Avoin tiede ja tutkimus ATT tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta voidaan ammattikorkeakouluissa käyttää myös termiä avoin tki-toiminta.

Avoimuus on aina ollut yksi tieteen ja tutkimuksen periaatteista. Käytännössä kansalaisilla ja myös toisilla tutkijoilla on ollut vaivalloista päästä mukaan suoraan vuoropuheluun tutkimusta harjoittavien tahojen kanssa. Digitalisaatio on tullut apuun, mutta teknologiset mahdollisuudet tai edes pelkkä avoimuutta arvostava periaate eivät riitä.

Avoimuuden lisäämisessä tarvitaan käytännön toimia ja osittain myös uutta asennetta: julkaisujen laajaa saavutettavuutta, selkeitä toimintaprosesseja, aktiivista osallistamista, aineistojen saatavuuden ja hyödynnettävyyden parantamista esimerkiksi avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien avulla, tutkimusprosessien laadukasta dokumentointia,

oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelyä, laatujärjestelmiä sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvamista. Pääperiaate on, että tutkimusta avataan aina, elleivät lainsäädäntö ja sopimukset sitä estä.

Tutkimuksen luotettavuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa on jatkuvasti pyrittävä kohentamaan. Luotettavuuden ja laadun parantuminen perustuu ennen muuta aineistojen avoimuuden mahdollistamaan toistettavuuteen ja uusien näkökulmien löytämiseen. Vaikutus yhteiskunnassa on sitä laajempi, mitä tehokkaammin tieto leviää.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopinut sitoutuvansa nostamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapansa tasolta kaksi tasolle neljä. Asteikko on viisiportainen.

Linkki verkko-oppaaseen: Avoin tiede ja tutkimus (ATT) ja julkaiseminen: Avoin tiede ja tutkimus (ATT)

Jaa sivu