Valjasta potentiaalisi ja kehity uudelle tasolle XaMBAn avulla  

 

Työskenteletkö johtajana yrityksesi tai organisaatiosi kansainvälistymis- tai kehitystavoitteiden parissa? 

Xamk applied MBA, eli XaMBA, on yritysjohdolle suunnattu kansainvälinen täydennyskoulutusohjelma, jonka aikana vahvistat ammatillista osaamistasi, rakennat kansainvälisen verkoston sekä vedät läpi yrityksesi kehityshankkeita kokeneiden ammattilaisen avulla.  

Opinnot räätälöidään osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Opintomoduulit koostuvat moderneista ja ajankohtaisista aihealueista.  

Voit olla yksityisen yrityksen tai julkisen organisaation avainhenkilö. Tärkeintä on, että sinulla on halu panostaa liiketoimintanne uudistamiseen, haluat vastata muuttuviin markkinatilanteisiin entistä kyvykkäämmin sekä kenties kasvattaa toimintaanne kansainvälistymisen kautta. 

KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN JA PERSONOITU KOULUTUSKOKONAISUUS JOHTAMISEN AMMATTILAISILLE 

Koulutusohjelma soveltuu eri toimialoille, koska tavoitteet ja tehtävät personoidaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti ohjelmasta vastaavien ammattilaistemme kanssa.  

XaMBA:n, ensimmäinen a-kirjain tulee sanasta Applied, joka tarkoittaa täysin räätälöityä ja käytännönläheisestä toteutustapaa. 

Koulutusohjelman aikana viet oppimaasi teoriaa ja työkaluja heti käytäntöön sekä edistät yrityksesi tai organisaatiosi liiketoimintatavoitteita, osana normaalia arjen työtäsi. 

Koulutus tapahtuu pääosin verkossa, mutta mukana on myös lähiopetuspäiviä. Kokonaisuuden päätteeksi saat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun myöntämän todistuksen suoritetusta johdon koulutusohjelmasta.   

Koulutuskielemme on englanti joten sinulla tulee olla jo hyvä perustaso suulliseen ja kirjalliseen viestintään englanniksi. Koulutusohjelmaa ohjaavat suomenkieliset asiantuntijamme. 

Koulutusohjelma sopii sinulle, jos: 

 • olet kiinnostunut kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä uusimmilla keinoilla, ja kansainvälistyminen on ajankohtaista yrityksellesi tai organisaatiollesi  
 • olet harkinnut jatkokouluttautumista johtamistaitojesi päivittämiseksi  
 • olet harkinnut ulkopuolisen tuen, kuten konsultin tai kehitysohjelman hyödyntämistä yrityksesi toiminnan uudistumiseen ja oikeiden muutostoimenpiteiden jalkauttamiseen   
 • haluat personoitua koulutusta juuri sinun ja yrityksesi tarpeidesi lähtökohdasta   
 • haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja. 
 • Suunnattu yksityis- ja julkisorganisaatioiden ihmisille 
 • Johtajille, yrittäjille, joilla on liiketoiminta kokemusta  
 • Aikaisemmat yliopisto-opinnot/alempi tai ylempi amk tutkinto suositeltavia, muttei pakollisia 

Haluatko kartoittaa tarkemmin, millaisiin henkilökohtaisiin tarpeisiin voit soveltaa ohjelman antia sekä millaisia tuloksia voit odottaa? Kysy lisää jättämällä meille viesti: 

OTA YHTEYTTÄ 

”Emme tarjoa yhtä ja samaa muottia kaikille osallistujille. Sen sijaan räätälöimme tehtävät ja arjen toimenpiteet kanssasi niin, että ne palvelevat parhaalla tavalla oman työsi tavoitteita.” 

– Ulrika Silversabel, XaMBA Programme Director 

 

Seuraavat koulutusohjelmat alkavat syksyn 2024 aikana!

koulutuspaketin hinta:

14 900 € + alv. 24%

Cambridge viikko*

2 450 € + alv.24%

*Hinnat eivät sisällä mahdollisia majoitus- tai matkustuskuluja. Cambridge-viikon hinta on yhden viikon hinta XaMBA-opiskelijoille. Yhden viikon hinta ilman koulutuspakettia on 4 990 € + alv. 24 % 

Ryhmäkoko: min. 20 – max. 40 osallistujaa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Koulutuskokonaisuus rakentuu seuraavasti 

Koulutusohjelma koostuu kahdeksasta moduulista, jotka käydään läpi koulutuksen aikana. Koulutuskielinä ovat suomi ja englanti. Kahdenväliset räätälöinti-, sparraus- ja ohjauskeskustelut kouluttajien kanssa käydään suomeksi. Cambridge-tapaamisissa keskustelukielenä on englanti. Koulutuksessa käytettävä materiaali on pääosin englanninkielistä.   

Toteutustavat pitävät sisällään yhteisiä tapaamisia verkon välityksellä ja lähiopetuksena, luentoja ja työpajoja sekä kehitystoimenpiteiden edistämistä omassa arjessa ja niistä raportointia. Tukenasi ovat koko ajan ohjelmasta vastaavat ammattilaisemme. 

 

 

 • Koulutuksen tutorointi ja personointi yrityksen ja osallistujan tarpeiden mukaisesti.
 • Luennot ja luentomateriaalit moduulikohtaisesti. Jokaisessa moduulissa osallistujille annetaan suositeltua kirjallisuutta luettavaksi.
 • Itseopiskelu kiinnostuskohteiden mukaan.
 • Yritysmateriaalit auttavat ongelmien ratkaisussa ja mahdollisuuksien selvittämisessä.
 • Jaettu kirjallisuus ja personoitu teoreettinen ja käytännön näkökulma.
 • Asiantuntijasparraus.
 • Vertaistuki.
 • Oma työn osuus (raportit, luennot, lopputyö). 

Koulutusohjelman moduulit

Moduuli 1: Strategy and Leadership, toteutusaika 2.9.–13.12.2024

Tutkimme ja arvioimme kriittisesti historiallisia ja nykyaikaisia johtajuuden lähestymistapoja strategisesta näkökulmasta. Keskitymme erityisesti keski- ja ylimmän johdon johtajuuteen suurissa yrityksissä, pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Syvennät osaamistasi strategisen johtajuuden vaikutuksista organisaation kokonaissuorituskykyyn.

Moduuli 2: Digitalisation, AI, Deep tech and Innovation Management, toteutusaika 2.9.–13.12.2024

Perehdymme digitalisaatioon ja sen keskeisiin muutoskysymyksiin organisaatioissa. Käymme läpi tietointensiivisen työn hallintaa sekä uuden tiedon luomista. Tarkastelemme myös organisaation innovaatiokulttuuria ja digitaalisia valmiuksia. Opit, kuinka luot kestävää kilpailuetua edistämällä innovointia monimutkaisessa globaalissa arvoverkostossa.

Moduuli 3: Entrepreneurial Thinking, toteutusaika 13.1.21.3.2025 

Keskitymme yrittäjämäiseen ajatteluun ja toimintaan sekä kuinka niitä tuetaan suurissa yrityksissä ja organisaatioissa strategisella tasolla, johtamisella, esimerkillä sekä päätöksenteon tasolla. Pääset arvioimaan ja kehittämään omia johtamistaitojasi sekä vahvistat kyvykkyyksiäsi yrittäjämäisten ajattelu- ja toimintatapojen mahdollistajana ja edistäjänä. 

