Euroopan unoni, Euroopan sosiaalirahasto

Älykkäästi ohjaten

 Älykkäästi ohjaten -hankkeessa kokeilimme, millaista uudenlaista tukea urasuunnitteluun voidaan saada tekoälyn avulla.

Uutta näkökulmaa urasuunnitteluun

Hanke on päättynyt.

Uusia näkökulmia

Teemme opinto- ja työuran aikana useita valintoja yhteiskunnan ja työelämän rakenteiden muuttuessa jatkuvasti. Valinnoissamme korostuvat sekä ura- että opinto-ohjaus, jotta löytäisimme oman tiemme monipuolistuvien koulutus- ja urapolkujen keskeltä. Ohjauksessa korostuu perinteisesti kasvokkain samassa fyysisessä tilassa tapahtuva vuorovaikutus, mutta tämän rinnalla voisi olla muitakin tapoja saada ohjausta ja neuvontaa. Teknologia antaa meille jo nyt mahdollisuuden verkon yli annettavaan ohjaukseen niin tekstipohjaisesti, puhelimitse kuin videovälitteisesti. Älykkäästi ohjaten -hankkeessa kokeilimme, millaista uudenlaista tukea urasuunnitteluun voidaan saada tekoälyn avulla.

Ohjaustarpeiden kasvaessa ratkaisu ei ole kasvokkain tapahtuvan ohjauksen vähehtäminen. Päinvastoin, tarvitsemme entistä enemmän onnistuneita ohjaajan ja ohjattavan kohtaamisia. Ohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kohtaamista monella eri tasolla. Ohjausta on tarkasteltava kokonaisuutena, ja pohdittava niitä kohtia, joissa esimerkiksi teknologialla voitaisiin tarjota sellaista apua ja tukea, joka vapauttaa enemmän aikaa vuorovaikutukselle.

Hankkeessa kehitetyn Aidi-urasuunnittelusovelluksen tarkoituksena on tukea asiakasta ja opiskelijaa omissa valinnoissaan. Aidin tarkoitus on tukea ihmiskeskeistä ja saavutettavaa ohjausta sekä antaa mahdollisuus vahvistaa sekä työllistymis- että digitaitoja. Aidin ohessa kehitimme osaamisen tunnistamisen OSTU-sovellusta, jota kehitettiin avuksi ammatillisen toisen asteen osaamisen tunnustamisen prosessiin.

Teknologisia ratkaisuja pohdittaessa on varmistettava myös, että ne ovat eettisiä ja täyttävät hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Millaisia teknologialla  tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit voivat olla parhaimmillaan?

Aidin ja OSTUn kehitystyössä oli keskeistä käydä vuoropuhelua hanketiimin asiantuntijoiden, teknologisten kehittäjien ja ennen kaikkea loppukäyttäjien eli opiskelijoiden, asiakkaiden ja ohjaajien kesken. Saimme hankkeeseen mukaan yhteensä noin 500 testaajaa, mikä antoi eväitä tekoälylle ja meille varmuutta sekä Aidi-urasuunnittelusovelluksen että OSTU-sovelluksen tarpeellisuudesta uudenlaisina ohjauksen tukivälineinä.

Älykkäästi ohjaten -hankkeen kehitystyön pohjalla oli aiempi Älykäs ohjaus -hankkeessa (ESR, ELY) tehty pohjatyö. Tämän vuoksi meidän oli helppoa lähteä laajentamaan aiemmin enemmän opintojen edistymiseen keskittynyttä sovellusta kohti laajempaa urasuunnitteluajattelua. Koska näissä hankeissa tehty työ liittyy kiinteästi yhteen, löytyy tältä sivulta myös aiemman hankkeen aineistoja tutustuttavaksi.

Tavoitteita ja lähtökohtia

Kehitystyön tavoitteina oli

 • kokeilla tekoälytuettua urasuunnitelmaa ja sitä tukevien tekoälytoimintojen hyödyntämistä uraohjauksessa
 • edistää opiskelijoiden ja asiakkaiden työllistymisvalmiuksia ja digitaalisia taitoja
 • tuottaa tekoälytuetun uraohjauksen mallinnuksia
 • parantaa uraohjauksen saavutettavuutta teknologian avulla
 • vahvistaa ohjaustoimijoiden yhteistyötä teknologioiden hyödyntämisessä uraohjauksen tueksi
 • kokeilla myös chatbot -kehitystä sekä tekoälytuetun osaamisen tunnistamisen prosessin kehittämistä
 • olla tukemassa ihmiskeskeistä ja asiakaslähtöistä uraohjauksen suunnittelua

Työn tuloksena

 • opiskelijoiden ja asiakkaiden ura- ja työllistymisvalmiudet vahvistuivat
 • opiskelijoiden digitaalisten taitojen osaaminen laajentui muun muassa tekoälyn hyödyntämisen perusymmärryksen rakentumisella
 • opiskelijoiden ja ohjaushenkilöstön osallistaminen kehitystyöhön vahvisti käyttäjälähtöistä sekä yksilökohtaista soveltuvuutta uraohjausprosessiin
 • tekoälysovelluksen hyödyntäminen opinto- ja urasuunnittelun tukena sekä teknologian tarjoavat mahdollisuudet ohjausprosessin tukena kaikkinensa on sai lisää näkyvyyttä ja vahvisti paikkaansa
 • kehittämistyöstä ja sen sisältämistä kokeiluista syntyi dokumentoitua tietoa ja dataa hyödynnettäväksi jatkokehityksessä

Pääkohderyhmä

Hakijat ja opiskelijat Etelä-Savon alueella

Välilliset kohderyhmät

Ohjausta tarjoavat ammattilaiset (uraohjaajat, opot, TE-palvelujen uraohjaajat, jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelijat)
Ohjauksen prosesseja kehittävät henkilöt
Muut koulutusorganisaatiot, TE-palvelut, ELY ja muut julkishallinnon toimijat
Teknologiatuettujen palveluiden kehittämisen parissa toimivat verkostot

Kehitystyö

Mahdollistajat ja tulevaisuuteen kurkottajat – Sprinttikehittäminen vauhdissa

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä tehtiin pilottiluonteista toteutusta, jossa haettiin uusia, erilaisia ja rajat ylittäviä toimintamalleja. Moniammatillinen yhteistyö edellytti osallistujilta halua ja kykyä ratkaista asioita yhdessä. Tämä vaati tiiivistä vuoropuhelua ja sen ylläpitämistä.

Aidi- ja OSTU-sovellusten kehitystyötä tehtiin kolmen koulutusorganisaation ja neljän teknologiayrityksen yhteistyönä. Yhteistyön onnistuminen vaati, että ryhmä muodosti yhteisen näkemyksen siitä, mitä kehitystyöllä tavoitellaan. Jokaisella asiantuntijalla oli oman koulutuksensa ja edustamansa alan kieli ja ajattelutapa.

Sprinttikehittämisen mallissa oman osaamisen näkökulma sai arvoisensa näkyvyyden, kun se tuotiin osaksi ryhmän yhteisen osaamisen rakentamista. Työ haastoi pohtimaan omaa ammatillisuuttaan, ja miten oma osaaminen suhteutuu muuhun tiimiin. Yhteistyö oli hieno mahdollisuus oppia toisilta.

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä tärkeimmät asiantuntijat olivat kuitenkin opiskelijat ja ohjauksen ammattilaiset ja asiantuntijat. Hanketiimin vastuulla oli mahdollistaa, että he pääsivät laajasti mukaan kehitystyöhön.

