Hoitotyön hyvinvointia ja sitoutumista tukevan inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävän työn edellytykset, ulottuvuudet ja seuraukset.

Kestävän työn (eng. decent work) käsite on uusi näkökulma hoitotyön tutkimuksessa. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta siirrytään positiivisiin työelämän ulottuvuuksiin. Hankkeessa kehitetään kestävän työn malli työntekijän lähtökohdista käsin ja tuotetaan kokonaisuus yksittäisten tekijöiden sijaan. Kestävän työn ulottuvuuksina pidetään yleisesti turvallisia työsuhteita ja työntekijöiden sitouttamista, sosiaalista ja terveydellistä suojelua, työntekijöiden oikeuksia ja päätöksentekoon osallistumista ja sosiaalista vuorovaikutusta ja tasa-arvoista kohtelua (ILO, 2018).

Kestävän työn ulottuvuudet pitävät sisällään yksityiskohtaisempia teemoja liittyen ikääntyvien työntekijöiden asemaan työelämässä, osaamisen ja taitojen uudistamiseen, työn ja elämän tasapainoon, psykologiseen turvallisuuteen ja alhaalta ylös (bottom-up) mallien kehittämiseen työelämässä (Schulte, 2022). Näiden ulottuvuuksien kautta tutkimushankkeessa tarkastellaan kestävän työn rakentumisen ehtoja hoitotyössä, jossa kestävää työtä on toistaiseksi tutkittu vähän.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Koota ja arvioida aiempaa tutkimusnäyttöä hoitajien kestävän työn ulottuvuuksista.
  • Määritellä kestävän työn ulottuvuudet ja testata niiden yhteyttä hoitajien hyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen.
  • Syventää ja analysoida ymmärrystä siitä, millaisia merkityksiä hoitajat antavat kestävälle työlle.

 

ILO. (2018). Care work and care jobs for the future of decent work.  https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang–en/index.htm.

Schulte, P.A., Iavicoli, I., Fontana, L., ym. (2022). Occupational Safety and Health Staging Framework for Decent Work. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19,10842. Occupational Safety and Health Staging Framework for Decent Work (nih.gov)

Lisätietoja

marja.hult@xamk.fi

050 5738201

Faktat

Kohti kestävää hoitotyötä

01.01.2024 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Muut kumppanit: Itä-Suomen yliopisto

Tutkimuskeskus: Uudistuva työelämä

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Työsuojelurahasto