Digitoinnin osaajien koulutusta halutaan aloittaa Mikkelissä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella massadigitoinnin koulutus selvittämällä työvoima- ja koulutustarvetta sekä luomalla koulutussuunnitelma. Suunnitelmalla edistetään Kansallisarkiston massadigitoinnin ja Varastokirjaston toimintojen sijoittumista Mikkeliin.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteinä on tehdä

  • osaamistaustakartoitus
  • työvoimatarpeen kartoitus
  • koulutustarpeen arviointi
  • koulutussuunnitelma sekä digitoijille että asiantuntijoille

Tulokset

Hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin osaajien pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden turvaamisen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeella on koulutuksellinen sekä työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävä näkökulma.

Hankkeessa selvitettiin työvoimatarpeita sekä toteutettiin koulutustarvekartoitukset Kansallisarkistolle ja Kansalliskirjastolle. Kartoituksen tuloksien pohjalta luotiin opintosuunnitelmat sekä digitoijille että digitoinnin asiantuntijoille. Koulutukset ollaan valmiita toteuttamaan, kun päätös Kansallisarkiston massadigitointikeskuksen perustamisesta ja mahdollisesta sijoittumisesta Mikkeliin saadaan. Arvioitu koulutusten alkamisaika olisi syksyllä 2020. Aluksi koulutuksiin on suunniteltu otettavan 10-15 henkilöä. Digitoijien koulutus on tarkoitettu sekä aloittelijoille että jo digitointityötä tehneille. Koulutukseen otettavat ovat pääasiassa työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Digitoinnin asiantuntijakoulutus on täydennyskoulutusta jo alalla toimiville arkistoalan ammattilaisille.

 

More information

Henna Ristolainen
TKI-asiantuntija
040 668 2656
henna.ristolainen(a)xamk.fi

Facts

Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke

1 November 2018 – 31 August 2019

Project partners

Lead partner: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Partners: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Focus areas: Digitaalinen talous
Xamk Research Units: Digitalia

Budget

Total budget: € 77 354

XAMK part of the total budget: € 33 111

Financiers and main source of funding: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR-rahoitus