 

Moduuli 5: Operations Management, toteutusaika 23.3.12.6.2025 

Käsittelemme organisaatioiden luonnetta, johtamisen roolia sekä suhteita ulkoiseen toimintaympäristöön, jotka ovat kaikki jatkuvan muutospaineen alla. Saat viitekehykset ja oivallukset organisaatioiden toiminnasta käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta. Kirkastat ymmärrystäsi ja toimintapojasi omassa ammatillisessa ympäristössäsi ja roolissasi johtajana. 

Moduuli 4: Creative and Design thinking, toteutusaika 13.1.21.3.2025 

Käymme läpi muotoiluajattelun lähestymistapoja luovuuteen ja innovaatioihin, kun tavoitteena on käyttäjälähtöisten tuotteiden, palveluiden ja prosessien toteuttaminen. Palveluinnovaatio-osiossa syvennymme arvonluonnin uusiin näkökulmiin, jotka painottavat yhteiskehittämistä käyttäjien ja kumppanien kanssa aktiivisen informaation vaihdon kautta. 

 

Moduuli 6: Change and Crisis Management, toteutusaika 23.3.12.6.2025 

Keskitymme organisaatioiden johtamiseen muutosten ja kriisien aikana, tarkastellen muutosten poliittisia, kulttuurisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Käymme läpi, miten johtajat, päälliköt ja eri toimijat hallitsevat muutoksia ja varautuvat kriiseihin. Opit ennakoimaan roolistasi käsin muutosten ja kriisien arvaamattomia sekä mahdollisesti haitallisia vaikutuksia. 

Moduuli 7: Brand Management and International Business, toteutusaika 1.9.202512.12.2025 

Syvennymme strategiseen brändijohtamiseen ajassa, jossa kansainvälistyminen keskittyy internetin, älypuhelimien ja sosiaalisen median myötä globalisoituviin toimintaympäristöihin. Käsittelemme brändi- ja markkinointijohtamista asiakaskäyttäytymisen näkökulmasta sekä B2C- että B2B-sektoreilla, korostaen brändinhallinnan ja kansainvälisen markkinoinnin kriittistä yhteyttä. 

Moduuli 8: Green and Sustainable Economy, toteutusaika 1.9.202512.12.2025 

Käymme läpi vastuullisen päätöksenteon tekniikoita. Pääteemoja ovat taloudelliset vaikutukset, kestävyys sekä ekologinen ajattelu liiketoiminnassa, erityisesti uusiutumattomien luonnonvarojen säästämisen ja ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta. Tarkastelemme myös yrityskuvaa talouden ja kannattavuuden näkökulmasta sekä kirkastamme taloustiedon hyödyntämismahdollisuuksia strategisessa päätöksenteossa. 

Lopputyö 

Jokaisesta moduulista muodostetaan lyhyt noin 10 sivun raportti, joka toimii pohjana lopputyölle. Lopputyö nivoo yhteen kaiken opitun ja tehdyt raportit toimivat pohjana viimeiselle lopputyölle. Lopputyössä syvennytään mm. digitalisaatioon ja tekoälyyn, muutosjohtamiseen, brändin hallintaan ja kansainväliseen liiketoimintaan sekä vastuullisuuteen. Lopputyö tehdään oman yrityksesi näkökulmasta ja sitä työstetään 12 viikon ajan. Työ palautetaan viimeistään 31.5.2026. 

Xamk Applied MBA on luotu tuomaan kasvua

Tutkimusten mukaan ne yritykset, jotka panostavat toimintansa kehittämiseen systemaattisesti markkinatilanteesta huolimatta, ovat niitä, jotka ottavat kovimman varaslähdön myös taantuman tai poikkeuksellisten aikojen jälkeen. 

Joskus yrityksen oma osaaminen ei riitä saavuttamaan määritettyjä kehitys- tai kasvutavoitteita. Siksi XaMBA on olemassa. Tiedämme myös, että parhaiten kasvu ja kehitys tapahtuu yhteistyön, verkostojen ja kollektiivisen oppimisen kautta, minkä vuoksi ohjelmamme perustuu vahvasti huippuammattilaisten ja osallistujien yhteistyöhön. 

