Euroopan unionin osarahoittama Etelä-Savon maakuntaliitto

Mekstiili – Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon

Tekstiilikiertotalouteen sisältyy vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joilla voidaan edistää kiertotalousliiketoimintaa ja luonnonvarojen kestävämpää käyttöä. Hankkeen avulla luodaan tehokkaita ja monistettavia tekstiilien kierrätyksen toimintamalleja, joilla voidaan nostaa tekstiilien kierrätysastetta. Mekstiili-hanke tukee Etelä-Savon alueen yritysten vihreää siirtymää, edistää yritysten kannattavuutta ja elinvoimaa ja luo maakunnalle mahdollisuuden profiloitua tekstiilikiertotaloudessa vahvana kansallisena osaajana sekä yhteistyökumppanina.

Pilotointeja ja uusia avauksia

Hankkeessa pilotoidaan poistotekstiilien keräystä ja lajittelua sekä innovoidaan uusia tapoja kierrätysmateriaalin tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Tekstiilien kierrätyksen uusia toimintamalleja

Tekstiilien kierrätys Euroopassa on tehostumassa ja Suomessa kuntien on tullut järjestää tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto 1.1.2023 alkaen. Poistotekstiilien kustannustehokkaat keräys- ja lajitteluprosessit sekä kerätyn materiaalin monipuolinen hyödyntäminen ovat avainasemassa onnistuneen tekstiilikiertotalouden aikaansaamiseksi. Poistotekstiilikeräys on kuitenkin vielä uutta niin kuluttajille kuin muillekin toimijoille. Tehokas tekstiilien kiertotalous vaatii kattavaa viestintää ja ohjausta.

Mekstiili-hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Savoon soveltuvimmat poistotekstiilin lajittelu-, keräys- ja käsittelymenetelmien toimintamallit. Tavoitteena on pilotoida parhaimpia käytäntöjä ja edistää Etelä-Savon aluetta tekstiilikiertotalouteen siirtymisessä sekä kasvattaa materiaalien kierrätysastetta. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia tuoteaihioita ja -avauksia yhteistyössä yritysten kanssa vahvistamaan alueen kilpailukykyä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Mekstiili-hankkeen toimenpiteet jakaantuvat viiteen työpakettiin (TP1–TP5):

  • TP 1. Tehokas keräysmalli poistotekstiileille   
  • TP 2. Poistotekstiilien innovatiiviset lajittelumallit – demonstraatioilla kohti käytäntöä  
  • TP 3. Uudet avaukset – kerätyn poistotekstiilin tuoteinnovaatiot  
  • TP 4. Liiketoiminnan kehittäminen poistotekstiilimateriaalin hyödyntämiseksi   
  • TP 5. Viestintä ja tiedottaminen 

Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä alueen yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Kuluttajia osallistetaan jo suunnitteluvaiheessa ja kerättyä palautetta hyödynnetään myös toiminnan kehittämisessä. Kuluttajaohjeistuksella ja muulla viestinnällä vaikutetaan kerätyn poistotekstiilin laatuun ja määrään.

Tapahtumat

Julkaisuja

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Mekstiili – Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon

Hankkeen kesto: 1.11.2022–31.10.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Metsäsairila Oy, ViaDia Mikkeli ry, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto
Kokonaisbudjetti: 482 190 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 200 328 euroa

Asiasanat

aluekehittäminen kierrätys kierrätysmateriaalit kiertotalous tekstiili tekstiiliala tekstiilikiertotalous vähähiilisyys ympäristöturvallisuus

Yhteistyökumppanit

Asiantuntijat ja yhteystiedot

Xamk
Vuokko Malk
TKI-asiantuntija
vuokko.malk(at)xamk.fi
+358 40 647 4809

Hanne Soininen
tutkimusryhmäpäällikkö
+358 400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Miia Sourander
tutkimusinsinööri
miia.sourander(at)xamk.fi
+358 50 466 6880

Metsäsairila Oy
Soili Maunula
jätehuoltoinsinööri
+35844 755 8207
soili.maunula(at)metsasairila.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Johanna Järvinen
kiertotalousasiantuntija
+358 50 465 5320
johanna.jarvinen(at)mikseimikkeli.fi

ViaDia Mikkeli ry
Erno Gynther
projektityöntekijä
+358 50 345 6474
erno.gynther(at)viadia.fi