Xamkin, Samiedun ja Esedun osaajista muodostuvan hankeryhmän kanssa tärkeinä kehittäjinä ja tekijöinä toimivat teknologiakumppanit:

Tekoälyn suunnittelu, toteutus ja tukipalvelutKwork Innovations Oy

KäyttöliittymäsuunnitteluMetatavu

Välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelu, toteutus ja tukipalvelut,  Ammatillinen koulutus,  TCD Consulting and Research Oy

Välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelu, toteutus ja tukipalvelut, amkTuudo

Kuva: Marjo Äikäs

”Viiden tähden käyttäjäkokemusta muotoilemassa”

Älykkäästi ohjaten -hankkeen kehittäjät tulivat neljästä eri teknologiayrityksestä, joiden lyhyet esittelyt löytyvät tästä.

TCD yksinkertaistaa tiedon prosessointia 

TCD Consulting and Research Oy  kehittää uusia ratkaisuja helpottamaan niin opintohallintoa kuin opiskelijankin toimenpiteitä. Tavoitteena on yksinkertaistaa koulutuksen järjestäjien tiedon hyödyntämistä niin järjestelmien välillä kuin raportoinnissa ja päätöksenteon tukena.

Älykkäästi ohjaten -hankkeessa TCD toteutti tekoälyä hyödyntävän osaamisen tunnustamisen työkalun – OSTUn – ammattioppilaitoksille. Lisäksi heidän roolinaan oli kehittää rajapintasovellusta koulun opintohallintojärjestelmän tiedoista ulkopuoliseen käyttöön.

”Odotuksemme ovat korkealla OSTUN tarjoamiin hyötyihin”, toteaa TCD:n toimitusjohtaja Arto Pärnänen.

Tuudo helpottaa opiskelijan arkea

Tuudo on mobiilipalvelu, jolla opiskelijat hallitsevat opintoarkeaan. Tuudo kokoaa opiskelijan omat päivittäin tarvittavat opintotiedot ja palvelut helppokäyttöiseen, kustannustehokkaana palveluna tuotettuun mobiilisovellukseen. Tuudoa käyttää yli kaksi kolmasosaa suomalaisista korkeakouluista. Palvelun tuottaa oululainen vuonna 2015 perustettu Tuudo Oy.

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä Tuudon tehtävänä oli välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelu, toteutus ja tukipalvelut ammattikorkeakoululle. Näin saatiin Aidi-urasuunnittelusovellus toimimaan osana opiskelijoille ennestään tuttua Tuudoa ja Tuudon ja opiskelijahallintajärjestelmän välinen rajapinta mahdollisti myös opiskelijan oman opintodatan tuomisen suoraan Aidiin, jos opiskelija antoi itse tähän luvan.

”Tulevaisuuden työkalujen luonti opiskelijaohjaukseen on tärkeää, ja innolla odotamme, mitä tuloksia hankkeessa saadaan aikaiseksi”, kertoo projektijohtaja Mikko Siika-aho Tuudon tiimistä.

Digitaalisia kohtaamisia Kworkin ratkaisuilla

Kwork kehittää digitaalisia kohtaamisia – usein tekoälyavusteisesti. Kworkin ratkaisut palvelevat kuntia, kouluja ja julkishallintoa.

Älykäästi ohjaten -hankkeessa Kwork vastasi tekoälysovelluksen kehittämisestä ja oli näin keskeinen Aidi-urasuunnittelusovelluksen kehittäjä.

”Älykkäästi ohjaten -hankkeessa kehitetään tulevaisuuteen suuntautuvaa uratyökalua. Olemassa olevat ratkaisut keskittyvät nykytilanteeseen – mitä osaat, mitä töitä haluat. On helppo kokea tämän työn merkityksellisyys maailman monimutkaistuessa ja muutosnopeuden kasvaessa.”

Metatavulta palveluita digitaalisen maailman kesyttämiseen

Metatavu on reilu ohjelmistotalo, joka tarjoaa palveluita digitaalisen maailman kesyttämiseen. Yritys auttaa asiakkaitaan hyödyntämään softaa, dataa ja palvelumuotoilua liiketoiminnan ja julkisten organisaatioiden kehittämisessä. Metatavulla uskotaan, että softabisneksen pitää olla reilua.

Metatavun liiketoiminta- ja  kehitysjohtaja Mikko Lammen mukaan he olivat Älykkäästi ohjaten -hankkeessa mukana muotoilemassa viiden tähden käyttäjäkokemusta. ”Se muodostuu käyttäjälähtöisesti suunnitellusta käyttöliittymästä, joka on intuitiivinen, houkutteleva ja selkeä käyttää”, Lampi toteaa.

”Mahdollistamme osaltamme sen, että hankkeessa syntyvät sovellukset päätyvät käyttöön, eivätkä pöytälaatikkoon,” avaa Lampi kehitystyön mentaliteettia.

“Rakennamme hankeporukan kanssa tulevaisuuden oppimiseen työkaluja jo tänään. Uskomme, että lopputulokset auttavat opiskelijoita ja opiskelijaksi haikailevia hahmottamaan omia opinto- ja urapolkujaan. Hankkeen tapa tehdä asioita yhdessä on oikea“, Lampi tuumailee.

Älykkäästi ohjaten ja Älykäs ohjaus -hankkeiden materiaaleja

Aidi-sovelluksen maskottina toimii Hilleri, jonka paidan väreissä on edustettuna hankekehittämisen toteuttajatahoina toimivien koulutusorganisaatioiden – Xamk (oranssi), Esedu (vihreä) ja Samiedu (lila) – värit.

Maskotin luoja: Karoliina Parkko

Piirretty kuva hilleristä, jolla on värikäs paita päällä.

Aidi-sovelluksen kehitystyö on tullut päätökseensä hankkeen osalta. Pääset tutustumaan Aidi- ja OSTU-sovellusten kehittämisprosessiin sekä pohdintoihin ohjauksen, teknologian ja tekoälyn suhteesta julkaisumme Urasuunnittelua Aidin neuvoin – tekoäly ohjauksen apuna. Avaamme artikkelikokoelman ensimmäisessä osassa enemmän sovellusten tekniseen kehittämiseen liittyviä asioita ja toinen osa keskittyy pohtimaan, mitä uutta teknologia voi tuoda ohjaustyön tueksi. Löydät julkaisun avoimesti verkosta Theseus-palvelun kautta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-548-2

Älykäs ohjaus-hanke on kehittänyt Xamkin opiskelijoille tekoälypohjaista sovellusta, jonka tarkoituksena on avustaa opiskelijoita valinnaisten opintojaksojen ja työ- sekä harjoittelupaikkojen löytämisessä. Sovellus on ollut testikäytössä tammikuusta 2021 ja nyt käynnistyy testauksen toinen vaihe. Sovelluksesta opiskelija voi nähdä ehdotettujen opintojaksojen ja työpaikkojen lisäksi hänen opintojensa etenemisen, sekä kertoa tekoälylle omia mielenkiinnon kohteitaan, joiden perusteella sovellus pystyy tuottamaan parempia ehdotuksia.

Ota tekoälysovellus käyttöön Tuudossa! Ohjeet löydät tästä.

