nainen katsoo tyäpöytänsä edestä korkean rakennuksen ikkunoista vesistöä, jossa näkyy saaria.

Vaikuttava tutkimus- ja kehitystyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Etelä-Savon ja Kymenlaakson yritysten, tutkimuslaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden vahva kumppani.

Tuemme yrityksiä menestymään, synnytämme uutta yrittäjyyttä ja vastaamme niin alueellisiin kuin globaaleihin haasteisiin.

Suuntaamme osaamisemme suoraan yritysten kehittämistarpeisiin

Vaikuttavuus on toimintamme ydin

Xamk on strategiassaan sitoutunut entistä vahvemmin kansalliseen tavoitteeseen, jonka mukaan Suomen TKI-menot kasvaisivat vuoteen 2030 mennessä 4 % bruttokansantuotteesta. TKI-intensiteetin lisäämisen tavoitteena on turvata viime kädessä Suomen kilpailukyky kasvattamalla työn tuottavuutta. Tähän työhön tarvitaan myös korkeakouluja ja Xamk johtavana TKI-ammattikorkeakouluna haluaa olla tässä mukana. 

Olemme edelläkävijä öljyntorjunnassa, puukuidun käsittelyn prosesseissa ja käyttäjälähtöisessä muotoilussa. Teemme yhdenvertaisuuteen tähtäävää nuorisotutkimusta ja kehitämme ympäristöturvallisia ratkaisuja kasvaville toimialoille.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme haluaa uudistaa Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta. TKI-toiminnan vaikuttavuusmalli ja sen kolme kulmakiveä ohjaavat ja suuntaavat työtämme. Vaikuttavuutemme kulmakiviä ovat ympäristö ja kestävyys, ihminen ja käyttäjälähtöisyys sekä yrittäjyys ja korkea lisäarvo.

Xamkin neljä TKI-vahvuusalaa Metsä, ympäristö ja energia, Digitaalinen talous, Kestävä hyvinvointi sekä Logistiikka ja merenkulku ovat suurten muutostrendien, kuten vihreän siirtymän ja digitalisaation tai työelämän uudistumisen ytimessä.

TKI:n vaikuttavuuden kolme kulmakiveä

Visio strategiasta: Vuonna 2030 Xamk on uudistanut Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden.

Ympäristö ja kestävyys

Vuonna 2030 Xamk on alueen yritysten tärkein kumppani kestävyysloikassa, ja Kaakkois-Suomessa hyödynnetään luonnonvaroja esimerkillisen kestävästi.

  1. Xamkin osaamisella on keskeinen rooli Kaakkois-Suomen biokiertotaloudessa.
  2. Xamkin ympäristöosaaminen on kansainvälinen menestystuote.
  3. Kaakkois-Suomen puhdasta luontoa arvostavat asukkaat ja kävijät.

Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

Vuonna 2023 Kaakkois-Suomen yrityksille ja yhteisöille käyttäjäkokemus ja ihmisten hyvinvointi ovat etusijalla.

  1. Käyttäjäystävälliset palvelut tuottavat lisäarvoa ja hyvinvointia.
  2. Yhteisöt antavat merkitystä ja tukea.
  3. Digitaalisessa yhdenvertaisuudessa on otettu suuria harppauksia.

Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

Vuonna 2030 Kaakkois-Suomessa arvoa luodaan vaikuttavalla, kansainvälisellä ja digitaalisella liiketoiminnalla. Xamkin TKI-toiminnassa on luotu toimintamallit yritysten kiihdyttämiseksi.

  1. Skaalautuva liiketoiminta on Kaakkois-Suomen valttikortti.
  2. Kaakkois-Suomi on vaikuttavien yritysten synnyinpaikka.
  3. Xamkin kädenjälki näkyy globaaleissa arvoketjuissa.
Vaikuttavuusmalli vaikuttaa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimusyksikkömme vastaavat työelämän tarpeisiin

Yksitoista tutkimusyksikköämme vahvistavat kukin omalla erityisosaamisellaan maakuntiemme elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia. Asiantuntijamme etsivät, kokeilevat ja kehittävät uusia tuotteita ja palveluita tai tekevät tutkimusta yritysten ja työelämän tarpeisiin.

