Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria.
–XAMK strategia 2018-2030

Avoin toimintakulttuuri

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä hallitusti halukkaiden käyttöön.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025, jonka mukaisesti tuetaan avoimuutta neljällä osa-alueella: avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen, avoimet aineistot ja avoin oppiminen.

Avoin toimintakulttuuri koskee jokaista xamkilaista niin tutkijaa, hanketoimijaa, opettajaa, opiskelijaa kuin muuta henkilöstöäkin. Xamkissa avointa toimintakulttuurin kehittämistä edistää työryhmä, johon kuuluu edustajia tutkimus ja kehitys henkilöstöstä, kirjasto- ja tietopalveluista sekä koulutuksesta.

Xamkin avoimuuden periaatteet

MITEN?

 

 • Tietämys ja osaaminen näkyväksi
 • Aineistonhallinnan suunnittelu
 • Tutkimusprosessin järjestelmällinen hallinnointi ja  avaaminen
 • Tulosten hyödynnettävyyden huomioiminen sopimuksia laadittaessa
 • Datan säilyttäminen
 • Tutkimustiedon avoin julkaiseminen
 • Rinnakkaistallentaminen
 • Datan jatkokäytön avaaminen
 • Avoimien oppimateriaalien luominen ja jakaminen kaikkien saataville
 • Datan elinkaaren hallinta osana opinnäytetyöprosessia
 • Tiedeyhteisön yhteinen toiminta

 

 

 

MIKSI?

 

 • Toiminnan laatu, luotettavuus, näkyvyys ja saatavuus kasvavat
 • Parantaa tutkimuksen todennettavuutta, avointa arviointia ja laatua
 • Edistää tutkimustulosten vaikuttavuutta alueellisesti ja koko yhteiskunnassa
 • Hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat hallitusti käytettävissä
 • Mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita
 • Tukee yhteistyömahdollisuuksia ja meritointumista
 • Edistää hyvää tiedonhallintatapaa
 • Tehostaa toimintaa
 • Mahdollistaa yritysten, päätöstentekijöiden ja kansalaisten osallistumisen tutkimukseen
Avoimuuden muodot

Avoin julkaiseminen

Olemme sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin julkaisutoiminnassamme. Xamkin julkaisusarjat ovat kaikkien luettavissa Theseus-palvelussa, ja Xamkin verkkolehdet Next ja Read toimivat open access -periaatteella.

Tarjoamme henkilökunnallemme editointi- ja käännöspalveluita suomen- ja englanninkielisille teksteille. Valmennamme ja sparraamme kirjoittajia, kannustamme tieteelliseen kirjoittamiseen ja tuemme ammatillisen identiteetin kehittymistä. Xamkin julkaisuryhmä ja/tai alan asiantuntija arvioi kaikki Xamkin julkaisukäsikirjoitukset.

Opastamme tiedonhaussa ja rinnakkaistallennamme tieteelliset ja ammatilliset julkaisut Theseukseen systemaattisesti. Tieteelliset artikkelit tallennetaan silloin, kun ne eivät ole tekijäoikeussopimusten vastaisia.

Oppaat

 

Avoin data Xamkissa

Rajapinnat. Xamk tarjoaa tietoaineistoja julkiseen käyttöön avoimen datan rajapintojen kautta. Rajapinnat ovat julkisia, mutta niiden käyttäminen vaatii rekisteröintiä ja sitä kautta saadun avaimen käyttöä tiedon hakemiseksi.

Tutkimusaineistot

  • Aineistonhallintasuunnitelma. Xamkissa käytetään aineistonhallintasuunnitelman tekoon DMPTuuli-työkalua.
  • Pitkäaikaissäilytys. Xamkin aineistojen pitkäaikaissäilytyksessä ja arkistoinissa käytetään Yksa-järjestelmää. Tulevaisuuden tavoitteena on mahdollistaa aineistojen avaaminen.
  • Avoimuuden seuranta. Xamkissa seurataan avoimen julkaisemisen määrää Juulin avulla. Opinnäytetöiden avoimuutta seurataan Yksa:n ja Theseuksen avulla. Nämä ovat kirjaston tekemää pysyvää tilastointia vuodesta 2020 eteenpäin. Tutkimuksen näkyvyyttä seuraamme mm. TKI-toimintaa koskevia mediaosumien sekä julkaisujen latausmäärien avulla.

