Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Xamk Game Studios

Peliteknologian tulevaisuuden tarpeet ja osaajat

Peliteknologioiden kasvava käyttö kaikilla toimialoilla luo uusia innovaatioita, jotka vaativat uutta osaamista. XGS-hanke vastaa tähän tarpeeseen.

Xamk Game Studios tarjoaa opiskelijoille mielenkiintoisia pelialaan kytkeytyviä projekteja.

Tavoitteet

Peliteknologiaosaamisen kasvattaminen tulevaisuuden työelämätarpeisiin yli toimialarajojen. Koulutusyhteistyön lisääminen teknologian ja muiden alojen välillä. Eri kouluasteiden koulutusten tuominen lähemmäs toisiaan teknologian alalla. Peliteknologian koulutukseen liittyvän TKI-toiminnan vahvistaminen.

Hankkeen kohderyhmän työllistymisen parantaminen ja osaajien tason nosto. Peliteknologian osaamisen laajentaminen uusille toimialoille yhteistyössä opetuksen ja yritysten kanssa. Työelämän tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ja uusien kasvumahdollisuuksien synnyttäminen.

Alan yhteisöllisyyden kasvattaminen monikulttuurisessa ympäristössä, monen koulutusalan tukemana ja sen kautta työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden tuomisen lähemmäs toisiaan. Työn ja koulutuksen paremmin yhteen sovittaminen ja jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen.

Alueellisen osaamisen näkyvyyden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja alueellisten toimijoiden verkostoitumisen mahdollistaminen.

Toimenpiteet

Osaajapulan helpottaminen ja osaamistason nosto

Peliteknologian koulutuksien tukeminen ja sisällön suunnittelu tutkimus- ja kehitystoimenpiteillä. Peliteknologioiden ja muiden koulutusalojen välisen synergian ja yhteistyön syventäminen. Koulutusmateriaalin -ja sisällön saavutettavuuden parantaminen ja tulevaisuuden opiskelijoiden tavoittaminen. TKI-toiminnasta tulevan käytännön tekemisen yhdistäminen tukemaan koulutusten monialaisen yhteistyön rakentamista.
Entistä vahvempi yhteistyö eri kouluasteiden välillä peliteknologian alalla. Alalle 2. asteelta valmistuneiden polku korkeakoulututkintoon matalammaksi ja suoraviivaisemmaksi yhteistyöllä.

Alan työllistymisen edistäminen

Laajennetaan pelialan osaamista ja peliteknologian käyttötarpeita uusille toimialoille. Yhteistyö yritysmaailman kanssa ja opiskelijoiden sekä työelämän toimijoiden yhdistäminen opiskeluaikana. Erilaisten toimialojen digitalisaation ja peliteknologian hyödyntämisen tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen.

Yhteisön ja yhtesöllisyyden edistäminen ja saavutettavuus

Pelialan ja peliteknologioihin liittyvien alojen yhteisön kasvattaminen ja alan saavutettavuuden parantaminen. Digitaalisen kommunikaatioalustan luominen ja ylläpitäminen kaikille peliteknologioiden toimijoille sekä alasta kiinnostuneille. Tutkimus pelialan opiskelijoiden opintojen keskeytymisen riskeistä ja keskeyttämisen syistä.

Peliteknologiatapahtuma Kymenlaaksoon

Vuosittainen peliteknologiatapahtuma. Tapahtuman järjestämisessä on mukana vahva yritysyhteistyö. Tapahtuma tuo yhteen kaikki peliteknologioihin liittyvät osaajat ja yritykset sekä Suomesta että muualta maailmasta. Myös pienempiä tapahtumia voidaan toteuttaa osana kokonaisuutta.

Tulokset

Koulutusten keskinäinen yhteistyö ja kehittyminen TKI-toiminnan kautta. Peliteknologioiden koulutusten sisällön kasvattaminen ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen opinnoissa. Peliteknologiakoulutuksen yritysyhteistyö käyntiin heti koulutusohjelman alusta asti. Opintojen saavutettavuuden ja tasavertaisuuden paraneminen ja varmistaminen. Oppilaitosyhteistyöstä syntyvä synergia eri koulutusorganisaatioiden ja koulutusasteiden välille sekä sen välilliset hyödyt, kuten opintopolun vahvistaminen teknologian aloilla.

Työelämän osaamistarpeiden tunnistamisen kautta madallettu työllistymisen kynnys opiskelijoille. Peliteknologian tarpeellisuuden ja mahdollisuuksien tunnistaminen muilla toimialoilla ja osaamisen laajentaminen nykyisen osaamisalan ulkopuolelle. Yritysten kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen luomalla uusia työtehtäviä jo olemassa oleville aloille. Selkeämpi jatkuvan oppimisen polku peliteknologioihin liittyvillä aloilla.

Digitaalinen kommunikaatioalusta peliteknologioiden toimijoille, joka mahdollistaa yhteisöllisyyden kasvamisen ja ylläpitämisen. Työelämän toimijoiden, oppilaitosten ja opiskelijoiden lähentyminen ja törmäyttäminen alustalla.

Peliteknologiatapahtuman tuomaa näkyvyyttä Kymenlaakson peliteknologian osaamiselle, yrityksille sekä alan koulutuksille. Tapahtuma auttaa sekä opiskelijoita että muita alasta kiinnostuneita verkostoitumaan ja helpottaa sitä kautta työllistymistä.

Asiantuntijat

Puhelin
+358469226248
Sähköposti
Kristo.Juurinen@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Kristo Juurinen
Ohjelmistosuunnittelija
+358469226248
Kristo.Juurinen@xamk.fi
Puhelin
+358504779140
Sähköposti
Eric.Littell@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Eric Littell
Projektityöntekijä
+358504779140
Eric.Littell@xamk.fi
Puhelin
+358504770600
Sähköposti
Piia.Selinkoski@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalinen talous
Piia Selinkoski
TKI-asiantuntija
+358504770600
Piia.Selinkoski@xamk.fi
Puhelin
+358504671420
Sähköposti
Jani.Ahde@xamk.fi
Yksikkö
Informaatioteknologian koulutusyksikkö
Jani Ahde
Tuntiopettaja
+358504671420
Jani.Ahde@xamk.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

XGS – Peliteknologian tulevaisuuden tarpeet ja osaajat

Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.12.2025

Tiedot

Hallinnoija: Xamk

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Kokonaisbudjetti: 617 290 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 462 968 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 154 322 euroa

Asiasanat

Yhteistyökumppanit