Öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksella voidaan lisätä sekä teknistä että taktista öljyntorjuntaosaamista. Tekninen osaaminen painottuu erityisesti aluksen käsittelytaitoon ja komentosiltatyöskentelyyn. Eri torjuntataktiikoiden soveltamista tukee mahdollisuus toistaa sama torjuntatilanne eri lähestymistapaa käyttäen.

Öljyntorjuntakoulutuksessa harjoitellaan komentosiltasimulaattoreita käyttäen mm. aluksen käsittelyä, puomitusta ja nuottaamista itsenäisenä alusyksikkönä ja yhdessä muiden torjunta-alusten kanssa. Tehtävät suoritetaan torjuntatyön johdon taktisen suunnittelun pohjalta. Simulaatio-ohjelma havainnollistaa hyvin öljyn käyttäytymistä; öljy reagoi tehtyihin toimenpiteisiin, jolloin harjoittelija saa välittömän palautteen toimiensa tehokkuudesta.

Komentosiltasimulaattoreiden lisäksi käytettävissä on harjakeräintä mallintava öljynkeräinsimulaattori, jonka toimintaympäristönä on joko satama-allas tai proomu. Keräin täydentää öljyntorjunnan prosessia ja auttaa hahmottamaan jätelogistiikan resurssitarvetta.

Simulaatiot mahdollistavat harjoittelun erilaisiin skenaarioihin ja eri torjuntataktiikoiden vertailun turvallisessa ympäristössä. Kurssiin liittyvät teoriaopinnot syventävät osaamista öljyntorjunnasta ja tukevat käytettäviä simulaatioita.

 

Karttatyöskentelyä Öljyntorjunnan simulaatiokoulutuksessa

Kohderyhmä:
Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu pelastuslaitosten venemiehille ja päällystölle. Räätälöitävissä myös muiden torjuntaviranomaisten tarpeisiin.

Koulutuspaikka:
Kotka Maritime Center, Lehmustie 4, 48130 Kotka

Toteutus:
Kurssi toteutetaan ennen kurssia tehtävinä etätehtävinä ja 3 päiväisenä simulaatiokoulutuksena. Voidaan toteuttaa myös ilman teoriaosuutta.

Osallistujamäärä:
9-10 henkilöä, joista vähintään 6 venemiestä

Kouluttajat:
Antti Lanki, Justiina Halonen ja Emmi Rantavuo

Tiedustelut:
Ota yhteyttä emmi.rantavuo@xamk.fi  044 7028 775

Kurssit on suunnattu pääasiassa pelastuslaitosten venemiehille aluksenkäsittelyn ja puomikäsittelyn hallintaan sekä päällystöviranhaltijoille öljyntorjuntataktiikan suunnitteluun ja operaation johtamiseen. Koulutusta voidaan muokata myös muiden öljyntorjuntaviranomaisten tarpeisiin.

Kurssien vastaanotto ja saadut palautteet ovat osoittaneet, että simulaatioharjoittelu on erittäin monipuolinen ja tehokas oppimisen väline. Erityisesti öljysimuloinnin havainnollisuus, mahdollisuus kokeilla erilaisia lähestymistapoja sekä oman suorituksen läpikäynti tallenteiden avulla ovat saaneet kiitosta osallistujilta.

Voit tutustua koulutuksen kehittämiseen ja sen saamaan vastaanottoon sivun loppupuolelle koottujen linkkien kautta.

Öljyn nuottausta simulaattoreilla

MILLAISEEN HARJOITTELUUN SIMULAATIOYMPÄRISTÖ SOVELTUU?

Simulaatiokoulutusta voidaan hyödyntää sekä teknisen että taktisen öljyntorjuntaosaamisen harjoitteluu. Tekninen osaaminen, erityisesti aluksen käsittelytaito, kehittyy erilaisten puomitus-, hinaus-, tiedustelu- ja ajoharjoitteiden avulla venemiesten toteuttaessa niitä tehtäviä ja torjuntataktiikoita, joita torjuntatöiden johto kunkin vahinkoskenaarion pohjalta suunnittelee.