Sopimusmallit. Sopimusmallit löytyvät Xamkin intrasta ja ovat henkilökunnalle avoimia. Sopimuksissa huomioidaan rahoitusehdot ja pyritään niin laajaan tulosten julkaisemiseen ja levittämiseen kuin on mahdollista.

Laatutyössä noudatetaan avoimuutta, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta. Lue lisää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laadusta ja arvioinnista.

Oppaat

 

Xamkin tutkimuslomakepohjat:

Mallipohjat löytyvät avoimesti verkosta Xamkin Avoimen TKI-toiminnan oppaasta https://libguides.xamk.fi/avoinTKItoiminta, josta löydät myös muuta lisätietoa aineistonhallintaan ja tutkimuksen tekoon liittyen.

Sivulta löydät mallipohjat:

 • Tutkimuslupahakemus (Kun tutkimusta/kyselyjä tehdään Xamkin opiskelijoihin ja/tai henkilökuntaan sekä Xamkin toimintaan liittyen)
 • Tutkimustiedote
 • Eettinen suostumus osallistua tutkimukseen, kun henkilötietoja ei käsitellä
 • Eettinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen – yleinen etu (pääasiassa TKI-hankkeissa)
 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja tutkimukseen osallistumiseen (pääasiassa opinnäytetöitä tehdessä)
 • Opinnäytetyön tietosuojailmoitus
 • Hankkeen tai tutkimuksen tietosuojaseloste

Avoin oppiminen

Xamkissa kannustetaan avoimeen oppimiseen ja avoimien oppimateriaalien käyttöön. Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit ovat vuosina 2022-2024 toteutettavan pedagogisen uudistuksen yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma valmistui keväällä 2022 ja se on yksi tärkeä työkalu avoimen oppimisen kulttuurin edistämisessä. Sisäisen kouluksen ja kehittämisen lisäksi olemme mukana myös kansallisessa avoimen oppimisen kehittämisessä ja verkostoissa.

Xamkissa tehtävän kehitystyön taustalla ovat kansallinen Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma ja tämän kaksi osalinjausta (2020 ja 2022) sekä UNESCO:n Avoimien oppimateriaalien suositus (2019)

Lue Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelmaa.

Opas

 • Avoimet oppimateriaalit (Opas on tehty avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa osana avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän työskentelyä)

 

Xamkin TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat olennainen osa korkeakoulumme osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Teemme tutkimus- ja kehitysyhteistyötä laborotorioiden ja infrojen puitteissa. Yrityksille-sivulta löydät Xamkin palvelut, laitteet, asiantuntijat ja verkostot kootusti yhdestä paikasta.

Yhteistyön avoimuuden periaatteet. Jokaisen hankkeen sivuilta löytyy erikseen tieto kumppanuuksista. Yhteenvetosivu (Tutkimus ja kehitys).

 

Tulevat koulutukset henkilöstölle ja opiskelijoille

Sisäiset koulutukset ja tapahtumat löytyvät Xamkin intranetistä henkilöstön tapahtumat ja sisäiset koulutukset kalenterista.

Katso myös Avoin tiede-sivuston tapahtumakalenterin kansalliset koulutukset.

 

Ulkoiset linkit

 

Ota yhteyttä

Avoimen tieteen palveluissa ota yhteyttä:

Henni Laitala
+358447028542
henni.laitala@xamk.fi

Vastuullisen tutkijanarvioinnin yhteyshenkilöt:

Marjaana Kivelä
+358408266070
marjaana.kivela@xamk.fi

Pekka Uotila
puh. 050 312 5087
pekka.uotila@xamk.fi