Euroopan unionin osarahoittama Rahoittajan logo Etelä-Savon maakuntaliitto

Arctic Water Excellence – AWE

AWE-hankkeessa keskitytään veteen liittyvien, elinkeinoelämästä tunnis-tettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin. Hank-keessa hyödynnetään digitalisaatiota laajojen teollisuusalueiden, kuten kaivosalueiden ympäristömonitoroin-nissa ja vesitaseiden hallinnan kehit-tämisessä. Osana vedenpuhdistus-prosesseja hankkeessa kehitetään edistyksellisiä talteenottoprosesseja ja erotustekniikoita, jotka mahdollistavat jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämisen raaka-aineina.

AWE-hankekokonaisuus vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen vesiosaamista

AWE-hanke edesauttaa uusien teknologioiden kehittymistä sekä niiden pilotointia ja jalkauttamista käytäntöön vesi-intensiiviseen teollisuuteen ja vesihuoltosektorille. Uusien innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan muodostumisen edistäminen alalle tukien muun muassa alalla toimivien pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. AWE-hanke toteutetaan yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

  1. Hankkeen hallinnointi ja yhteistyön koordinointi (Savonia amk)
2. Älykkäät vesienhallinnan menetelmät teollisuuteen (GTK & Savonia amk & KAMK & Oulun yliopisto)
3. Yhdyskuntien kiertovesitalous (Xamk & LUT-yliopisto)
4. Mittaustekniikka (Oulun yliopisto & VTT &  THL)
5. Vesiosaamisesta liiketoimintaa sekä KV-aktiviteettien katalysointi (VTT)

Yhdyskuntien kiertotalous

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä LUT-yliopiston kanssa työpakettia 3 Yhdyskuntien kiertotalous, joka jakautuu neljään osatehtävään:

  1. Yhdyskuntavesien jätevesien monitorointi ja haitta-aineiden poiston uudet teknologiat
  2. Hulevesien käsittelyn demonstraatiot
  3. Uusiovesi osana kiertotaloutta
  4. Viestintä ja verkostoyhteistyö

AWE konkretisoi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmien sekä älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteiden toteutumista käytäntöön

Hankkeen luo edellytyksiä kansainvälisesti kilpailukykyisen yhteistarjooman muodostumiselle vastaten vesialan ajankohtaisiin ongelmiin. Tähän pyritään kokoamalla hankkeen aikana lupaavimmiksi tunnistettavien uusien teknologioiden, ratkaisujen ja menetelmien ympärille soveltuvat yritysryhmittymät ja kehittäjäekosysteemit niiden jatkokehittämiseksi ja kaupallistamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteistoiminnan seurauksena muodostuu koordinoidusti toimiva, ylimaakunnallinen vesiosaamisen verkosto. AWE-hanke tukee osaltaan myös kansallisen kaupunkistrategian toteutumista Pohjois-Savon (Kuopio), Etelä-Savon (Mikkeli), sekä Pohjois-Pohjanmaan (Oulu) ja Kajaanin painotusten osalta ollen kaupunkien innovaatiotoimintaa vahvistavien ekosysteemisopimusten linjausten mukainen. Hankkeen tulokset vahvistavat myös elinkeinoelämän valmiuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen erityisesti vesien hallinnan osalta, sekä edesauttavat kiertotalouden ja digitalisaation jalkautumista käytäntöön

Julkaisut

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2023:  AWE – Artic Water Excellence

Lisätietoja

Niina Laurila

projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
040 570 9502
niina.laurila@xamk.fi

Salla Pulliainen

projektitutkija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
040 480 5170
salla.pulliainen@xamk.fi

Aki Mykkänen

projektitutkija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
040 486 3722
aki.mykkanen@xamk.fi

Hanne Soininen

tutkimusryhmäpäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
040 086 9952
hanne.soininen@xamk.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

AWE – Arctic Water Excellence

Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.12.2025

Tiedot

Hallinnoija: Savonia ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Xamk, LUT yliopisto, GTK, THL, Oulun yliopisto, KAMK, VTT
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto.
Kokonaisbudjetti: 2 786 089 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 2 162 884 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 350 289 euroa, josta EU-tuen määrä on 280 231 euroa

Yhteistyökumppanit