Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio – VEMIDI-hanke kehitti ja demonstroi uusia ympäristön seurannan teknologioita vesivarojen mittaukseen ja vesiturvallisuuteen.

Vesivarojen seurantaa uusilla mittausteknologioilla

Ympäristömittauksiin liittyvä teknologia on kehittynyt viime aikoina merkittävästi mahdollistaen uusia tapoja tuottaa tietoa. Eri menetelmillä tuotettu data ei kuitenkaan ole yhteismitallista vaan vaatii kehittynyttä datan- ja laadunhallintaa. Tällaisen heterogeenisen datan käsittelyyn kykenevälle järjestelmälle on suuri kysyntä maailmalla. Hanke oli osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta.

Hankkeen toteutti ja demonstroi uusia teknologioita ja mittausmenetelmiä integroidussa ympäristömonitorointijärjestelmässä. Järjestelmä mahdollistaa eri datalähteiden yhteiskäytön (interoperability) ja kokoaa arvoketjun sensoreista palveluihin vesivara- ja vesiturvallisuuden palveluiden alueella. Uusi osaaminen mahdollistaa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen.

Hankkeessa dataa tuotettiin uusilla älykkäillä ja kustannustehokkailla mittalaitteilla, miehittämättömillä ilma-aluksilla (drooneilla) ja lisäksi hyödynnettiin kansalaisten sekä muiden toimijoiden tuottamaa tietoa. Rajapinnat mahdollistavat digitaalisten järjestelmien kytkennät ja datan analysoinnissa käytettiin kehittyneitä laskentamenetelmiä sekä koneoppimista.

Suomen vesifoorumi FWF identifioi ja valitsi soveltuvia yhteistyökumppaneita ja kohdemaita hankkeessa demonstroidun teknologian viennin edistämiseen. Esimerkiksi Kiinan ja Keski-Aasian markkinat olivat mielenkiintoisia vesivarojen mittausten sovelluksille.

Hankkeen järjestettiin vedenlaadun mittauksiin ja laadunvarmistukseen liittyviä demonstraatioita hankkeen toteuttajien ja yhteistyöyritysten toimesta.

Hankkeen toimenpiteet

1. Järjestelmäntoteutus
2. Sensorit ja datalähteet
3. Algoritmipalvelut
4. Liiketoiminnan kehittäminen

Tuloksena uusien teknologioiden tehokäyttö vesivarojen monitoroinnissa

Hanke loi edellytyksiä parantaa vesiympäristön tilaa ja vesivarojen hallintaa Suomessa ja maailmalla. Vemidi-hanke uudisti toimialaa, lisäsi toimijoiden välistä yhteistä ja loi uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia erityisesti kansainvälisesti. Hanke loi vahvan referenssin ja entistä vahvemmat edellytykset osapuolille lähteä luomaan omia integroituja ratkaisujaan kansainvälisille vesiliiketoiminnan markkinoille.

More information

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

www.syke.fi/vemidi

Facts

Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio - Uusien mittausteknologioiden älykäs hallinta VEMIDI

1 September 2018 – 31 March 2020

Project partners

Lead partner: Suomen ympäristökeskus SYKE

Partners: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Suomen vesifoorumi FWF

Budget

Total budget: € 270375

XAMK part of the total budget: € 50000

Financiers and main source of funding: Etelä-Savon ELY-keskus, Sinisen biotalouden kärkihankerahoitus