Simulaatioiden hyödyntämistä taktiseen harjoitteluun tukee mahdollisuus useaan toistokertaan eri menetelmien ja lähestymistapojen kokeilemiseksi. Simulaattoreilla voidaan harjoitella erilaisia tehtäviä yksittäisestä työsuorituksesta kuten keräyssäiliön hinaamisesta monialusmuodostelmassa ajamiseen tai tilannejohtoharjoituksen tapaiseen koko torjuntaoperaation johtamiseen. Harjoitusten laajuus voidaan siis sovittaa tarpeiden mukaan. Simulaatioharjoituksen avulla voidaan esimerkiksi testata pelastuslaitoksen torjuntakykyä jonkin erityiskohteen tai tietyn suuruusluokan öljyvahingon torjuntaan luomalla vastaava tilanne kalustoineen virtuaalimaailmaan. Harjoitusten kesto on säädettävissä vartista useamman päivän mittaiseksi. Simulaatioharjoituksessa ajankulua voidaan säätää, jolloin myös pitkäkestoisten operaatioiden harjoittelu onnistuu tehokkaasti.

Simulaatioympäristön olosuhteita kuten aallokkoa ja näkyvyyttä voidaan säädellä halutuiksi, jolloin torjuntatehtäviä vaativissakin olosuhteissa voidaan harjoitella turvallisesti. Simulaatio-ohjelmaan sisältyvä öljymallinnus mahdollistaa öljylautan ja sen kulkeutumisen mallintamisen.

Nykyisellä komentosiltakokoonpanolla ajoharjoituksiin osallistuvien henkilöiden määrä on hyvä pitää alle kymmenessä henkilössä, jotta jokaiselle riittää konkreettista tehtävää. Johtokeskustyöskentelyn henkilömäärä on sitä vastoin skaalautuva. Harjoitusta voidaan seurata (tai johtaa) myös etäyhteydellä pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta, mikä mahdollistaa useamman henkilön osallistumisen.

KOULUTUSYMPÄRISTÖ

Öljyntorjuntakoulutuksessa hyödynnettävät oppimisympäristöt ovat merenkulun komentosiltasimulaattorit ja öljykeräinsimulaattori.

Merenkulun komentosiltasimulaattoreihin (Wärtsilä NTPro 5000) asennettu öljyntorjunnan lisäosa mahdollistaa öljyntorjuntatehtävien kuten puomitusten ja nuottauksen harjoittelun. Kotkan simulaattorikeskuksessa on nykyisin kolme full-scale komentosiltaa, joilla voidaan harjoitella yhtä aikaa joko niin, että kaikki alukset toimivat samassa maailmassa tai vastaavasti erikseen itsenäisissä tehtävissä. Lisäksi on käytettävissä kahdeksan työasemalta operoitavaa alusta, ilma-alus ja johtokeskuksena käytettävä tila.

Keräinsimulaattori mallintaa kaivinkonesovitteista harjakauhaa, jolla voidaan kerätä öljyä vedestä joko satama-altaan reunalta tai proomun päältä. Keräimen käyttäjä saa harjoituksesta palautetta suoritteen tehokkuudesta: suoritusajasta, harjakeräimen asennosta ja kerätyn aineksen  öljy/vesi-pitoisuudesta. Torjuntatyön johtajalta keräystyö edellyttää välivarastointi- ja kuljetustarpeen arviointia. Simulaattorin on valmistanut Mevea Ltd ja sen mallina on käytetty Lamor Corporation Ltd:n harjakeräintä LRB 250 W.

RÄÄTÄLÖITY KOULUTUSMALLI

Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus pohjautuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 2016-2018 kehitettyyn koulutusmalliin.  Mallin kehittämisestä löydät lisätietoa suomenkielisestä loppuraportista ja artikkelista New Learning Methods for Marine Oil Spill Response Training. Koulutustavoitteet pohjautuvat osaamis- ja koulutustarvekyselyyn. Koulutuksiin osallistuneiden kokemuksia simulaation hyödynnettävyydestä on luettavissa loppuraportista ja artikkelista Efficiency of Maritime Simulator Training in Oil Spill Response Competence Development.

 

Öljynkerainsimulaattori