Mies katsoo metsämaisemaa kalliolta

Lisähaku

Hae 29.7. – 8.8.2024

Xamk järjestää lisähaun kevään yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. Opinnot alkavat syyslukukaudella 2024. Jos olet jo ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syyslukukaudella 2024 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta. 

Xamkin lisähaku 29.7.8.8.2024

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä 8.8. klo 15.00.

Mukana olevat koulutukset  

Tutustu koulutuksiin

(Päivä-, monimuoto- ja YAMK-opinnot)

Hakuohjeet

Valintaperusteet

Valintakokeet ja muut valintatavat

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Lisähaussa mukana olevat koulutukset  

Kotka

 • Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päiväopinnot
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päiväopinnot
 • Naprapaatti (AMK), päiväopinnot

Kouvola

 • Artenomi (AMK), restaurointi, päiväopinnot
 • Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot
 • Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päiväopinnot

Mikkeli

 • Bachelor of Engineering, Environmental Engineering, päiväopinnot
 • Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päiväopinnot
 • Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päiväopinnot

Savonlinna

 • Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päiväopinnot
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päiväopinnot
 • Liikunnanohjaaja (AMK), päiväopinnot
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot

Verkko

 • Insinööri (ylempi AMK), kestävän kehityksen teknologiat
 • Master of Health Care and Social Services, Rehabilitation

Tutustu koulutuksiin

Päiväopinnot

Monimuoto-opinnot

YAMK-opinnot

Hakuohjeet

Täytä hakemus Opintopolussa huolellisesti. Palvelu auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja ilmoittaa hakemukseen tarvittavista todistuskopioista. Xamkin lisähaku päättyy 8.8.2024 klo 15.00.  Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.  Hakemukseen vaadittavat todistuskopiot tulee olla liitettyinä Opintopolun hakemukseen 9.8.2024 klo 12.00 mennessä

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lisähaussa sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa, jos pisteesi valinnassa riittävät siihen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Hakutoiveiden järjestyksellä hakulomakkeella on merkitystä vain, jos haet valintakoeyhteistyössä oleviin Xamkin koulutuksiin.

 

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voit tehdä muutoksia. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. 

Valintaperusteet

Päivä- ja monimuoto-opinnot, joissa yleinen amk-hakukelpoisuus 

Voit hakea näihin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut 

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon 
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB) tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta 
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB) 
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon 
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot 
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai 
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai 
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. 

Tutkintosi tulee olla valmis 8.8.2024 mennessä  niin, että tutkinnon tiedot näkyvät silloin KOSKI-palvelussa tai tallennat lopullisen tutkintotodistuksen hakulomakkeellesi. 

YAMK-opinnot

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Työkokemusta voi laskea 8.8.2024 saakka.

Löydät YAMK-opintojen koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset 
Opintopolusta.

Valintakokeet

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Jos haet lisähaussa Xamkin koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa. Tutustu huolellisesti lisähaun koulutusten valintakoeohjeisiin Opintopolusta kohdasta Lue valintaperusteet.

Ennakkotehtävät

Osassa koulutuksia on valintakokeen sijaan valintatapana ennakkotehtävä:

Suomen kielen koe

Hakijat, jotka hakevat suomenkieliseen amk-tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe järjestetään verkossa Teams-sovelluksella 15.8.2024

 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla maanantaihin 12.8. mennessä. Se sisältää ohjeet kokeeseen osallistumiseen sekä kellonajan, jolloin hakijan koe alkaa. 
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta. 

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista: 

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä 
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä 
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä 
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli 
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa 
 • Yleisen kielitutkinnon (YKI) osakokeiden taitotasojen keskiarvo vähintään 3,5 
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä. 

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 9.8.2024 klo 12.00

Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan Xamkin omalla sähköisellä hakemuksella. 

Xamkista otetaan sinuun yhteyttä sähköpostitse ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, sinun tulee jättää hakemus viipymättä

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua. 

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen: 

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. 
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. 

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. 

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä. 

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Tutkintolautakunta, 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 

tai sähköpostitse: tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”. 

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: