Projektin avulla toteutetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa esitettyä logistiikan älykkään erikoistumisen kärkialaa

TAVOITTEET

Tavoitteena on implementoida Kymenlaakson RIS3-strategian älylogistiikan kärkeä alueen kasvu- ja kansainvälistymishakuisille pk-yrityksille. Projektilla toteutetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa esitettyä logistiikan älykkään erikoistumisen kärkialaa, jossa älylogistiikka nähdään keinona toiminnan tehostamiseen.

Tavoite on kytkeä digitalisaation avulla satamat, logistiikka-toimijat ja multimodaaliterminaalit yhä aktiivisemmaksi ja tiiviimmäksi osaksi Eurooppalaista ydinliikenneverkkoa (TEN-T). Projektilla vahvistetaan paikallisten pk-yritysten kilpailukykyä ja luodaan uudenlasia liiketoimintaedellytyksiä.

Projekti on rajattu Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson alueella toimiviin Kouvolan Rail-Road Terminaaliin, HaminaKotkan satama-alueisiin ja näiden yhteydessä toimiviin teollisuusalueisiin.

TOIMENPITEET

Projektin aikana rakennetaan yhteistyömuotoa ja edellytyksiä uudenlaiselle kokeiluilmapiirille sekä lisäarvopalveluiden tuottamiseksi. Hankkeessa rohkaistaan pk-yrityksiä etsimään ja luomaan kehitysideoita sekä hyödyntämään niitä liiketoiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä.
Projektissa tehdään palvelutarveselvitys Kaakkois-Suomen AMK:n yhteyteen perustettavasta Iot- ja sensoritekniikan laboratoriosta, jonka palvelut tukisivat logistiikan ja teollisuuden älykästä erikoistumista.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy
• kokeilualustalla toteutettuja käytännön kokeiluja 2 – 3 kpl, joista ammennetaan uutta tietämystä ja kokemusta.
• palvelutarveselvitys Iot- ja sensoritekniikan laboratoriosta

 

Lisätietoja

Teknologia-asiantuntija, projektipäällikkö Tommy Ulmanen, 044 702 8234, tommy.ulmanen@xamk.fi

Faktat

Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina

01.10.2016 – 31.05.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 28 570 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 28570 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus