Hanke on päättynyt

 

DIKIEKO-hankkeessa konseptoitiin ja pilotoitiin Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen kiertotalousliiketoimintaa tukeva alueellinen kiertotalouden tiedotussivusto Kiertokymi.fi ja Linkedin-ryhmä: Kymenlaakson kiertotalousverkosto

Digikiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia tunnistettiin sekä taustakartoituksen että kiertotalousliiketoiminnan tukemiseksi tai kasvattamiseksi tarvitsemien digitaalisten ratkaisujen tunnistamisen ja nopeiden kokeilujen kautta. Toutettiin seuraavat nopeat kokeilut: i) Thinglinkin soveltaminen opasmateriaalin esittämisessä: purkupuu-esitysmateriaali ja prosessikaavio tuhkan hyödyntämisestä, ii) 360-asteen kuvateknologian ja Thinglinkin hyödyntäminen mm. esittelyssä ja oppimisympäristönä, iii) CRM ja projektinhallintajärjestelmän hyödyntäminen kiertotalouden TKI-verkostodatan keräämiseksi, iv) patenttitietojen hakutyökalu yhteistyössä Dataamo-hankkeen kanssa aiheena vähähiilinen betoni, v) Tekoälysovellusten hyödyntäminen, vi) Kestävyysdata hyödyntäminen, ja vii) Kouvolan kaupungin karttajärjestelmien hyödyntäminen Hyötyvirta-osaamiskeskuksen esittämiseksi 3D-mallissa karttapohjalla.

Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Sen tavoitteena oli edistää Kymenlaakson pk-yritysten covid-19-pandemian vaikutuksista toipumista pilotoimalla digitaalinen alusta uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kiertotalouden ympärille rakentuvan ekosysteemin pohjaksi ja siten edistää alueellisen digikiertotalousekosysteemin kehitystä. Kehitetty tiedotussivusto liittyy kiinteästi jo olemassa olevaan konkreettiseen toiminta-alustaan, Hyötyvirta-alueeseen. Kehittämistyö antaa lähtökohdat laajentaa alustan toimintamahdollisuuksia kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.

DIKIEKO-hankkeen aikaiset digikiertotalousekosysteemiä aktivoivat toimet, ml. virtuaalialustan testaus, nopeat kokeilut ja dialogisuus, tukivat alueen yritysten aktiivista roolia digikiertotalousekosysteemin kehityksessä. Samalla lisättiin pk-yritysten innovaatiopotentiaalia parantamalla kustannustehokkaasti kokeilu- ja kehittämismahdollisuuksia sekä laajentamalla alueellisen Hyötyvirta-alueen toimintasädettä kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.

Julkaisut

 

Challeges in mapping inter-organizational relations in a regional circular economy. (Maunula, M., Kiviranta, J. & Haapanen, A. 2023) In publication: Xamk Beyond: Digitalizations. Eds. Jääskeläinen, P. & Weaver, C. Xamk Research 27. pp. 44-61.

Digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen. (Maunula, M., Haapanen, A., Kiviranta, J. & Fabritius, C. & Kyhyräinen, J. 2023) Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2023. Toim. Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. Xamk Kehittää 227. s. 264-277.

Matkailuyrityksen hiilijalanjälkilaskenta. Podcast. (Maunula, M., Hämäläinen, R. & Kiviranta, J. Xamk Next, 14.11.2023)

Työelämäprojekti kestävän kehityksen datan hyödyntämisestä Salpalinja-museossa (Maunula, M. & Samaniego, T. Xamk Next, 21.4.2023)

Uusiutuva energia ja kiertotalous ratkaisuina tulevaisuuden haasteisiin (Haapanen, A., Kiviranta, J., Kiviranta, P. & Maunula, M. Xamk Read, Nro 1/2023)

Kokemuksia kiertotalouden alueellisen tiedotusalustan suunnittelusta (Maunula, M., Kiviranta, J. & Haapanen, A.) Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022. Toim. Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. Xamk Kehittää 208. s. 258-266.

Soveltavalla tutkimuksella tuetaan digikiertotalouden innovaatioita (Maunula, M. Xamk Read, Nro 4/2021)

Lisätietoja

Melina Maunula
Projektipäällikkö, DI
Metsä, ympäristö ja energia painoala / tutkimuskeskus BioSampo
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
+358 44 7028521
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Ari Haapanen
lehtori
Kulttuurin koulutusyksikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Jani Kiviranta
TKI-asiantuntija
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Carine Fabritius
TKI-asiantuntija
Luovan talouden tutkimusyksikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Jaana Kyhyräinen
Asiantuntija
Kiertotalouspalvelut
Kouvola Innovation
www.kinno.fi

Faktat

DIKIEKO - Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin

01.09.2021 – 31.10.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kouvola Innovation

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 389 428 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 229 068 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) REACT-EU-rahoitus