Kameravalvonta

Tämä tietosuojailmoitus koskee Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun omistamien ja hallitsemien kameravalvontajärjestelmien henkilötietojen käsittelyn informointia.

Päivitetty 16.5.2024

Tämä dokumentti perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin koskien rekisteröidyille toimitettavia tietoja, asetuksen 13 ja 14 artikloiden mukaan.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

PL 68 (Patteristonkatu 3)

50101 Mikkeli

Puhelinvaihde 040 655 0555

Y-Tunnus: 2472908-2

Rekisterin vastuuhenkilö

Sampo Saarivirta, valmius- ja turvallisuuspäällikkö

050 452 6362

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tietosuojavastaava

Markus Häkkinen, projektipäällikkö

puh. 040 198 1150

tietosuojavastaava@xamk.fi

Kameravalvonnan tarkoitus on ennalta ehkäistä kiinteistöön, henkilökuntaan, opiskelijoihin sekä asiakkaisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja auttaa tapahtuneiden vahinkojen ja rikosten selvittämisessä.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Tietosuoja-asetuksen, 6 artiklan 1 kohdan alakohta f: oikeutettu etu.

Kameravalvontajärjestelmässä käsitellään valvontakameroiden kuvatallenteita, jotka sisältävät tiedot kuvatallenteen tallennuspaikasta ja ajankohdasta.

Osassa kameroista on jatkuva tallennus ja osassa tallennus käynnistyy, kun alueella havaitaan liikettä.

Tallenteiden perusteella ei tehdä profilointeja.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Materiaalin säilytysaika on joitakin viikkoja. Tietoja säilytetään, kunnes tallentimen levytilan täyttyessä uudet tallenteen poistavat vanhat automaattisesti. Erityisen syyn vuoksi, esimerkiksi vireillä tai tutkinnassa olevan rikostapauksen takia, tallenteita voidaan säilyttää pidemmän ajan.

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, joiden fyysiset tallentimet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.  Oikeus on sellaisilla työntekijöillä, joiden tehtäviin sisältyy kiinteistöön, henkilökuntaan, opiskelijoihin ja asiakkaisiin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisy, sekä tapahtuneiden vahinkojen ja rikosten selvittäminen.

Sinulla, (esim. AMK:n opiskelija, työntekijä, asiakas) on oikeus tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Tiedon eheyden ja toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan muuta tai korjaa kameravalvonnan materiaalia tallennusten säilytysaikana eli rekisteröity ei voi vaatia kameravalvontatallenteen korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröity ei myöskään voi rajoittaa häntä koskevan kameravalvontatallenteen käsittelyä tai kieltää sen käsittelyä.

Pyydämme huomioimaan, että kameravalvonta on osa henkilö- ja tilaturvallisuutta ja niiden sisältämä aineisto ja lokitiedot ovat salassa pidettävää tietoa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§ kohta 7). Tietoa luovutetaan vain ammattikorkeakoulun sisäisen turvallisuuden valvonnan toteuttamiseen väärinkäyttöepäilyssä tai rikosepäilyssä poliisille esitutkintamateriaaliksi.

Rekisteröity voi kuitenkin tulla henkilökohtaisesti katsomaan rekisterin pitäjän toimitiloihin häntä koskevan tallenteen, mikäli rekisteröity voidaan tallenteesta luotettavasti tunnistaa tarkastuspyynnön esittämishetkellä.

Rekisteröity ei voi pyytää henkilötietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Tietosuojaan koskevissa asioissa rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan ja kameravalvontajärjestelmää koskevissa asioissa reksiteristä vastaavaan henkilöön.