Logo. Koneen Säätiö. Logo. Juvenia. Xamk. Logo. Lapin yliopisto.

Ilmastokriisin etulinjassa

Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa

Tutkimushankkeessa tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteistyönä syntyy toiminta-alueille yhteisöllisiä ja paikkasidonnaisia taideteoksia, jotka tuovat esiin nuorten tunteita, toiveita ja unelmia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

Tutkimuksen lähestymistapoina ovat nuorilähtöinen kanssatutkimus ja taideperustainen toimintatutkimus.

Demokratian ja poliittisen osallistumisen näkökulmista tutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä ongelmista, jotka nuoret kokevat esteeksi omille vaikuttamispyrkimyksilleen.

Hankkeessa edistetään nuorten osallisuutta päätöksenteossa asiassa, joka koskee nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Hanke edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta.

Nuorten ääni kuuluviin taiteen keinoin

Hankkeessa tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteistyönä syntyy toiminta-alueille yhteisöllisiä ja paikkasidonnaisia taideteoksia, jotka tuovat esiin nuorten tunteita, toiveita ja unelmia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Hankkeessa tuotetaan päättäjille ja suurelle yleisölle suunnattuja vaikuttamiskampanjoita. Tutkimuksen lähestymistapoina ovat nuorilähtöinen kanssatutkimus ja taideperustainen toimintatutkimus.

Taideperustainen työskentely kehittää nuorten osallisuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa asiassa, joka koskee nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Hanke edistää nuorten hyvinvointioppimista ja aktiivista kansalaisuutta.

Taideperustainen toimintatutkimus yhdistettynä nuorilähtöiseen kanssatutkimukseen tuottaa arvokasta tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä ongelmista, jotka nuoret kokevat esteeksi omille vaikuttamispyrkimyksilleen. Demokratian ja yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta tutkimus tuo nuorten omaa ääntä kuuluviin.

Tulevaisuudessa toivon voivani edelleen ruokkivani omia porojani. Toivottavasti vähemmän ko nykyään. Se, voinko, riippuu monista tekijöistä.

Tällä hetkellä näen suurimpina uhkina ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten luonnonolojen muutokset, tautien ja loisten lisääntymisen, mutta myös ihmisten aiheuttamat muutokset.

Minun paikkani – Mu báiki – My Place-video

Nuoret Lapista, Pohjois-Savosta ja Etelä-Savosta kertovat tekstien, valokuvien ja videoiden avulla heille itselleen tärkeistä paikoista. He toivovat, että nämä paikat eivät tulevaisuudessa katoaisi. Pysähdy ja katsele. Teoksen maisemat ovat myös sinun.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

.

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan taideperustaisia työpajoja yhdessä nuorten kanssa ja nuorten ehdoilla.

Nuoret ovat kriisitietoisia ilmastonmuutoksesta sekä huolestuneita ilmiöstä, jonka arvaamattomia seurauksia he joutuvat kohtaamaan tulevaisuudessa. Ilmastokriisi on paradoksaalisesti ilmiö, jonka kehitykseen nuoret eivät ole itse vaikuttaneet, mutta jonka raskain lasku lankeaa heidän maksettavakseen.

Hankkeen keskeinen toiminta-ajatus on kuulla nuoria herkällä korvalla ja mahdollistaa heidän osallisuutensa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa asiassa, joka erityisen painokkaasti koskee nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Nuorilähtöinen kanssatutkimus taideperustaisessa tutkimuksessa tuo esille nuoret yhteiskunnallisina toimijoina sekä vahvistaa nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Myös demokratian ja poliittisen osallistumisen näkökulmasta tutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorista osallistujina ja vaikuttajina sekä niistä ongelmakohdista, joita nuoret kokevat omalle osallistumiselleen ja vaikuttamispyrkimyksilleen.

Hankkeen tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteisenä ponnistuksena syntyy erilaisia taideteoksia sekä vaikuttamiskampanjoita, jotka käsittelevät ja esittelevät nuorten tuntemuksia, huolia, ja visioita ilmastokriisin kohtaamisesta.

Hankkeen tavoite

lmastotieteilijöistä 97 % on sitä mieltä, että ihmisen toiminta edistää ilmastonmuutosta (NASA 2023). Tiedeyhteisön konsensuksesta huolimatta keskustelu ilmiöstä kärjistyy ja polarisoituu julkisuudessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja poliittiseen todellisuuteen.

Nuorten keskuudessa ilmiö aiheuttaa negatiivisia tunteita ja jopa ahdistusta ympäri maailmaa. Suomalaisista nuorista 43 prosenttia on sitä mieltä, että maailma on tuhoutumassa.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ilmastonmuutoksesta nuorten jokapäiväiseen elämään vaikuttavana yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä. Nuoret eivät ole aiheuttaneet ilmastonmuutosta, mutta he joutuvat kohtaamaan sen seuraukset tulevaisuudessa. Tutkimuksessa kysytään mielipiteitä heiltä, joihin tutkittava ilmiö konkreettisesti vaikuttaa.

Tutkimuksemme lähestymistapoja ovat taideperustainen toimintatutkimus ja nuorilähtöinen kanssatutkimus. Emme suhtaudu nuoriin akateemisen tutkimuksen passiivisina kohteina, vaan oman elämänsä asiantuntijoina ja aktiivisina toimijoina.

Juvenialta hankkeessa työskentelevät

Puh. +35844 5900300
Sähköposti: jarmo.rinne@xamk.fi

Puh. +35840 571 6685
Sähköposti: aki.lintumaki@xamk.fi

Hankekumppanit

Korinna Korsström-Magga, tohtorikoulutettava

Timo Jokela, kuvataidekasvatuksen professori

Mirja Hiltunen, kuvataidekasvatuksen professori

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa

Hankkeen kesto: 1.9.2022–31.12.2025

Tiedot

Hallinnoija: Juvenia/Xamk
Osatoteuttajat: Lapin yliopisto, Kuvataiteiden koulutusohjelma
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus
Tutkimusyksikkö: Juvenia
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Koneen Säätiö
Kokonaisbudjetti: 337 800 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 260 500 €

Yhteistyökumppanit

Hanketta toteuttavat Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia Kaakkois-Suomen ammattkorkeakoulusta ja Kuvataidekasvatuksen opinto-ohjelma Lapin yliopistosta.