Päiväopiskelu

Päiväopiskelu

Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen

Englanninkielisessä Nursing-koulutuksessa yhdistät sairaanhoitajaopinnot ja tulevassa työssäsi tarvittavan suomen kielen osaamisen hankkimisen.

Koulutuksen aikana voit aloittaa suomen kielen opiskelun alusta tai jatkaa suomen opintojasi omalta lähtötasoltasi. Tavoitteena on suomen kielen taitosi monipuolinen kehittyminen taitotasolle B2 – C1. Opiskelet suomea opintojaksoilla, työharjoitteluympäristöissä ja vertaisryhmissä.

Valmistuttuasi pystyt työskentelemään suomenkielisessä hoitotyön työympäristössä sujuvasti ja potilasturvallisesti. Lisäksi tutustut suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja pystyt toimimaan sen täysivaltaisena jäsenenä niin työn kuin vapaa-ajankin toiminnoissa.

Sairaanhoitajan ammatti on sinua varten, jos olet oma-aloitteinen, empaattinen, huolellinen sekä vastuullinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden, jolla työllistyt hyvin.

Valmistuttuasi sairaanhoitajaksi sinulla on vahva käytännön hoitotyön osaaminen. Saat hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä. Opit myös hyödyntämään teknologiaa hoitotyössä. 

Toimit monialaisissa tiimeissä hoitotyön asiantuntijana ohjaten, tukien, hoitaen ja kuntouttaen eri tavoin sairastuneita henkilöitä yhteistyössä heidän läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa.

Sairaanhoitajana sinun tulee pystyä aina perustelemaan oma toimintasi. Hoitotyössä vaaditaan hoitotieteellisen ja monialaisen tiedon omaksumista ja tiedon soveltamista käytännön hoitotilanteisiin.

Valmistuttuasi voit työskennellä sairaalan vuodeosastoilla, poliklinikoilla, päivystyksessä, leikkaus- ja teho-osastolla, kotisairaanhoidossa, kuntoutus- ja hoitokodeissa, yksityissektorilla, lääkäriasemilla, kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä.

hoitotyö | sairaanhoitaja | sairaanhoito | terveyden edistäminen | englanninkielinen | kansainvälisyys

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op).

Sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta (180 op) sekä valtakunnallisesti määritellyt yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita. Nämä osaamisalueet sisältyvät sairaanhoitajaopintojen moduuleihin ja opintojaksoihin.  

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, jotka sairaanhoitajan on hallittava työelämässä ja jotka ovat pohja uuden oppimiselle.

Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista. Sekä ydinosaamisen että täydentävän osaamisen kokonaisuuksiin sisältyy suomenkielen opiskelua. 

Opinnot koostuvat seuraavista moduuleista:

Ydinosaaminen 

 • Hoitotyön ammatilliset perusteet   
 • Terveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 
 • Kliininen hoitotyö  I 
 • Kliininen hoitotyö II  
 • Näyttöön perustuva hoitotyö  
 • Opinnäytetyö  

Ydinosaamisen moduulit sisältävät suomen kielen kurssit 1-3 ja kliinisen harjoittelun.

Täydentävä osaaminen

Opintojaksoilla voit syventää sekä laajentaa osaamistasi teoriassa ja soveltaa osaamistasi käytännössä. Myös täydentävissä opinnoissa on vahvasti mukana suomen kieli. 

 • Täydentävä kliininen hoitotyö 
 • Täydentävä kliininen harjoittelu 
 • Suomi 4 
 • Suomi 5 

Koulutuksen aikana harjoitellaan paljon kädentaitoja ja erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita suomen kielellä. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet. 

Opiskelusta noin kolmasosa on kliinistä harjoittelua toimintaympäristöissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri yksiköissä ja kolmannen sektorin toimipisteissä. Harjoittelussa saat ohjausta sekä hoitotyön että suomenkielen opettajalta.  

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa päiväopintoina. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta, laajuus on 210 op.

Päiväopiskelu on päätoimista ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista.

Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja -ympäristöt lähiopetuksesta ja etäopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuihin opintoihin, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Sairaanhoitaja työelämässä

Sairaanhoitajana työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla. Työllistymismahdollisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.  

Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi

 • sairaaloiden vuodeosastolla,
 • poliklinikalla tai leikkausosastolla,
 • kotisairaanhoidossa,
 • erilaisissa kuntoutus- ja hoivakodeissa tai
 • lääkäriasemilla.

Voit työllistyä myös suunnittelutehtäviin tai yrittäjäksi.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.  

Sairaanhoitajat (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien kriteerien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.  

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. 

Lue lisää sairaanhoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Siirry opinto-oppaaseen

Valintaperusteet - Kotka

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Siirry Opintopolkuun

Valintaperusteet - Savonlinna

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Siirry Opintopolkuun

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Infograafikuvassa sairaanhoitaja kumartuu sängyssä makaavan vanhuksen puoleen. Tekstinä kuvassa Valmistuneet opiskelijat arvioivat: Terveysalan opinnot ovat motivoivia ja innostavia. Lähde AVOP-kysely 2020.

"Opettajat kannustavat läpi opiskelujen!"

"Opiskeluista parhaiten on jäänyt mieleen oma ryhmä ja sen maailman parhaat opettajat! Ei ollut niin suurta tai pientä huolta, liittyi se opiskeluun tai ei, etteikö niihin olisi tukea, apua ja kannustusta saanut."

Lue Maaretin opiskelijahaastattelu

Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelemassa kirurgisen ja akuuttihoitotyön simulaatiossa

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella sairaanhoitajaksi

 1. Jokainen päivä opit varmana jotain uutta ja mielenkiintoista!
 2. Tulet olemaan kavereiden suosiossa, kun pienikin nuha vaivaa…
 3. Hyvät mahdollisuudet erikoistua ja jatkokouluttautua.
 4. Hyvät työllistymismahdollisuudet ympäri Suomea ja halutessasi ovet ovat avoinna myös ulkomaille.
 5. Opetus käytännönläheistä ja siihen kuuluu mm. paljon oikeita asiakastöitä.

Täytyy olla jämäkkä, ahkera ja kunnianhimoinen, mutta myös aina muistaa mikä on kaikkein tärkeintä: olla ihminen ihmiselle, olla läsnä, kuunnella sekä arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on.

”Hain sairaanhoitajaksi, koska haluan auttaa ihmisiä”

Parasta tässä työssä on, että voit tehdä valmistumisen jälkeen töitä sikiöikäisten, iäkkäiden ja kaiken siltä väliltä olevien parissa. Voit mennä töihin esimerkiksi leikkaussaliin, osastoille, kotihoitoon tai psykiatriselle yksikölle. Eli toisinsanoen, vain oma mielenkiinto ja kiinnostuksen kohteet ovat rajanasi.

Lue Riikan haastattelu

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Tutustu Kotkan kampukseen

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Tutustu Savonlinnan kampukseen

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Tutustu kampuskaupunkeihin!

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Kysy lisää koulutuksesta

Kotka

Koulutusvastaava Jussi Mähönen
puh. 050 473 4000
jussi.mahonen@xamk.fi

Savonlinna

Koulutusvastaava Tuulia Litmanen
puh. 040 358 0489
tuulia.litmanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610