Opintopsykologien palvelut

Tämä tietosuojailmoitus koskee Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun opintopsykologien palveluissa käsiteltäviä henkilötietoja.

Päivitetty 5.3.2024

Tämä dokumentti perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin koskien rekisteröidyille toimitettavia tietoja, asetuksen 13 ja 14 artikloiden mukaan.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

PL 68 (Patteristonkatu 3)

50101 Mikkeli

Puhelinvaihde 040 655 0555

Y-Tunnus: 2472908-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karoliina Peltola, opintopsykologi

050 464 4014

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tietosuojavastaava

Markus Häkkinen, projektipäällikkö

puh. 040 198 1150

tietosuojavastaava@xamk.fi

Terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevan lainsäädännön perusteella rekisterinpitäjän yksityiseen käyttöön opintopsykologin palveluihin liittyen.

 

Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a – f: rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), 3 luku Terveydenhuollon ammattihenkilön yleiset velvollisuudet, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § (653/2000), Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (94/2022)

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan käsittelyn osalta lisäksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9 alakohdat a – j: ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa koskevat tarkoitukset.

Aina käsitellään: Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, ohjauskäyntien pääpiirteittäinen sisältö.

Tarvittaessa käsitellään: ohjauslomakkeet, lähetteet, tutkimuspöytäkirjat.

Rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn luvalla tietoja voidaan hakea luovutuspyyntönä muualta.

Rekisteröitävältä pyydetään suostumus ajanvarauksen ja/tai ensimmäisen ohjauskäynnin yhteydessä.

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta. Rekisteröidyn luvalla tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa esim. terveydenhuollon toimijoille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Tietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen määräämä vähimmäisaika. Pääsääntöinen säilytysaika on 12 vuotta asiakkaan kuolemasta tai 120 vuotta asiakkaan syntymästä, jos kuolinaika ei ole tiedossa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot säilytetään potilastietojärjestelmässä. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Ennen 1.8.2019 syntyneet tiedot säilytetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun päätearkistossa Mikkelin kampuksella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli). Arkiston tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Pääsääntöisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisterinpitäjältä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisteröity voi tehdä kaikki tähän käsittelyyn liittyvät pyynnöt yllä mainitulle yhteyshenkilölle.