Euroopan unionin osarahoittama logo

MERPOL

Uusiutuvat polttoaineet – tukea meriliikenteen kestävään ja hiilineutraaliin kasvuun

Hankkeessa perehdytään uusiutuvien polttoaineiden elinkaarivaikutuksiin merenkulkualalla ja tuotetaan työkalu, jolla voi vertailla polttoaineita EU:n ympäristölainsäädännön näkökulmasta.

Hanke tuottaa työkalun eri polttoaineratkaisujen elinkaarikustannusten vertailuun

MERPOL perehtyy merenkulun energiamurrokseen

Merenkulku nojaa toistaiseksi vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin. Kiristyvä ympäristösääntely kuitenkin edellyttää, että toimialalla siirrytään vähitellen käyttämään vaihtoehtoisia energianlähteitä. Näitä ovat bioöljyt ja -kaasut, kuten HVO (hydrotreated vegetable oil), FAME (fatty acid methyl esther) ja nesteytetty biokaasu sekä synteettiset polttoaineet, kuten synteettinen ammoniakki, metaani ja metanoli.

Biopolttoaineiden raaka-aineina voidaan käyttää ruokakasveja, selluloosaa, jätteitä tai tähteitä. Synteettisiä polttoaineita voidaan valmistaa vedystä, jota tuotetaan elektrolyysillä sähköenergian avulla. Jotta näiden niin kutsuttujen e-polttoaineiden (engl. electrofuels) tuotanto olisi päästötöntä, sähkön on oltava peräisin uusiutuvista energianlähteistä. 

Suomessa on hyvät mahdollisuudet vetypohjaisten ratkaisujen käyttöönottoon: Vahva sähköverkko, tuulivoiman nopea lisärakentaminen, hiilidioksidia tuottava raskas teollisuus, kehittynyt infrastruktuuri ja kattavan kaukolämpöverkon hyödyntämismahdollisuudet osana tuotantoprosesseja.  

Tavoitteena on merenkulun päästöjen vähentäminen

Suurin osa merenkulun fossiilisten polttoaineiden aiheuttamista päästöistä syntyy, kun polttoaineita poltetaan laivan moottorissa. Sen sijaan vaihtoehtoisten polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt riippuvat olennaisesti tuotantoprosessista.

Biopohjaisten polttoaineiden päästöihin vaikuttaa eniten raaka-aine, kun taas e-polttoaineiden päästöihin vaikuttaa se, onko raaka-aineena käytetty vety tuotettu uusiutuvan energian avulla.

Vaihtoehtoisia polttoaineita tutkiessa onkin tärkeä tehdä elinkaarianalyysejä (engl. life cycle analysis eli LCA), joissa lasketaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt.

Varustamojen on puolestaan huomioitava polttoaineen elinkaarikustannukset (total cost of ownership eli TCO) investointipäätöksiä tehdessään. Elinkaarikustannuksiin kuuluvat investointikustannukset, kuten investoinnit moottoriin, ja operatiiviset kustannukset, kuten polttoainekustannukset ja päästöoikeusmaksut.  

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hankkeessa perehdytään merenkulun vaihtoehtoisten polttoaineiden elinkaaripäästöihin ja -kustannuksiin LCA- ja TCO -menetelmillä. Hankkeessa kehitetään Excel-pohjaista työkalua, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella eri polttoaineratkaisujen elinkaarikustannuksia.

Työkalulla voi myös vertailla polttoaineita EU:n ympäristölainsäädännön näkökulmasta.

Työkalu on tarkoitettu erityisesti alan toimijoiden, kuten polttoainetuottajien, varustamojen ja viranomaisten käyttöön. 

Hankkeen julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit:

 • Developing sustainable shipping and maritime transport: multi-criteria analysis between emission abatement methods
  Elias Altarriba, Sirpa Rahiala, Taru Tanhuanpää, Marko Piispa, Proceedings of the institution of mechanical engineers, part M: Journal of engineering for the maritime environment, published online
 • Open-loop scrubbers and restricted waterways: a case study investigation of Travemünde port and increased sulphur emissions immediately after the scrubbers are turned off
  Elias Altarriba, Sirpa Rahiala, Taru Tanhuanpää, International journal on marine navigation and safety of sea transportation, vol. 17(2), 2023

Opinnäytetyöt:

 • Alternative fuel emissions with regards to European Union’s emissions trading system and fuel EU proposal
  Tri Lui, Bachelor’s thesis, Xamk, 2023

Yleistajuiset artikkelit:

 • Avoimen kierron rikkipesurit ovat tehokas mutta kiistelty teknologia
  Elias Altarriba, Xamk READ 3b/2023
 • Vihreä siirtymä muuttaa merenkulkua valtavasti lähivuosikymmeninä
  Taru Tanhuanpää, Xamk READ 3b/2023
 • Xamkissa tutkitaan vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjoamia mahdollisuuksia
  Taru Tanhuanpää, Xamk READ 3b/2023
 • MERPOL perehtyy merenkulun energiamurrokseen
  Elias Altarriba, Xamk READ 2/2023
 • Mittauksilla kiinni merenkulun päästövähennyksiin
  Elias Altarriba & Sirpa Rahiala, Xamk READ 1/2023

Yhteystiedot

Puhelin
+358447028450
Sähköposti
Elias.Altarriba@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Elias Altarriba
Projektipäällikkö
+358447028450
Elias.Altarriba@xamk.fi
Puhelin
+358504062043
Sähköposti
Taru.Tanhuanpaa@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikka ja merenkulku
Taru Tanhuanpää
TKI-asiantuntija
+358504062043
Taru.Tanhuanpaa@xamk.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

MERPOL: Uusiutuvat polttoaineet – tukea meriliikenteen kestävään ja hiilineutraaliin kasvuun

Hankkeen kesto: 1.5.2023–31.12.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Muut kumppanit: Gasum Oy
Vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku
Osaamiskärki: Merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto
Kokonaisbudjetti: 239 368 euroa