Tervetuloa mukaan testaamaan 😊

IN ENGLISH

Xamk’s RDI department’s Artificial intelligence-aided study and career counseling project has been developing an AI-based application for students. The application will help students finding elective courses and workplaces. Application has been in the test phase from January 2021 and now the second test run will start. Besides previously mentioned features, students will also be able to monitor their progress with current studies and tell the AI their own interests. This way the application is able to make more prominent suggestions.

Activate the AI application in Tuudo! Here is a guide how to do it.

Welcome aboard and good testing 😊

Tietosuojailmoitus

Onko korona rajoittanut luovuutta, yhteisöllistä tekemistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia? Design Jamissa on tarjolla kaikkea tätä!

Tule mukaan kevään Design Jamiin, jossa sinä ja tiimisi pääsette kehittämään opiskelijan ohjauksen tekoälysovellukselle käyttöliittymää. Tekoälylle halutaan kehittää pelillisiä ominaisuuksia, hyvä käytettävyys ja saavutettavuus käyttäjästä riippumatta, yksilöllisiä tekoälyasetuksia sekä mahdollisuus päättää oman datan käytöstä!

Design Jam – Info FIN

Design Jam – Flyer FIN

In English

Has the coronavirus restricted your creativity, ability to work with others and opportunities to have an impact? Design Jam has
it all!

Design Jam is held on 12.4 – 14.4.2021 remotely. Gather up a team, use your imagination and design a dashboard for our AI.

Design Jam – Info ENG

Design Jam – Flyer ENG

Älykkäästi ohjaten -hanke (1.1.2022-30.11.2023, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto):

Kaipainen, T. & Saari, J. 2023. Opiskelijat tekoälyn kouluttajina. Read Xamk 29.05.2023 Saatavissa: https://read.xamk.fi/2023/digitaalinen-talous/opiskelijat-tekoalyn-kouluttajina/

Kaipainen, T. (toim.) 2023. Urasuunnittelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna. Xamk Kehittää 224. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDf-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-548-2

Älykäs ohjaus -hanke (1.9.2019-31.12.2021, rahoittajat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto):

Alenius, M & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä? tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/?_ga=2.214621649.793538384.1605594705-1949777281.1603172948

Korhonen, N. & Valovuori, S. 2020. Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita. HAMK 9.11.2020. Saatavissa: https://www.hamk.fi/2020/opinnaytetyo-selvitti-opinto-ja-uraohjauksen-suurimpia-haasteita/

Manninen, M. 2020. Merkityksellistä tekemistä, taitojen esittelyä sekä hauskanpitoa! Xamk Next 28.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/merkityksellista-tekemista-taitojen-esittelya-seka-hauskanpitoa/

Manninen, M. 2020. Tekoälyä eettisesti, kiitos! Read Xamk 6.10.2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/

Valovuori, S. 2020. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen: Case Älykäs Ohjaus -hanke. Theseus 17.11.2020. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/346950

Ajankohtaista

Käyttäjien kokemukset kehittäjien käyttöön

Loppuvuoden 2022 aikana Älykkäästi ohjaten -hankkeessa käynnistyi urasuunnittelusovelluksen käyttäjäkokemusten kerääminen esitestausten muodossa. Sovelluksen kehittämien aloitettiin syyskuussa, ja syksyn aikana luotiin muun muassa käyttöliittymän visuaalista ilmettä sekä taustalla olevia kirjautumiseen ja tekoälyyn liittyviä toiminnallisuuksia. Näihin liittyen syntyi testaamistarpeita. Kaikista mukana olevista oppilaitoksista kerättiin muutamien opiskelijoiden ydinjoukkoa, joille annettiin ensimmäisiä testaustehtäviä. Urasuunnittelusovelluksen kehittämisessä on keskeistä kuulla ja osallistaa käyttäjiä, jotta saamme kehittäjätiimille aitoa käyttäjäpalautetta sovelluksen tekemisen eri vaiheissa.

Tähän mennessä opiskelijatestaajia on pyydetty testaamaan ja vastaamaan kolmeen kyselyyn marras-joulukuun aikana. Ydinjoukko on saanut antaa mielipiteensä ja palautteensa muun muassa uraohjaussovelluksen käyttöliittymään ja nimeen liittyen. Ydinjoukolta saadut napakat ja hyvin perustellut palautteet olemme hanketiiminä vieneet eteenpäin teknologiakehittäjien suuntaan. Annetulla palautteella on aidosti merkitystä ja tämä tuodaan myös opiskelijoiden tietoon oppilaitosten omien kanavien kautta. Opiskelijoiden antama palaute vaikutti esimerkiksi siihen, mikä näkymä valittiin kuvaamaan käyttäjän omaan opinto- ja tulevaisuuden ammattipolkua.

Xamkin ydinjoukko mukana kevääseen saakka

Xamkin opiskelijoita on tällä hetkellä mukana seitsemän, ja he edustavat mukavasti eri aloja, jolloin saamme sovelluksesta palautetta monen eri osaamisen kautta katsottuna. Opiskelijat saimme mukaan opiskelijavastaaville lähetettyjen kutsujen kautta. Opiskelijatestaajilta itseltään toivoimme, että he pysyisivät matkassa mukana koko testaus- ja kokeiluajan, jolloin he saavat osallistumisestaan palkkion keväällä. Tällä tavoin mukana olo mahdollistaa opiskelijoille myös sen, että pääsevät seuramaan ja vaikuttamaan urasuunnittelusovelluksen kehitysprosessiin pitkin matkaa. Opiskelijoita rekrytoitaessa heistä lähes kaikki ilmaisivat innostuneen kiinnostuksen lähteä mukaan kehitystyöhön. He ovatkin antaneet aktiivisesti palautetta ja tuoneet esiin ajatuksiaan uraohjaussovellukseen liittyen jo tässä vaiheessa testausta.

Xamkissa osallistamme opiskelijatestaajia heille luodun Teams-tiimin kautta. Tiimiin tuodaan sekä yleisesti tietoa hankkeesta ja kehitysprosessista että luodaan testaustehtävät ja niihin liittyvät palautekyselyt. Erilaisia testaamiseen liittyviä tehtäviä annetaan 1–2 kappaletta kuukaudessa ja yhteen testaukseen osallistuminen sekä palautteenanto vie noin 15–30 min kerrallaan. Testaamiseen käytettävä aika pyritään pitämään sellaisena, että se ei vie kovin paljon aikaa. Toisaalta aktiviteetteja on hyvä olla suhteellisen tasaisesti, jotta saamme pidettyä testaajajoukon aktiivisena. Opiskelijoilla on Teamsin kanavilla mahdollisuus keskustella keskenään ja lähettää hanketiimille kysymyksiä. Näitä mahdollisuuksia pyritään aktivoimaan kevään aikana vieläkin enemmän, sillä toistaiseksi viestintä on ollut suht yksipuolista ja hanketiimistä lähtevää.

Keväällä kohti laajempia kokeilujoukkoja – Tervetuloa mukaan!

Syksyn aikana on ydintestijoukon aktivoimisen lisäksi viestitty ohjaustyötä tekeville mahdollisuudesta osallistua urasuunnittelusovelluksen kokeiluihin keväällä 2023. Sovelluksesta on kerrottu Xamkissa muun muassa opiskelijavastaavien Teams-kanavalla ja käyty keskustelua Xamkin ohjauksen kehittämisestä vastuussa olevien tahojen kanssa. Lisäksi Älykkäästi ohjaten -hankkeesta sekä sovelluksesta pidettiin esittely Xamkin ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimissä. Xamkissa on jo muutaman opiskelijavastaavan kanssa sovittu keväälle kokeilutapaamiset, joissa heidän ryhmänsä pääsevät kokeilemaan ja antamaan palautetta urasuunnittelusovelluksesta. Mukaan mahtuu vielä kuitenkin hyvin uusia ryhmiä – olisiko sinun ryhmäsi sellainen?

