Kohti kestävää hoitotyötä

Kestävän työn (decent work) käsite on uusi näkökulma hoitotyön tutkimuksessa. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta siirrytään positiivisiin työelämän ulottuvuuksiin. Hankkeessa kehitetään kestävän työn malli alhaalta ylös (bottom-up) työntekijän lähtökohdista käsin.

Mallin kehittämisessä käytetään sosioekologisen mallinnuksen periaatteita

Tutkimuksen uutuusarvo

Kestävän työn (eng. decent work) käsite on uusi näkökulma hoitotyön tutkimuksessa. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta siirrytään positiivisiin työelämän ulottuvuuksiin. Hankkeessa kehitetään kestävän työn malli työntekijän lähtökohdista käsin ja tuotetaan kokonaisuus yksittäisten tekijöiden sijaan. Kestävän työn ulottuvuuksina pidetään yleisesti turvallisia työsuhteita ja työntekijöiden sitouttamista, sosiaalista ja terveydellistä suojelua, työntekijöiden oikeuksia ja päätöksentekoon osallistumista ja sosiaalista vuorovaikutusta ja tasa-arvoista kohtelua.

Kestävän työn ulottuvuudet pitävät sisällään yksityiskohtaisempia teemoja liittyen ikääntyvien työntekijöiden asemaan työelämässä, osaamisen ja taitojen uudistamiseen, työn ja elämän tasapainoon, psykologiseen turvallisuuteen ja alhaalta ylös (bottom-up) mallien kehittämiseen työelämässä. Näiden ulottuvuuksien kautta tutkimushankkeessa tarkastellaan kestävän työn rakentumisen ehtoja hoitotyössä, jossa kestävää työtä on toistaiseksi tutkittu vähän.

Hoitoala on muutoksessa.

Aiemmin vahvasti sisäiseen motivaatioon ja auttamisenhaluun, eli kutsumukseen perustuva hoitoala onkin muutoksessa.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Koota ja arvioida aiempaa tutkimusnäyttöä hoitajien kestävän työn ulottuvuuksista.
  • Määritellä kestävän työn ulottuvuudet ja testata niiden yhteyttä hoitajien hyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen.
  • Syventää ja analysoida ymmärrystä siitä, millaisia merkityksiä hoitajat antavat kestävälle työlle.

Hankkeen osatutkimukset ovat:

  • Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
  • Laadullinen osatutkimus: kirjoitusaineiston keruu hoitotyöntekijöiltä
  • Kyselytutkimus: Aiempien osatutkimusten perusteella luotujen kestävän työn indikaattorien testaus
  • Kestävän työn mallin luominen hyödyntäen sosioekologisen mallinnuksen periaatteita.

Kokemuksia tai artikkeleja hankkeeseen liittyen

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Kohti kestävää hoitotyötä

Hankkeen kesto: 1.1.2024–31.12.2025

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Uudistuva työelämä
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Työsuojelurahasto
Kokonaisbudjetti: 144 350 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 44 350 euroa