Active Life HUB luo Etelä-Savoon hyvinvointialan ekosysteemiä ja uusia tuote- ja palvelukonsepteja sekä tehostaa markkinointia ja myyntiä.

Hyvinvointi on Etelä-Savossa älykkään erikoistumisen strateginen vahvuuskärki, joka nojaa hyvinvointialan korkeatasoiseen koulutukseen ja TKI-toimintaan. Active Life HUB -hanke lisää tämän erikoisosaamisen tunnettuutta ja saatavuutta koko maakunnan alueella ja valjastaa sen ekosysteemitoiminnan käynnistämiseen ja tuotteiden ja palveluiden lisäarvon, markkinoinnin ja myynnin kasvattamiseen.

Kohderyhmät

Active Life HUB -hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Etelä-Savon alueella toimivat hyvinvointialan yritykset, alanvaihtajat ja kausityöntekijät. Hanke tavoittaa myös kaupunkien, kuntien ja niiden hyvinvointialan kehittämisestä ja yritysten toimintaedellytyksistä vastaavaa henkilöstöä. Välillisesti hanke koskettaa kaikkia hyvinvointipalveluja käyttäviä kohderyhmiä, niin maakunnan vaki- ja kausiasukkaita, kuin matkailijoitakin.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke aktivoi hyvinvointialan yrityksiä ja muita organisaatioita uudistumista, innovaatioita ja kasvua mahdollistavaan tiedon ja kokemusten jakamiseen, keskinäiseen oppimiseen ja yhteiskehittämiseen. Hanke yhdistää ja rikastaa Etelä-Savon hyvinvointialan paikallisia keskittymiä, minkä tavoitteena on klusterimainen, veto- ja pitovoimainen, jatkuvatoiminen ja kansainvälistyvä yhteistyörakenne. Tämä kehittämistoimintaan integroituva ekosysteemi kokoaa hyvinvoinnin kattoteeman alle monialaisesti kulttuuria, luontoa, matkailua ja teknologiaa hyödyntäviä toimijoita, konsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Active Life HUB -hankesisältö jäsentyy  neljään työpakettiin. Ensimmäisessä  työpaketissa kasvatetaan hyvinvointialan toimijoiden tietoisuutta kehittämistoiminnasta ja sen saatavuudesta järjestelmällisen myynnin ja markkinoinnin avulla. Hankkeeseen tavoitellaan erityisesti sellaisia hyvinvointialan yrityksiä, jotka eivät ole ennen osallistuneet kehittämishankkeisiin. Toisessa työpaketissa hyvinvointialan paikallisista keskittymistä muodostetaan maakunnan kattava ekosysteemi, ja luodaan sille aika- ja paikkariippumatonta digitaalista yhteistyömallia.

Kolmannessa työpaketissa ideoidaan ja muotoillaan hankeosallistujien kesken uusia tuote- ja palvelukonsepteja hankkeen välillisille kohderyhmille, ja tehostetaan hyvinvointialan myynti- ja markkinointitoimenpiteitä liikevaihdon kasvattamiseksi. Neljäs työpaketti huipentaa hankkeen elämyksellisen ja oppimista tukevan hyvinvointitapahtuman yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tulokset ja vaikutukset

Active Life HUB -hankkeen tuloksina kehittämistoiminnan pariin on liitetty parikymmentä uutta hyvinvointialan toimijaa, ja on syntynyt vastaava määrä uudenlaista tuote- ja palvelukonsepteia matkailijoiden, vaki- ja kausiasukkaiden tarpeisiin. Hankkeen aikana on muodostunut monialainen Active Life HUB -ekosysteemi ja sille digitaalisuutta hyödyntävä, yhteistä liiketoimintaa mahdollistava toimintamalli. Myynti- ja markkinointitoimenpiteiden avulla on kasvatettu hvyinvointipalvelujen asiakkaiden ja liikevaihdon määrää, ja on yhteiskehitetty hyvinvointitapahtuma.

Lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutusten odotetaan näkyvän hyvinvointialan kehittämistoiminnan tunnettuuden ja osaamisintensiivisten, skaalautuvien hyvinvointipalveluiden tarjonnan lisääntymisenä Etelä-Savossa. Hankkeessa  syntyvän  hyvinvointialan ekosysteemin odotetaan edistävän alan yritysten elinvoimaisuutta, luovan uusia työpaikkoja ja mahdollistavan uusien innovaatioiden syntymistä, liiketoiminnan kasvua ja ekosysteemitoimijoiden kansainvälistymistä.

Linkki hankkeen tietosuojaselosteeseen

Lisätietoja

Katja Kiukas
Projektipäällikkö
Puh. 050 3440856
Sähköposti: katja.kiukas@xamk.fi

Mira Häyrinen
TKI-asiantuntija
Puh. 040 547 9413
Sähköposti: mira.hayrinen@xamk.fi

Lauri Kolomainen
Lehtori
Puh. 050 570 1675
Sähköposti: lauri.kolomainen@xamk.fi

Jani Miettinen
Ohjelmistosuunnittelija
Puh. 050 572 5305
Sähköposti: jani.miettinen@xamk.fi

Hankkeen tietosuojaseloste 

Faktat

Active Life HUB

01.09.2023 – 31.08.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 465 198 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 93 040 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)