Kokeiluun osallistuminen ei vaadi opettajalta kuin ryhmän ja kokeiluajan antamisen omalta tunniltaan. Hankeryhmä hoitaa muut käytännönjärjestelyt. Kokeiluja voidaan tehdä niin lähitapaamisena luokassa kuin Teamsin tai Zoomin kautta verkossa. Aikaa kokeiluun on hyvä varata noin 45 min – 1 h. Tässä ajassa ehdimme esitellä uraohjaussovelluksen ideaa, käydä läpi mitä hyötyä siitä voi olla opiskelijan oman ura- ja mahdollisesti jatko-opintosuunnitelmien tueksi, tehdä varsinaista kokeilua ja kerätä lopuksi sekä opiskelijoiden palautteet anonyymina että täytättää opiskelijoilla ESR-hankkeeseen liittyvät lomakkeet. Urasuunnittelusovelluksen kokeilun voi liittää esimerkiksi osaksi opinto- ja urasuunnittelutunteja. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Terhiin (terhi.kaipainen@xamk.fi) ja sovitaan miten kokeilu sopisi sinun ryhmällesi.

Ryhmille suunnattujen kokeilujen lisäksi maalis-huhtikuussa on tarkoitus osallistaa opiskelijoita myös laajemmin kaikille suunnattujen kokeilujen kautta. Tästä kerromme piakkoin lisää. Pysy siis kuulolla, jos urasuunnittelu ja uudenlainen tapa (ura)ohjata kiinnostaa.

Uuden luominen edellyttää osallistamista

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä on rakenteilla Minä ja tulevaisuus -käyttöliittymä, jonka suunnittelua tehdään yhteistyössä opiskelijatestaajien ja -kokeilijoiden kanssa. ”Opiskelijoita kuunnellaan aidosti ja he saavat äänensä kuuluville koko kehittäjätiimille”, kertoo kehitystyön projektipäällikkö Marjo Äikäs.

Kehittämisen tavoitteissa korostuu vaikuttavuus. Hyvä käyttäjäkokemus lähtee opiskelijoiden tarpeisiin vastaamisesta, ja toki palvelun tulee tuottaa myös käyttämisen iloa. Opiskelijoilla on todellinen vaikuttamisen mahdollisuus heitä koskevan palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen. Testaajana ja kokeilijana opiskelija on osallinen sekä henkilökohtaisiin että kollektiivisesti laajemmin opiskelijoille kehitettäviin palveluihin.

Jo sovelluksen testaaminen ja kokeilusessiot auttavat opiskelijaa pohtimaan omia tavoitteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan ja asettamaan omalle tulevaisuudelleen yksilöllisiä tavoitteita.

Sovellusta suunniteltaessa on lähdetty näkemyksestä, että ”ura” nähdään laajana, yksilön elämää kokonaisuutena koskevan asiana. Siihen liittyvät opiskelun ja ammatin lisäksi ihmissuhteet ja vapaa-aika, ja mahdollisesti esimerkiksi maailmankatsomuksellisia pohdintoja.

Käyttäjälähtöisesti suunniteltu käyttöliittymä

Älykkäästi ohjaten -hankkeen moniammatillinen hankeryhmä muodostuu Xamkin, Samiedun ja Esedun osaajien muodostamasta tiimistä. Neljä teknologiayritystä tuo mukaan muun muassa tekoälyn soveltamista koskevan asiantuntemuksen, välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelua ja toteutusta koskevan osaamisen sekä käyttöliittymäsuunnittelun.

Kehitystyössä yksittäisellä asiantuntijalla on suhteellisen rajallinen näkemys kokonaisuuteen.
Loppukäyttäjien näkemyksiä tarvitaan mukaan varhaisessa vaiheessa, jotta käyttöliittymästä tulee käyttäjälleen selkeä ja hyödyllinen.

Kehitystyön keskeisenä tavoitteena on kehittää urasuunnitelman tekemiseen työkalua, joka olisi hyödynnettävissä elämän eri vaiheissa. Testauksessa ja kokeiluissa avainasemassa ovat myös uraohjaajat ja ohjaustoimijat. Tavoitteena on rakentaa uraohjauksen prosesseja ottamalla huomioon eri näkökulmia, ja kehittää samalla kykyä tarkastella asiaa eri näkökulmista.

Tekoälytuettu urasuunnitelma ei jätä käyttäjää käymään vuoropuhelua teknologian kanssa, vaan sen avulla saadaan nimenomaan lisää aikaa ohjauskeskusteluille, ohjaajan ja ohjattavan kohtaamisille. Sovellus tekee henkilön määrittelemien ehtojen perusteella suositteluja, jotka jo itsessään saattavat herättää keskustelua: millaisia suosituksia sinä sait?

Vaikka teknologia kehittyy, niin ihmisten kohtaamiset ja kasvokkain tapahtuvat keskustelut ovat tärkeitä. Keskusteluissa syntyy uusia oivalluksia, uusia merkityksiä, jotka ovat tärkeitä viittoja kohti tulevaisuutta.

Samalla kun palvelu saumattomasti yhteensovittaa teknologiatuettuja työkaluja, se toimii ystävällisenä kanssakulkijana ja huomioi käyttäjän jo ensi tapaamisesta alkaen. Tästä pitää huolen myös sovelluksen Hilleri-maskotti, jonka roolina on toimia esimerkiksi oppaana, samalla polulla kulkijana ja hyvän mielen tuojana.

Esitestaukset lopuillaan, kokeilut käynnistyvät alkuvuonna 2023

Testauksia on toteutettu marrras-joulukuun 2022 aikana, ja varsinaiset kokeilut ajoittuvat vuoden 2023 talveen ja kevääseen.

Haluamme kuulla kaikenlaisia palautteita, niin tyytyväistä hyrinää kuin parannusehdotuksia.

Kaikki palautteet ovat tervetulleita, ja ne käydään huolella kehittäjätiimissä läpi.

Uuden äärellä alkaa inspiroiva tutkimusmatka visioinnin, kysymysten ja tavoitteiden asettelun, selvitystyön sekä suunnittelun parissa. Näin kävi meilläkin Älykäs ohjaus -hankkeessa tekoälyn sekä opinto- ja uraohjauksen ”mätsäämisen” kanssa.

Millaisia tulevaisuudennäkymiä tekoälyn hyödyntämisellä ohjauksen tukena on? Mitä lisäarvoa tekoäly ohjaukselle voi tuottaa? Mitä käytettävissä oleva data mahdollistaa? Onnistuvatko visioidut toiminnot käytännössä ja millaista mallia toteuttamiseen tarvitaan? Millaisia haasteita (eettiset, tekniset) on vastassa ja voiko ne ratkaista? Mitä kokeillaan ja erityisesti miksi? Mihin resurssit riittävät ja mitä hankitaan? Näiden kysymysten praissa käynnistimme Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa –hankkeen (Esr) loppusyksystä 2019.

