Peltoraaka-aineista uusia rakennustuotteita

Maataloustuotannon sivuvirrat sisältävät hyödyntämätöntä potentiaalia, joiden käyttöä kehittämällä voidaan edistää maatalouden kierotaloutta sekä materiaali ja resurssitehokkuutta. Sivuvirtojen hyödyntäminen on mahdollista olemassa olevien resurssien uudenlaisella soveltamisella.

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa öljyhampun viljelyn ja tuotannon resurssi- ja materiaalitehokkuutta sekä kestävyyttä ilmaston ja talouden kannalta.

Öljyhampun viljely sitoo jopa 8–15 tonnia hiilidioksidia viljelyhehtaaria kohti, mikä vastaa nuoren metsän sitomaa määrää, mutta sen kasvu kestää vain viisi kuukautta. Siemenestä saatavan öljyn lisäksi, öljyhampun viljely tuottaa myös runsaasti kasvin varsi- ja lehtikasvustoa, jota ei tällä hetkellä aktiivisesti hyödynnetä.

Hankkeen tavoitteena on löytää suomalaiseen maatalousympäristöön soveltuvat ratkaisut, joilla öljyhampusta voidaan valmistaa teknisesti toimivia rakennuslevyjä. Sen lisäksi että öljyhampun viljelijä voi hyötyä korsijakeelle syntyvästä positiivisesta arvosta, voidaan öljyhampun sivuvirralla myös kehittää rakentamisen hiilitasetta.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

TP1 Öljyhampun viljely ja jalostus
Kartoitetaan ja tutkitaan öljyhampun viljelyyn liittyviä tunnuslukuja sekä arvioidaan viljelyn sivuvirtojen hyödynnettävyyttä kokonaisprosessina. Tarkastelun kohteena on mm. öljyhampun viljelyalat nyt ja tulevaisuudessa, korjuun kustannukset ja tulovirrat, korjuumenetelmät, taloudellisuus sekä syntyvien sivuvirtojen ominaisuudet ja kokonaismäärät. Toteutetaan öljyhampun kevätkorjuun pilotointi, joka koostuu öljyhampun siemensadon korjuusta syksyllä ja korsijakeen kevätkorjuusta, prosessoinnista sekä varastoinnista. Pilotointi toteutetaan maatalousympäristöön soveltuvilla laitteilla. Pilotoinnin eri vaiheet tallennetaan ja arvioidaan niiden toimivuutta.

TP2: Öljyhampun sivuvirroista valmistettavien rakennuslevyjen valmistustekniikat ja koostumus sekä koekappaleiden valmistus
Öljyhampun korsimassasta valmistettavien levytuotteiden kehittäminen ja alustavat testit. Tehdään korsimassan prosessointiin (murskaus ja fraktiointi) sekä koekappaleiden (puristus ja valu) valmistukseen liittyvää laboratoriomittakaavan kokeilua. Hyödynnetään öljyhampun kortta, josta muodostetaan erilaisilla käsittelymenetelmillä (murskaus, silppuaminen, seulonta) soveltuvia massoja ja valmistetaan korsijakeisiin pohjautuvia koelevyjä, joiden sideaineina sovelletaan biopohjaisia polymeerejä sekä savea.

TP3 Öljyhampun sivuvirroista valmistettavien rakennuslevyjen testaus, tuotannon prosessikuvaus sekä kustannusrakenne
Testataan valmistetut koemateriaalit. Testauksen tavoitteena on selvittää levyjen toimivuus rakennusmateriaaleina, joten se sisältää kattavat mekaanisten ja rakennusfysikaalisten ominaisuuksien testit.

Rakennusfysikaaliset kokeet: lämmönjohtavuus, vesihöyrynläpäisevyys, tasapainokosteus, ominaislämpökapasiteetti, kapillaarisuus, ilmanläpäisevyys, homehtumisherkkyys, paloluokitus, akustiikka

Mekaaniset testit: taivutuslujuus ja -moduuli eri suunnissa, leikkauslujuustesti, iskunkestävyys, kiinnittimien läpivetotestaus.

Prosessikuvaus ja kustannusrakenne: rakennuslevyjen tuotannon prosessikuvaus (korjuu, varastointi, prosessointi, valmistus, asennus) sekä arviot eri vaiheiden kustannuksista.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

BIOSIVU – öljyhampun sivuvirroista tuotteita vähähiiliseen rakentamiseen

Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.12.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Tampereen Yliopisto, ProAgria
Muut kumppanit: Transfarm Oy, Hemka Oy, Suomen hampputuotteet Oy, Puutaito Oy, Saimeen Seudun erikoisrakentajat Oy
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Bio- ja kiertotalous, Vähähiilisyys
Tutkimusyksikkö: Mikpolis
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hämeen ELY-keskus
Kokonaisbudjetti: 310 000 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 310 000 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 186 000 euroa

Yhteistyökumppanit

Footer-placeholder