Koulutusohjelman aikana päivität johtamisosaamistasi, ja viet organisaatiosi tulevaisuuteen liittyviä kehitystoimenpiteitä konkreettisesti eteenpäin.   

XaMBA on suunnattu kansainvälistyvien ja kehityshakuisten yksityisten sekä julkisten organisaatioiden johtajille (CEO, CCO, CTO), keskijohdolle, yrittäjille sekä esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa oleville avainhenkilöille. 

 

Miksi XaMBA? 

 • Sinulle räätälöity johtajuuden kehittämisohjelma.
 • Yksilöllisesti suunniteltu opetusmateriaali tukee ammatillista kasvua sekä vastaa organisaation kehittämistarpeita.
 • Yrityskohtainen näkökulma moduulien tehtävissä.
 • Opiskelu on käytännönläheistä, joustavasti töiden ohella sisältäen aktiivista opiskeluaikaa noin 10 h viikossa.
 • Täydennyskoulutuksen kesto on 15–18 kuukautta.
 • Opi Cambridgen kansainvälisiltä luennoitsijoilta sekä kouluttajilta.
 • Erinomainen hinta-laatusuhde.
 • Luo oma kansainvälinen asiantuntijaverkostosi.
 • Verkostoidu Xamk:n yritysverkoston ja yhteisön kanssa.
 • Hyödynnä vertaisoppimista – kehity yhdessä muiden alojen osaajien kanssa.

Kansainväliset huippukouluttajat ja verkostot

Koulutusohjelman aikana opit suoraan ammattilaisilta, jotka edustavat yhtä maailman arvostetuinta tieteen, taiteen ja liiketoiminnan ekosysteemiä – Cambridgea. Puhujat ja opettajat ovat menestyneitä yrittäjiä, yritysjohtajia, professoreita, tutkijoita ja asiantuntijoita muun muassa liiketoiminnan, viennin, kasvun ja kansainvälistymisen sekä teknologian sektoreilta. Moni heistä on rakentanut menestyvän liiketoiminnan, ja he jakavat palavalla halulla oppejaan sekä avaavat verkostojaan kasvuhakuisille osallistujille.

Mitä voit odottaa?

Tulet saamaan huippuammattilaisten näkökulmat ja työvälineet omaan kehitystoimintaasi. Lisäät kykyäsi analysoida, organisoida ja viedä läpi tavoittelemaasi muutosta organisaatiossasi. Samalla opit arvioimaan ja raportoimaan edistymistä oikeilla mittareilla.

Opit trendeistä, markkinan muutoksesta, teknologian ja mm. tekoälyn kehittymisen mahdollisuuksista sekä lisäät omaa ja yrityksesi valmiutta tulevaan. Koulutusohjelman aikana voit esimerkiksi kirkastaa, mihin asioihin yrityksessäsi kannattaa tulevaisuudessa panostaa ja mihin ei: skenaarioiden valinta, strategian päivittäminen – esimerkkinä liiketoiminnan kansainvälisten mahdollisuuksien tunnistaminen.

Koulutusohjelman aikana voit hyödyntää eri koulutustaustoista ja toimialoilta tulevien osallistujien ja kouluttajien laajaa kokemusta. Toisten opiskelijoiden kanssa verkostoitumisesta on aina hyötyä. Voit luottaa investointiisi: MBA-ohjelmatiimin vahva tuki auttaa sinua valmistumaan tavoiteajassa.   

”Koulutusohjelman aikana moni osallistuja saa avattua jopa kymmeniä uusia kontakteja, jotka voivat toimia oman kansainvälisen verkoston rakentamisessa ja yhteistyön edistämisessä.”

Dr Jan Storgårds, XaMBA Academic Programme Director, CEO, Entrepreneur, Cambridge Gamechanger ltd.