Taustatyötä ennen tekoälykokeiluja

Ennen loppukäyttäjien osallistumista tekoälykokeiluihin pohjatyötä oli tehtävä runsaasti. Raamittavana tekijänä kehittämiselle oli hankehakemuksessa tekoälyn integroituminen olemassa oleviin järjestelmiin. Ei mitään uutta, erillistä sovellusta vaan osaksi järjestelmiä, joita meillä jo on.

Tiedonsiirtoja koskevan välitys- ja rajapintamallin kehittäminen käynnistyi. Tekoäly-, välityspalvelin- ja rajapintatoimijahankintoja suunniteltiin sekä kilpailutettiin.

Opiskelijoiden tarpeita ja toiveita on kartoitettu pitkin matkaa mm. Hackathonissa, haastatteluissa, tutkimuksista, opiskelijapalautteista sekä Design Jamissa ja palveluja ideoitiin.

Ohjauksen perimmäistä tarkoitusta, tekoälyn tuomaa lisäarvoa ohjaukseen sekä tekoälyn ja ohjauksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä ruodittiin. Ihmisiä koskevan datan käyttöä algoritmien ja tekoälyn hyödyntämisessä arvioitiin tietosuojan sekä ohjauksen eettisyyden näkökulmasta. Taustalle rakentui eettisesti kestävää tekoälyä hyödyntävää taustafilosofiaa, jossa keskeisenä on opiskelija, hänen tarpeidensa, tulevaisuutensa sekä toimijuutensa tukeminen.

Ohjauksen perimmäinen ydin perustuu opiskelijan toimijuuden tukemiseen ja toisaalta tietosuojan näkökulmasta yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Nämä näkökulmat olivat läsnä kokeilujen toimintoja valittaessa, suunniteltaessa ja arvioitaessa. Tietosuojaan liittyviä kysymyksiä ratkaistiin, tietosuojailmoitus laadittiin sekä henkilödatan luvitukseen liittyvä malli ja toteutus rakennettiin.

Sprinttikehittäminen yhteistyössä TCD Consulting Oy:n (ammatillisen koulutuksen välityspalvelin- ja rajapintatoimittaja), Tuudo Oy:n (ammattikorkeakoulun välityspalvelin- ja rajapintatoimittaja) sekä Kwork Innovations Oy:n (tekoäly) kanssa pääsi käyntiin maaliskuussa 2020. Dataa arvioitiin ja tuunattiin, anonymisoitiin sekä pseudonymisoitiin (anonymisointisuunnitelma). Rajapintoja rakennettiin eri lähteisiin (ePerusteet, Samiedun ja Esedun tietovarannot, Xamkin Peppi opiskelijahallintojärjestelmä, TE-palvelut).

Tutustuimme ohjausta ja tekoälyä yhdistäviin hankkeisiin kotimaassa ja ulkomailla, muihin tulevaisuuden kannalta merkittäviin tekoälyhankkeisiin – näistä esimerkkinä Aurora AI, Digivisio2030 sekä tutkimuskirjallisuuteen.

Opinto- ja uraohjauksen palveluihin integroituja tekoälyratkaisuja sekä välityspalvelin- ja rajapintamalleja, hankkeita, avointa lähdekoodia, algoritmejä tai kehittämisen malleja oli hankkeen alkumetreillä melko vähän tarjolla tai yleensäkään saatavilla.

Erilaisten vaiheiden, pohdintojen sekä tietysti tarpeiden pohjalta päädyimme kehittämään kolmea toimintoa, jotka ovat kokeiltavina ja opetettavina datansa tekoälykokeiluihin luvittaneille opiskelijoille.

Tekoälykokeilut opiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden houkuttelu tekoälykokeiluihin onnistui koronasta huolimatta. Tekoäly on opiskelijoitakin kiinnostava asia! Tekoälykokeilut opiskelijoiden kanssa pääsivät käyntiin alkuvuodesta 2021. Kokeiltavat tekoälytoiminnot tuotetaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille Tuudossa ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille Wilman kautta.

Ensimmäisellä kokeilukierroksella opiskelijat saivat suosittelumoottorin kautta

 1. opintojakso-/tutkinnonosaehdotuksia
 2. työ- ja harjoittelupaikkaehdotuksia/koulutus- ja oppisopimuspaikkoja sekä työpaikkoja omien tietojensa ja valintojensa perusteella.

Kolmantena toimintona tekoäly pyrki tunnistamaan opiskelijan mahdollisen ohjaustarpeen opiskelijan etenemisestä ja tekemään palvelunohjausta sen perusteella..

Tähän mennessä tekoälykokeiluihin on osallistunut 171 Xamkin sekä yhteensä 103 Esedun ja Samiedun opiskelijaa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija on luvittanut datansa niin, että tekoälyn toiminta on mahdollistunut. Alaikäisten osalta datan käyttölupaan ottavat kantaa myös vanhemmat. Ilman opiskelijan (ja alaikäisten vanhempien) lupaa emme dataa voi hyödyntää.

Opiskelijat ovat osallistuneet toimintaan ja kokeiluihin monella tavalla: ideoijina (mm. Hackathon ja Design Jam), testikäyttäjinä, palautteenantajina, kyselyihin vastaajina sekä haastateltavina. Innokkaimmat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä ja antaneet monenlaisia kehitysehdotuksia.

Tekoälykokeilut jatkuvat

Toisella kokeilukierroksella elo- ja lokakuun 2021 välisenä aikana opiskelijat saavat edellä mainittujen lisäksi oman käyttöliittymänäkymän, jossa he voivat tarkemmin määrittää esim. työssäkäyntialueensa, omia mielenkiinnonkohteitaan sekä antaa niille painoarvoja.

Algoritmien läpinäkyvyyttä vahvistetaan, jotta opiskelija tietää, minkä datan perusteella suosittelumoottori on toiminut. Hän näkee käyttöliittymästä myös opintojensa etenemisen visuaalisina palkkeina. Kehitystyötä toteutetaan ensimmäisen kierroksen palautteiden sekä arvioinnin pohjalta. Määrällistä ja laadullista palautedataa analysoidaan loppuvuoden aikana.

Mikäli haluat kuulla lisää opinto- ja uraohjauksen kokeiluista sekä tekemästämme kehitystyöstä ja sen tuloksista, osallistu webinaareihimme syksyllä 2021. Loppuvuodesta julkaisemme myös pienimuotoisen oppaan tekoälyn kehittämisestä ohjauksen tueksi. Hankkeemme päättyy 31.12.2021

Lisätietoja webinaareista ja oppaasta julkaistaan kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Pysy siis kuulolla!

Mikäli haluat tehdä yhteistyötä kanssamme tai verkostoitua, ota yhteyttä!

PS. Rinnakkaishankkeemme Ohjaus tulevaisuuden työhön on tuottanut selvityksen tekoälyn käyttämisestä uraohjauksessa. Tuotettuihin skenaarioihin pääset tutustumaan https://wiki.eduuni.fi/x/6deKCg

ARTIKKELI ON JULKAISTU ALKUPERÄISESTI XAMK NEXT:ISSÄ

Meillä jammailtiin. Ei isosti, mutta laadukkaasti. Ja se kannatti! Toimeksiantona oli ideoida pelillistä, tekoälyä hyödyntävää käyttöliittymää jostakin opinto- ja uraohjauksen tulokulmasta.  