Tutkimusyksiköissä ja laboratorioissa tuotetaan myös monipuolisia mittaus- ja analysointipalveluita sekä asiantuntijapalveluita. Kampuskaupunkiemme Kouvolan, Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan tutkimusinfrastruktuurit palvelevat suoraan alueen yrityksiä. Kehitämme muun muassa uudenlaista logistiikkaa, kestävää kiertotaloutta, kyberturvallisuutta ja digitaalisia liiketoimintaratkaisuja.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja aktiivinen yhteistyö kumppaneidemme kanssa on toimintamme kivijalka. Huippuosaamisemme palvelee myös Suomen suurimpia yrityksiä ja vientiteollisuutta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuo alueelle uusinta tietämystä ja asiantuntijoita paitsi laajojen kansallisten kumppanuusverkostojen, myös kansainvälisten tutkimuskonsortioiden kautta. Hankejatkumoiden kautta tieto ja osaaminen kumuloituvat, jolloin vaikuttavuus on yksittäistä hanketta vahvempi.

Kohti kestävää kasvua

Osaamisellamme on keskeinen rooli maakuntien kestävyysloikassa. Kehitämme uutta lisäarvoa tuovia ratkaisuja erilaisista näkökulmista ja eri toimialoilla.

Kärkiosaamisemme tukevat maakuntien strategisia painopistealueita ja hyödyntävät alueen vahvuuksia. Kehitämme käyttäjälähtöisiä palveluita ja tuotteita kestävän kehityksen ja menestyvän liiketoiminnan edistämiseksi.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tukee alueellisten kehittämisstrategioiden lisäksi myös kansallisia ja kansainvälisiä kestävän kasvun ja vihreän siirtymän ohjelmia.

Xamkin projektinhallintajärjestelmässä jokainen TKI-hanke kytkeytyy yhteen tai useampaan TKI-vision kulmakiveen ja edistää näin ollen tavoitteen toteutumista hankkeen toimenpiteiden kautta yhdessä sidosryhmien kanssa. Lisäksi jokainen hanke kytkeytyy yhteen tai useampaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (SDG).

Globaalit haasteet synnyttävät kysymyksiä tutkimukselle, jonka tuottaman tiedon pohjalta on mahdollista kehittää innovaatioita ratkaisemaan nykyisiä ja tulevaisuuden haasteita.

Vastuullinen toiminta pyrkii usein saavuttamaan positiivista vaikuttavuutta – Vaikuttavuuden tavoittelu edellyttää vastuullista toimintaa varmistaakseen, että vaikutukset ovat kestäviä ja eettisesti perusteltuja.  

Vaikuttavuus rakentuu yhteistyössä

Tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on saada aikaan positiivista muutosta ja mahdollisimman pysyviä vaikutuksia ja hyötyjä eli vaikuttavuutta. Laajat aluekehitysvaikutukset konkretisoituvat usein pitkällä aikajänteellä ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on monen tekijän summa. Toisaalta se konkretisoituu uusien yritysten ja työpaikkojen määrässä, toisaalta ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa. Vastuullinen ammattikorkeakoulu huomioi kaikessa toiminnassaan suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. 

Xamkissa tutkimus- ja kehittämistoimintaa mitataan ja arvioidaan systemaattisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Vahva osaaminen niin projektin- kuin laadunhallinnassa tukee kehittämistyön vaikuttavuutta. Yhteistyö koulutuksen ja yrityskentän kanssa varmistaa sen, että tieto saadaan käytäntöön.

Työmme kannalta ratkaisevaa on pohtia yhteistyössä alueen vaikuttajien kanssa, mitä tutkimuksella tai kehittämisellä halutaan saada aikaan. Mikä on se yhteiskunnallinen ongelma, jota haluamme ratkaista? Kenen kanssa ja kenelle tätä muutosta tehdään? Millä konkreettisilla toimilla tuemme alueen elinvoimaa parhaiten sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä?

Näihin kysymyksiin haemme vastauksia yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Lisää vaikuttavuudesta Xamk READissa, artikkelin lopussa lisää lukuvinkkejä!

Vaikuttavuus ei synny tyhjiössä, siihen tarvitaan yhteistyötä, verkostoja ja pitkäjänteisyyttä.

Tavoiteltua muutosta eli vaikuttavuus voi toteutua oppimisena, hyvinvointina tai vaikkapa aluekehityksenä.

Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetyönsä yrityksille tai suorittaa harjoittelunsa osana TKI-hankkeita.

Laaja julkaisutuotantomme tuo uusimman tiedon ja hyvät käytännöt alueen toimijoiden työkaluiksi oman toiminnan kehittämiseen.

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko kehittää innovaatioita, vahvistaa henkilöstösi osaamista tai tehdä yhteistyötä opiskelijoidemme kanssa? Me voimme auttaa! Täytä verkkolomakkeemme ja ota ensimmäinen askel kohti yhteistyötä!