XaMBA kouluttajia

Dr. Jan Storgårds

XaMBA Akateeminen Ohjelmajohtaja

Ulrika Silversabel

XaMBA Ohjelmajohtaja

Professori Alan Barrell

Professori Stuart Wall

Dr. Gregory O'Shea

Koe aito Cambridge-elämys

Halutessasi voit osallistua opintojen aikana 1–4 kertaa Cambridge-viikoille lähiopetukseen. Viikot sisältävät normaalin opetuksen lisäksi paikan päällä tapahtuvia tilaisuuksia, vierailuja, tapaamisia sekä unohtumattomia verkostoitumisillallisia upeassa Cambridgen ja maailmankuulun korkeakoulun miljöössä.

Pääset luomaan henkilökohtaisia kansainvälisiä verkostoja sekä oppimaan ympäristössä, joka kuhisee liike-elämän arvostetuimpia konkareita, kehittäjiä sekä tulevaisuuden lupauksia ja start up -yrittäjiä.

Mikäli tavoitteenasi on liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen sekä kansainvälistyminen, voit hakea Business Finlandin innovaatioseteliä Cambridge-viikon rahoittamisen tueksi! Tuen arvo jopa 4500 euroa, omavastuuosuus 1500 euroa. Tutustu innovaatio seteliin:  https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli

Cambridge-viikot – aikataulut räätälöidään osallistujien tarpeiden pohjalta (erillinen maksu):

11.11.–15.11.2024
24.3.–28.3.2025
9.6.–13.6.2025
10.11.–14.11.2025

Hinta:

 • XaMBA-koulutusohelman suorittajat = 2 450 € + alv.*
 • Ulkopuoliset osallistuja (ilman XaMBA-koulutusohjelmaa) = 4 990 € + alv.*

*Hinta koskee yhtä viikkoa (ma-pe). Hinnat eivät sisällä matkustus- tai majoituskuluja. Jos haluat kuulla suosituksia esim. majoitusvaihtoehdoista, niin ota meihin yhteyttä!

”Tunnelma Cambridgessa takaa unohtumattoman vaikutuksen. Lukuisat Nobel-voittajat ja menestyvät kasvuyrittäjät ovat ponnistaneet juuri täältä. Avoimen ilmapiirin ansiosta jo ensimmäinen vierailu Cambridgessa avaa ovia ja ottaa osallistujan pysyvästi mukaan kansainväliseen verkostoon.”

Dr Jan Storgårds

Cambridge on itsessään vaikuttava kokemus, sillä kaksi maailmanluokan yliopistoa (University of Cambridge ja Anglia Ruskin University) ja yli 30 tiedepuistoa ovat vaikuttaneet merkittavästi kymmenien miljardien arvoisen yritysklusterin kehittymiseen pieneen, vain n. 150.000 asukkaan kaupunkiin. Vierailuviikkojen aikana pääset tutustumaan useisiin tiedepuistoihin sekä tutustumaan henkilökohtaisesti niissä toimiviin ammattilaisiin.

“A melting pot of global innovators!”

 

 

 

Tutustu Cambridgen teknologiaklusteriin täältä tai kysy meiltä lisää!

Ota yhteyttä

Lähde mukaan vuoden 2024 kehittävimpään täydennyskoulutusohjelmaan ja verkostoidu kansainvälisesti! Jätä meille yhteydenotto, niin palaamme pian asiaan. Pääset kartoittamaan ohjelman personointimahdollisuuksia omiin tavoitteisiisi peilaten. Tai laita suoraan viestiä annika.salmi(at)xamk.fi, Annika Salmi XaMBA myynti- ja markkinointikoordinaattori.

ota yhteyttä

Esitä kysymys

Puuttuuko sivuilta jotain infoa tai onko sinulla kysymys, johon et löytänyt vastausta? Jätä meille viesti, niin annamme vastauksia!

Jätä viesti