Your town 

Kun näin äänestyksen voittaneen joukkueen idean, mietin miksi ihmeessä tällaista ratkaisua ei ole jo olemassa ja käytössä ympäri maailmaa. Tämä yksinkertainen, mutta erittäin tarpeellinen sovellus on tarve- ja käyttäjälähtöinen kuin se vain voi olla. A.T.Corpin An Dangin (UI-UIX developer, Xamk) ja Halsey  Nguyen (International Business, Lapin amk) joukkue kehitteli Your town -käyttöliittymää kansainvälisten, uuteen maahan ja kulttuuriin saapuvien opiskelijoiden elämän helpottamiseksi opintojen alussa. Miten pääsee osaksi yhteisöä? Miten tutustua Suomeen ja kulttuuriin? Miten löytää tutorin tai ohjaajan ja uusia opiskelukavereita? Tai muita alueen palveluita, kauppoja tai opiskelija-asuntoja sekä opiskelija-alennuksia tai keikkatyötä? Kaikki samassa sovelluksessa.  

Tämä paikannukseen ja opiskelijan profiiliin perustuva sovellus löytää avun kaikkiin noihin kysymyksiin, mätsää vertaisiin ja ohjaajiin sekä sopiviin palveluihin. Kertakaikkisen ihastuttava visuaalinen ulkoasu, oman maun mukaan valittavat eläinprofiilit, pelilliset ratkaisut ja kaikki!   

Congrats A.T.Corp! Excellent work!  

KIRJOITTANUT

Milja Manninen 

Jos olisin työnantaja ja valitsemassa työntekijää luovaa ongelmanratkaisua, tiimityötä, oppimiskykyä vaativiin tehtäviin, miten saisin vastavalmistuneen haastateltavan kertomaan osaamisestaan noihin osaamiskriteereihin liittyen. Kysyisin, onko henkilö mahdollisesti osallistunut Hackathoniin, Design Jamiin tai johonkin muuhun innovaatio-, ideakilpailuun, tapahtumaan tai ”synnytykseen”. Pyytäisin hakijaa esittelemään ideoita, niiden syntyprosessia sekä omaa roolia tässä kokonaisuudessa.  

Näissä tapahtumissa opiskelijat tuottavat parastaan; käyttäjälähtöisiä ideoita, innovaatioita ja sovelluksia syntyy, niitä pitchataan yleisölle ja ne arvioidaan. Vaikka ideat ja esitykset ovatkin joukkueen tekemisen tulosta, se antaa silti näkymän myös yksilön osaamisesta, taidoista ja kyvyistä. Rajatussa ajassa toteutettu toimeksianto, tiimityöskentely ja lopputulos esityksineen antavat parhaimmillaan näytteen mm. henkilön luovuudesta, epävarmuusalueilla työskentelystä, aikatauluttamisesta, ongelmanratkaisukyvystä, tiimityötaidoista, vahvuuksista sekä taidoista tuoda omaa osaamista esille. Se on myös todiste oppimiskyvystä. Onhan jo itse osallistuminen tapahtumaan merkki siitä, että uuden oppiminen kiinnostaa. Yleensä vain aihe on ennakkoon tiedossa, lopulliset toimeksiannot voivat yllättää ja sisällötkin voivat olla aivan uusia. Esimerkiksi huhtikuussa järjestämässämme Jamissa opiskelijat ottivat nopeasti haltuun tekoälyn, pelillisyyden sekä käyttöliittymäkehittämisen perusasioita. Suurin osa opiskelijoista ei ollut aiemmin perehtynyt mihinkään niistä.   

Nykyisin ko. tapahtumia järjestetään ammattikorkeakouluissa paljon ja enenevässä määrin myös ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa. Lopputulemana rakentuu tietoa erilaisten asiakas- tai kohderyhmien tarpeista ja käyttäjälähtöisen kehittämisen näkökulmista. Meille tietoa on syntynyt erityisesti opiskelijoiden tarpeista opinto- ja uraohjaukseen liittyen.  

Olemme kannustaneet opiskelijoita kirjaamaan osallistumisen myös omaan CV:hen tai kokoamaan ideakoosteen portfolioonsa. He ovat myös saaneet syntynyttä osaamista kuvaavan todistuksen osallistumisestaan.   

Tutustu lisää Hackathonien (ja samalla Design Jamien) hyödyntämiseen asiakaslähtöisten palveluiden ja sovellusten kehittämisessä. Korhonen, Niilo (2020) Hackathon osana palvelumuotoilua Älykäs ohjaus –hankkeessa. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042928042 

KIRJOITTANUT

Milja Manninen 

Hackathon on rajatun ajan tapahtuma, jossa keskitytään intensiivisesti tietyn, yleensä ennalta-asetetun ongelman ratkaisemiseen. Tyypillinen esimerkki on joko verkossa tai fyysisessä paikassa järjestetty viikonlopun kestävä tilaisuus, jonka tarkoituksena on tuottaa ensimmäinen versio ratkaisusta järjestäjän asettamaan ongelmaan. Hackathon voi liittyä periaatteessa mihin vain, mutta yleensä se liitetään palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen, käyttöliittymäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan (Sofokus 19.4.2021). Tässä artikkelissa kuvattu hackathon toteutettiin viisi arkipäivää kestävänä online-tapahtumana. Tavoitteena oli saada loppukäyttäjät mukaan kehittämään tekoälysovellusta sekä sisällöllisesti että teknisesti.

Älykäs ohjaus -hanke

Älykäs ohjaus (ESR 09/2019–08/2021) -hankkeen tavoite on tuottaa laadukkaampaa ja helppokäyttöistä opinto- ja uraohjausta. Tähän tavoitteeseen pyritään hyödyntämällä tekoälysovellusta opintojen ja urasuunnittelun tukena. Tarkoituksena on helpottaa opiskelijan tiedonsaantia ja kontaktien ottamista oikeisiin henkilöihin. Tekoälyä hyödyntäen voitaisiin myös siirtää rutiininomaisia tehtäviä pois ohjaushenkilöstöltä ja siten lisätä konkreettisiin tapaamisiin käytettävää aikaresurssia.

Älykäs ohjaus -hanke on tätä kirjoitettaessa edennyt siihen vaiheeseen, että ensimmäiset käytännön kokeilut pilottiryhmien kanssa ovat käynnissä. Tekoälyn toimintojen määrittelyssä on nähty hankeryhmän ja toteuttajien mielestä keskeisenä tulevien käyttäjäryhmien – opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajien – osallistaminen suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Syvällisen asiakasymmärryksen yhtenä edellytyksenä on ymmärrys asiakasodotuksista ja asiakkaan roolista osana palvelun toteutusta.

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoita ovat palvelun kontaktipisteet palvelutuokiot ja palvelupolku.

Hackatonin tehtävänanto

Palvelumuotoilu-hackathonin toteutus suunniteltiin yhteistyössä hankeverkoston (XAMK, Esedu, SAMiedu, HAMK) toimijoitten kesken. Tavoitteena oli toteuttaa tapahtuma tiiviinä lähitapaamisena keväällä 2020, jolloin olisi ollut mahdollisuus hyödyntää yhteistoiminnallista vertaisoppimista ja -työskentelyä hyvien tulosten saavuttamiseksi. Koronakriisin puhkeaminen esti kuitenkin lähitapaamisia, joten toteutus siirrettiin syksyyn 2020. Käytännön toteutukseksi valittiin turvallisuussyistä täysin verkossa tapahtuva online-hackathon.

