Hankkeessa luodaan Kymenlaaksoon 3D-valmistuksen innovaatiokeskus ja toimintaympäristö

tavoitteet

Hanke vastaa 3D-tulostuksen tuomiin mahdollisuuksiin uuden liiketoiminnan synnyttäjänä ja palvelujen tuottajana yhä kasvavaan kysyntään. Se tukee Kymenlaakson maakunnan teollisuuden rakenteen uusiutumista. Sen tuella luotu uusi, Suomessa lähes uniikki 3D-valmistuksen innovaatiokeskus ja toimintaympäristö vastaa 3D-alan eri toimijoiden tarpeisiin, yhdistää ja luo verkostoja sekä synnyttää uutta kannattavaa liiketoimintaa. Se tuo esille ja jakaa alan tietoa, yhdistää tutkimus-, koulutus- ja yritysmaailman tarpeet sekä löytää ratkaisun niiden toteuttamiselle.

toimenpiteet

– Suunnitellaan ja käynnistetään koulutukset
– Resurssien, asiantuntemuksen ja laitteistojen soveltuvuus hankkeen tarpeisiin; selvitetään yliopistojen tutkimusosaaminen erityisesti metallin lisäävässä valmistuksessa ja biopohjaisten materiaalien hyödyntä-misessä 3D-valmistuksessa, valitaan tutkimuskohteet ja toteutetaan tutkimukset. Selvitetään eri kumppaneilla olevien laitteistojen käytettävyys hankkeen tarpeisiin ja tehdään suunnitelma niiden
käyttömahdollisuuksista.

– Laitehankinnat selvitysten perusteella tutkimus-, opetus- ja koulutustarjontaa sekä pilotointia varten sekä nyk. laitteiden mahdollinen modifiointi tutkimus- ja koulutuskäyttöön erilaisille materiaaleille soveltuviksi, toteutetaan myös pienimuotoiset toiminnan pilotointia tukevat laitehankinnat
– Tehdään investointisuunnitelma 3D-tulostustuotannon laitteistolle ja selvitetään rahoituspohja investoinnille.Käynnistetään rahoitusten haku.

tulokset

Hankkeen tuloksena pilotoidaan ja Suomeen syntyy itsenäisesti toimiva 3D-tulostamisen osaamisen ja tekemisen innovointi- ja palvelukeskus, jonka kautta myös Kymenlaakson elinkeinorakenne osaltaan uusiutuu.
– Hanke on yhdistänyt pk-sektorin, tutkimuksen ja tuotekehityksen, suuryritysten ja mm. osaavaa työvoimaa
kouluttavien toimijoiden tarpeet 3D-tulostamisen vaateisiin.
– On käynnistetty 3D-tulostuksen tutkimus&kehitys- ja koulutusputki
– On luotu kansainvälisiä yhteyksiä yritysten ja yliopistojen välillä
– On tuotettu tutkimuksen kautta tietoa ja tietopankki uusien mahd. tulostusmateriaalien hyödyntämisessä

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, lehtori Ari Haapanen, 044 702 8994, ari.haapanen@xamk.fi

Faktat

3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä

01.05.2015 – 30.04.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Cursor Oy - Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Aalto yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 427 803 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 47 120 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)