön seurannan teknologioita vesivarojen mittaukseen ja vesiturvallisuuteen.

Vesivarojen seurantaa uusilla mittausteknologioilla

Ympäristömittauksiin liittyvä teknologia on kehittynyt viime aikoina merkittävästi mahdollistaen uusia tapoja tuottaa tietoa. Eri menetelmillä tuotettu data ei kuitenkaan ole yhteismitallista vaan vaatii kehittynyttä datan- ja laadunhallintaa. Tällaisen heterogeenisen datan käsittelyyn kykenevälle järjestelmälle on suuri kysyntä maailmalla. Hanke on osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja demonstroida uusia teknologioita ja mittausmenetelmiä integroidussa ympäristömonitorointijärjestelmässä. Järjestelmä mahdollistaa eri datalähteiden yhteiskäytön (interoperability) ja kokoaa arvoketjun sensoreista palveluihin vesivara- ja vesiturvallisuuden palveluiden alueella. Uusi osaaminen mahdollistaa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen.

Hankkeessa dataa tuotetaan uusilla älykkäillä ja kustannustehokkailla mittalaitteilla, miehittämättömillä ilma-aluksilla (drooneilla) ja lisäksi hyödynnetään kansalaisten sekä muiden toimijoiden tuottamaa tietoa. Rajapinnat mahdollistavat digitaalisten järjestelmien kytkennät ja datan analysoinnissa käytetään kehittyneitä laskentamenetelmiä sekä koneoppimista.

Suomen vesifoorumi FWF identifioi ja valitsee soveltuvia yhteistyökumppaneita ja kohdemaita hankkeessa demonstroidun teknologian viennin edistämiseen. Esimerkiksi Kiinan ja Keski-Aasian markkinat ovat mielenkiintoiset vesivarojen mittausten sovelluksille.

Hankkeen osana tullaan järjestämään vedenlaadun mittauksiin ja laadunvarmistukseen liittyviä demonstraatioita hankkeen toteuttajien ja yhteistyöyritysten toimesta.

Hankkeen toimenpiteet

1. Järjestelmäntoteutus
2. Sensorit ja datalähteet
3. Algoritmipalvelut
4. Liiketoiminnan kehittäminen

Tuloksena uusien teknologioiden tehokäyttö vesivarojen monitoroinnissa

Hanke luo edellytyksiä parantaa vesiympäristön tilaa ja vesivarojen hallintaa Suomessa ja maailmalla. Vemidi-hanke uudistaa toimialaa, lisää toimijoiden välistä yhteistä ja luo uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia erityisesti kansainvälisesti. Hanke luo vahvan referenssin ja entistä vahvemmat edellytykset osapuolille lähteä luomaan omia integroituja ratkaisujaan kansainvälisille vesiliiketoiminnan markkinoille.

More info

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

www.syke.fi/vemidi

These might intrest you

VIM-Veden ja ilman monitorointi...

Hankkeessa ennaltaehkäistiin ja vähennettiin päästöjä sekä lisättiin ympäristöturvallisuutta ja siihen liittyvää osaamista.

Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä...

Hanke lisää vesihuoltolaitosten energia- ja ekotehokkuutta alueen kaupungeissa.

Facts

Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio - Uusien mittausteknologioiden älykäs hallinta VEMIDI

01.09.2018 - 31.03.2020

Implementers

Administrator: Suomen ympäristökeskus SYKE

Partial implementers: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Suomen vesifoorumi FWF

Fields of expertise: Metsä, ympäristö ja energia

Budget

Total budget: 270375 €

XAMK part of the total budget: 50000 €

Financiers and main source of funding: Etelä-Savon ELY-keskus, Sinisen biotalouden kärkihankerahoitus

Share This