Ensimmäisenä tehtävänä oli määritellä hackathoniin osallistuville joukkueille selkeä tehtävänanto. Koska tavoitteena on tehostaa opinto- ja uraohjausta, päädyttiin hakemaan tekoälyavusteista ratkaisua johonkin seuraavista opintovaiheista:

 1. Hakeutumisvaihe ja sen helpottaminen opiskelijaksi hakeutuvan auttamiseksi
 2. Opintojen aloitusvaihe ja opintojen aloittaminen
 3. Opintojen suorittaminen ja opinnoissa eteneminen
 4. Ohjaus opintojen aikana
 5. Ohjaus valmistumisvaiheessa ja opintojen päätyttyä
 6. Miten tekoälyllä voi tukea jatkuvan oppimisen toteutumista?

Joukkueita hackathoniin haettiin kustakin hankeverkoston organisaatiosta infotilaisuuksien avulla. Lopputulemana mukaan tuli kuusi joukkuetta sekä toiselta asteelta että ammattikorkeakoulutasolta. Osallistujamäärä oli yhteensä 19 opiskelijaa eri koulutusaloilta.

Hackatonin toteutus

Varsinaiseen hackathon-työskentelyyn varattiin viisi arkipäivää maanantaista perjantaihin. Työskentely aloitettiin maanantaina verkossa järjestetyssä kick off -infossa. Istunnossa osallistujille tarjottiin lyhyet alustukset toimintajärjestelyistä, arvioinnista, hackathonin käytännön toteutuksesta ja Mydatan eli henkilöstä kerääntyvän digitaalisen tiedon perusteista. Aloitusistunnon jälkeen joukkueet saivat itsenäisesti päättää oman toimintatapansa innovoinnin eteenpäinviemiseksi. Joukkueiden yhteisenä verkkoalustana hyödynnettiin Discordia, jonne kukin joukkue sai oman ryhmätilansa, ja alustalla olivat koottuina ohje- ja muut materiaalit sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä hackathonin toteuttajaryhmälle.

Joukkueiden tavoitteena oli tehdä suunnitelma tekoälypohjaisesta avustajasta. Suunnitelman tuli sisältää rakenteen ja toimintojen kuvausta joukkueen valitsemaan teemaan liittyen. Kehitetystä toteutuksesta kunkin joukkueen tuli tehdä esittelyvideo, jonka pituus tuli olla maksimissaan kuusi minuuttia.

Hackatonin tulosten arviointi

Hackathonin toteutuksiin liittyy usein olennaisena osana kilpailullisuus. Tässäkin hackathonissa tapahtuma päättyi yhteiseen verkkotilaisuuteen, jossa kunkin joukkueen tuotosta arvioitiin. Arvioinnissa kunkin joukkueen tuottama video esitettiin ja esityksen jälkeen muut joukkueet vertaisarvioivat tuotoksen. Lisäksi arviointia oli tekemässä ulkopuolinen arvioijaraati, jossa oli edustajia hankeverkoston organisaatioista ja yrityksistä (Metatavu Oy, Kwork Innovations Oy). Joukkueiden tuotoksia arvioitiin seuraavien kriteerien ja pisteytysten perusteella:

Tarve (5 pistettä): Miten idean/tuotteen olemassa oleva tarve on perusteltu? Idean ja tuotteen hyödyntäminen tulevaisuudessa? Miten helposti olisi käyttöönotettavissa asiakkaille? Asiakaslähtöisyys?

Ratkaisu (10 p): Onko ratkaisu kuvailtu selkeästi? Vastaako se tarpeeseen? Millainen toimintasuunnitelma ratkaisuun sisältyy?

Liiketoiminta (5 p): Mitä taloudellisia mahdollisuuksia tai rajoituksia on tunnistettu? Millaisia resursseja oppilaitokselta, kunnalta tai henkilöstöltä tarvitaan?

Esitys (5 p): Onko esitys selkeä, innostava tai jopa innovatiivinen? Onko esittäjä ja koko tiimi esitelty ja hengessä mukana? Onko esityksessä häiritseviä tekijöitä? Onko visuaalisuus huomioitu? Käytetäänkö annettu aika järkevästi?

Arviointien yhteenvedossa hyödynnettiin MS Officen Formsia, jolla oli laadittu kullekin joukkueelle oma arviointilomakkeensa. Voittajaksi tuli joukkue IBSTA – Innovation and Beauty Surpassing Technological Advancements. Ote voittaneen joukkueen esittelyvideosta löytyy täältä.

Palaute hackatonista

Osallistujilta kerättiin tapahtuman jälkeen lyhyt palaute ja samalla kehittämisehdotuksia. Pääsääntöisesti palaute oli positiivista ja tämäntyyppinen kehittämistoiminta koettiin innostavana. Vieläkin tarkempaa ohjeistusta kaivattiin osin, eli aikataulujen ja ohjeistusten tulisi olla helposti ja selkeästi saatavilla. Hackathonin pienimmän joukkueen IHQ:n Niina Piibemann ja Terhi Vanhalakka totesivat sähköpostitse tehdyssä haastattelussa (2020): ”Toteutus oli erittäin toimiva. Jos hackathon olisi järjestetty jossain muualla paikkakunnalla ja tietyn tarkemman aikataulun puitteissa, emme olisi voineet osallistua. Tällainen hackathon säästi aikaa ja taloudellisia resursseja myös.”

”Meidän ryhmällämme oli omakohtaista kokemusta opinto- ja urapolun kaikilta vaiheilta juuri tässä hetkessä, koska itse olemme vaihtamassa alaa ja työpaikkaa, lapsemme ovat juuri valmistuneet ja miettivät jatkomahdollisuuksia ja esim. TE-toimiston palvelu ei ehkä kohtaa asiakasta kuten toivoisi. Hackathon sopii siis hyvin asiakaslähtöisen palvelumuotoilun työkaluksi, varsinkin, jos osallistujilla on omakohtaista kokemusta ja uskallusta rohkeisiin, mutta yksikertaisiin ratkaisuihin.”

IHQ-tiimin ratkaisuehdotuksen voi katsoa videona täältä.

Lopuksi

Toteutus oli kokonaisuudessaan onnistunut ja kaikkien osallistuneiden joukkueiden tuotoksia tullaan hyödyntämään jatkossa Älykäs ohjaus -hankkeen tekoälysovelluksen kehittämisessä. Tässä toteutuksessa innovointi keskittyi teknologiaratkaisuun, mutta vastaavantyyppinen kehittäminen toimisi todennäköisesti myös muilla aloilla. Älykäs ohjaus -hankkeessa toteutetaan keväällä 2021 hackathonin kaltainen Design Jam. Tuolloin painopisteenä ovat opinto- ja uraohjauksen pelillistetyt ratkaisut.

Kirjoittaja

Niilo Korhonen on lehtori HAMK Edu -tutkimusyksikössä ja työskentelee projektivastaavana Älykäs ohjaus -hankkeessa, täydennyskouluttajana mm. Digiope-erikoistumiskoulutuksessa sekä Gamification – pelillistämällä perehtymään -koululutuksessa.

Lähteet

Piibemann, N. Vanhalakka, T. (2020). Sähköpostihaastattelu 5.11.2020.

Sofokus (2021). Digitaalisen liiketoiminnan sanasto. https://www.sofokus.com/fi/digitaalisen-liiketoiminnan-sanasto/

Artikkeli on julkaistu alkuperäisesti osoitteessa: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/hackathon-osana-palvelumuotoilua-alykas-ohjaus-hankkeessa/#.YKdHQqgzZPZ

Mikä sai osallistumaan tekoälytuetun opinto- ja uraohjauksen verkkohackathoniin, jossa tavoitteena synnyttää ideoita ja innovaatioita asiakaslähtöisen tekoälyllä tuetun opinto- ja uraohjauksen toteuttamiseen?

Tätä kysyimme voittajajoukkueen Innovation and Beauty Surpassing Technological Advancements (IBSTA) kapteenilta Juuso Kolehmaiselta. Juuson lisäksi joukkueessa kilpailivat Jani SaariJani Malkki ja Toni Pennanen Mikkelin Game Labilta.

Game Lab on noin 50 hengen yhteisö, josta osallistutaan – eri kokoonpanoin, taustoin, mielenkiinnonkohtein ja mahdollisuuksin – erilaisiin kilpailuihin ja Hackathoneihin.

Korona-aikana tarve merkitykselliseen, mukavaan ja samalla haastavaan yhdessä tekemiseen on kasvanut, kertoo Juuso. Hänen mukaansa hackathoneissa myös omien taitojen näyttäminen ja hauskanpito erilaisten projektin ympärillä ovat tärkeitä.

Hackathoneissa innovoidaan rajatussa ajassa uusia ratkaisuja. Vaikka hackathonit ovat suosittuja yhteiskehittämisen menetelmiä esim. IT-alalla, niitä voidaan soveltaa myös muualle. Tämän hackathonin järjesti Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -ESR-hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus. Menossa mukana Xamk, EseduSAMIedu ja HAMK.

Matkaaja – Opiskelijan matkakumppani

IBSTAn Matkaajaideassa opiskelijan matkakumppani on sovellus. Idea nostaa erinomaisesti esiin opiskeluajan kriittiset pisteet ja niiden selättämisen opiskelijoiden näkökulmasta.

Kriittisenä Juuso näkee opiskelijan vastaanoton uuteen ympäristöön ja yhteisöön sekä sen tarjoaman digitaalisen alustan. Tämä korostuu erityisesti korona-aikana. Matkaajasovellus osana opiskelijalle tarjottavaa tukea vahvistaa kiinnittymistä oppilaitosyhteisöön. Mitä enemmän opiskelijat ja opetus toimivat etänä, sitä tärkeämmäksi muodostuu yhteisö ja alusta, jonka kautta voidaan olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ohjauksen toimijoihin.

Juuso pitää tärkeänä, että opiskelijalla on hyvä olla oppilaitoksessa ja että hän integroituu mahdollisimman hyvin. Etenkin etänä toimiessa, opinnoissa eteen tulevia haasteita on helppo vain siirtää ja siirtää eteenpäin, hän toteaa. Kätevät yhteydenotto- ja pitomahdollisuudet ohjaaviin henkilöihin sovelluksen avulla helpottavat ja nopeuttavat haasteiden ratkaisua.

Juuso nostaakin esille oppilaitoksen merkityksen yhteisöllisyyden ja yhteisön rakentajana. Mikä on oppilaitoksen tarjoama lisäarvo silloin kun kaikki muuttuu etäilyksi? Koska melkein kaikkea voi oppia netissä, vaikka Youtubesta, yhteisö ja sen tarjoama tuki tuovat lisäarvon, pohtii Juuso.

Katso Matkaajasovelluksen esittely (CC BY-NC-ND 2.5):

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Alkuperäisesti artikkeli on julkaistu Xamk Nextissä. Artikkelin löydät täältä!

On hienoa päästä kärpäseksi kattoon, kun opiskelijat ja muut ideanikkarit ideoivat ja inspiroituvat! Näin myös Opinto- ja uraohjauksen Verkkohackathonissa, jossa mittaa toisistaan ottivat eri alojen ja oppilaitosten opiskelijoita, haastajajoukkueena alan harrastajia Mikkelin Hacklabilta. Miten tekoälyä voisi hyödyntää opinto- ja uraohjauksen tukena ja vielä kilpailla parhaimmasta ideasta?

Osallistujat nappasivat haasteen ennakkoluulottomasti ja tiukalla otteella. Onhan tämä sentään kilpailu ja yritysten #Metatavu Oy ja #Kwork Innovations Oy edustajat, ohjauksen asiantuntijat sekä muut kilpailijat arvioimassa. Mikä sen parempaa? Luovaa innovointiprosessia vauhditettiin tutustumalla tekoälyn perusasioihin, datan hyödyntämiseen, ideointimenetelmiin sekä opinto- ja uraohjauksen tarkoitukseen.

Millaisia ratkaisut sitten ovat? Taatusti asiakaslähtöisiä, sillä ideat kumpusivat omista tarpeista ja haasteista. Välistä oli poissa rajoitukset ja kuoliaaksi tulkinnat. Osallistujat valitsivat itse, mihin opinto- ja uraohjauksen vaiheeseen halusivat ratkaisunsa kehitellä. Ratkaisuista suurin osa sopi mainiosti opintojen kaikkiin vaiheisiin. Kehittelemässä oli myös opiskelijoita, joilla ei ollut teknistä taustaa.

Voittajajoukkue IBSTAn (Innovation and Beaty Surpassing Tehchnological Advancements) ratkaisu oli Matkaajasovellus, opiskelijan matka-kumppani. Sovellus, johon integroitui monet opinto- ja uraohjauksen osa-alueet sekä muut opinnoissa tarvittavat asiat. Mukana opintojaksosuositteluita, matalan kynnyksen yhteydenpitoa ohjaushenkilöstöön, tulosten pelillistämistä, urapolkuja ja oman ajanhallinnan tukemiseen (lukujärjestyksen optimointi).

Onnea IBSTAlle! Voittajajoukkueen jäsenet Juuso Kolehmainen (kapteeni), Jani Saari, Jani Malkki, Toni Pennanen.

Erityisen kunniamaininnan sai Rakettiryhmä OPOJAMI AI -sovelluksellaan.

IBSTA

Innovation and Beauty Surpassing Technological Advancements (IBSTA) osallistui Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -hankkeen verkkohackathoniin Matkaaja-sovellusideallaan. Joukkueen idea tekoälytuetusta opinto- ja uraohjauksen Matkaajasovelluksesta osoittautui voittoisaksi.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

I H Q

I H Q osallistui Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -hankkeen verkkohackathoniin Succee Portal sovelluksellaan. Vaikkei voittoa irronnutkaan, osallistujien omista tarpeista ja lähtökohdista luotu Succee Portal tuotti paljon ajattelemisen aihetta ja hyödynnettävää ohjauksen kehittämiseen.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Team rakettiryhmä

Team Rakettiryhmän sai Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -hankkeen verkkohackathonissa erityisen kunniamaininnan OPOJAMI AI -sovelluksellaan.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Muita saman aihepiirin hankkeita

 • Ohjaus tulevaisuuden työhön / Career counselling for the work of the future
 • Uusille urille – Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen
 • Waypoint: nuorten pelillistetty polku työelämään
 • PeliKlaani – osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä
Hankkeen nimi:

Älykkäästi ohjaten – tekoälytuettua urasuunnitelmaa kehittämässä

Hankkeen kesto: 1.1.2022–30.11.2023

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Ammattiopisto Samiedu
Muut kumppanit: TE-palvelut
Vahvuusala: Digitaalinen talous

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto
Kokonaisbudjetti: 560882 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 347683 euroa
Samiedu
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Yhteystiedot

Terhi Kaipainen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi