UUTTA NäkökulmAA urasuunnitteluun

Teemme opinto- ja työuran aikana useita valintoja yhteiskunnan ja työelämän rakenteiden muuttuessa jatkuvasti. Valinnoissamme korostuvat sekä ura- että opinto-ohjaus, jotta löytäisimme oman tiemme monipuolistuvien koulutus- ja urapolkujen keskeltä. Ohjauksessa korostuu perinteisesti kasvokkain samassa fyysisessä tilassa tapahtuva vuorovaikutus, mutta tämän rinnalla voisi olla muitakin tapoja saada ohjausta ja neuvontaa. Teknologia antaa meille jo nyt mahdollisuuden verkon yli annettavaan ohjaukseen niin tekstipohjaisesti, puhelimitse kuin videovälitteisesti. Älykkäästi ohjaten -hankkeessa kokeilimme, millaista uudenlaista tukea urasuunnitteluun voidaan saada tekoälyn avulla.

Ohjaustarpeiden kasvaessa ratkaisu ei ole kasvokkain tapahtuvan ohjauksen vähehtäminen. Päinvastoin, tarvitsemme entistä enemmän onnistuneita ohjaajan ja ohjattavan kohtaamisia. Ohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kohtaamista monella eri tasolla. Ohjausta on tarkasteltava kokonaisuutena, ja pohdittava niitä kohtia, joissa esimerkiksi teknologialla voitaisiin tarjota sellaista apua ja tukea, joka vapauttaa enemmän aikaa vuorovaikutukselle.

Hankkeessa kehitetyn Aidi-urasuunnittelusovelluksen tarkoituksena on tukea asiakasta ja opiskelijaa omissa valinnoissaan. Aidin tarkoitus on tukea ihmiskeskeistä ja saavutettavaa ohjausta sekä antaa mahdollisuus vahvistaa sekä työllistymis- että digitaitoja. Aidin ohessa kehitimme osaamisen tunnistamisen OSTU-sovellusta, jota kehitettiin avuksi ammatillisen toisen asteen osaamisen tunnustamisen prosessiin.

Teknologisia ratkaisuja pohdittaessa on varmistettava myös, että ne ovat eettisiä ja täyttävät hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Millaisia teknologialla  tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit voivat olla parhaimmillaan?

Aidin ja OSTUn kehitystyössä oli keskeistä käydä vuoropuhelua hanketiimin asiantuntijoiden, teknologisten kehittäjien ja ennen kaikkea loppukäyttäjien eli opiskelijoiden, asiakkaiden ja ohjaajien kesken. Saimme hankkeeseen mukaan yhteensä noin 500 testaajaa, mikä antoi eväitä tekoälylle ja meille varmuutta sekä Aidi-urasuunnittelusovelluksen että OSTU-sovelluksen tarpeellisuudesta uudenlaisina ohjauksen tukivälineinä.

Älykkäästi ohjaten -hankkeen kehitystyön pohjalla oli aiempi Älykäs ohjaus -hankkeessa (ESR, ELY) tehty pohjatyö. Tämän vuoksi meidän oli helppoa lähteä laajentamaan aiemmin enemmän opintojen edistymiseen keskittynyttä sovellusta kohti laajempaa urasuunnitteluajattelua. Koska näissä hankeissa tehty työ liittyy kiinteästi yhteen, löytyy tältä sivulta myös aiemman hankkeen aineistoja tutustuttavaksi.

Lisätietoja

Saavutettavuusseloste

Tietosuojailmoitus

Terhi Kaipainen
Projektipäällikkö

terhi.kaipainen@xamk.fi

Tavoitteita ja lähtökohtia

Kehitystyön tavoitteina oli

 • kokeilla tekoälytuettua urasuunnitelmaa ja sitä tukevien tekoälytoimintojen hyödyntämistä uraohjauksessa
 • edistää opiskelijoiden ja asiakkaiden työllistymisvalmiuksia ja digitaalisia taitoja
 • tuottaa tekoälytuetun uraohjauksen mallinnuksia
 • parantaa uraohjauksen saavutettavuutta teknologian avulla
 • vahvistaa ohjaustoimijoiden yhteistyötä teknologioiden hyödyntämisessä uraohjauksen tueksi
 • kokeilla myös chatbot -kehitystä sekä tekoälytuetun osaamisen tunnistamisen prosessin kehittämistä
 • olla tukemassa ihmiskeskeistä ja asiakaslähtöistä uraohjauksen suunnittelua

Työn tuloksena

 • opiskelijoiden ja asiakkaiden ura- ja työllistymisvalmiudet vahvistuivat
 • opiskelijoiden digitaalisten taitojen osaaminen laajentui muun muassa tekoälyn hyödyntämisen perusymmärryksen rakentumisella
 • opiskelijoiden ja ohjaushenkilöstön osallistaminen kehitystyöhön vahvisti käyttäjälähtöistä sekä yksilökohtaista soveltuvuutta uraohjausprosessiin
 • tekoälysovelluksen hyödyntäminen opinto- ja urasuunnittelun tukena sekä teknologian tarjoavat mahdollisuudet ohjausprosessin tukena kaikkinensa on sai lisää näkyvyyttä ja vahvisti paikkaansa
 • kehittämistyöstä ja sen sisältämistä kokeiluista syntyi dokumentoitua tietoa ja dataa hyödynnettäväksi jatkokehityksessä

 

Pääkohderyhmä

Hakijat ja opiskelijat Etelä-Savon alueella

Välilliset kohderyhmät

Ohjausta tarjoavat ammattilaiset (uraohjaajat, opot, TE-palvelujen uraohjaajat, jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelijat)
Ohjauksen prosesseja kehittävät henkilöt
Muut koulutusorganisaatiot, TE-palvelut, ELY ja muut julkishallinnon toimijat
Teknologiatuettujen palveluiden kehittämisen parissa toimivat verkostot

 

 

Kehitystyö

 

Mahdollistajat ja tulevaisuuteen kurkottajat – Sprinttikehittäminen vauhdissa

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä tehtiin pilottiluonteista toteutusta, jossa haettiin uusia, erilaisia ja rajat ylittäviä toimintamalleja. Moniammatillinen yhteistyö edellytti osallistujilta halua ja kykyä ratkaista asioita yhdessä. Tämä vaati tiiivistä vuoropuhelua ja sen ylläpitämistä.

Aidi- ja OSTU-sovellusten kehitystyötä tehtiin kolmen koulutusorganisaation ja neljän teknologiayrityksen yhteistyönä. Yhteistyön onnistuminen vaati, että ryhmä muodosti yhteisen näkemyksen siitä, mitä kehitystyöllä tavoitellaan. Jokaisella asiantuntijalla oli oman koulutuksensa ja edustamansa alan kieli ja ajattelutapa.

Sprinttikehittämisen mallissa oman osaamisen näkökulma sai arvoisensa näkyvyyden, kun se tuotiin osaksi ryhmän yhteisen osaamisen rakentamista. Työ haastoi pohtimaan omaa ammatillisuuttaan, ja miten oma osaaminen suhteutuu muuhun tiimiin. Yhteistyö oli hieno mahdollisuus oppia toisilta.

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä tärkeimmät asiantuntijat olivat kuitenkin opiskelijat ja ohjauksen ammattilaiset ja asiantuntijat. Hanketiimin vastuulla oli mahdollistaa, että he pääsivät laajasti mukaan kehitystyöhön.

Xamkin, Samiedun ja Esedun osaajista muodostuvan hankeryhmän kanssa tärkeinä kehittäjinä ja tekijöinä toimivat teknologiakumppanit:

Tekoälyn suunnittelu, toteutus ja tukipalvelut, Kwork Innovations Oy

Käyttöliittymäsuunnittelu, Metatavu

Välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelu, toteutus ja tukipalvelut,  Ammatillinen koulutus,  TCD Consulting and Research Oy

Välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelu, toteutus ja tukipalvelut, amk, Tuudo

 

Kuva: Marjo Äikäs

 

”Viiden tähden käyttäjäkokemusta muotoilemassa”

 

Älykkäästi ohjaten -hankkeen kehittäjät tulivat neljästä eri teknologiayrityksestä, joiden lyhyet esittelyt löytyvät tästä.

 

TCD yksinkertaistaa tiedon prosessointia 

TCD Consulting and Research Oy  kehittää uusia ratkaisuja helpottamaan niin opintohallintoa kuin opiskelijankin toimenpiteitä. Tavoitteena on yksinkertaistaa koulutuksen järjestäjien tiedon hyödyntämistä niin järjestelmien välillä kuin raportoinnissa ja päätöksenteon tukena.

Älykkäästi ohjaten -hankkeessa TCD toteutti tekoälyä hyödyntävän osaamisen tunnustamisen työkalun – OSTUn – ammattioppilaitoksille. Lisäksi heidän roolinaan oli kehittää rajapintasovellusta koulun opintohallintojärjestelmän tiedoista ulkopuoliseen käyttöön.

”Odotuksemme ovat korkealla OSTUN tarjoamiin hyötyihin”, toteaa TCD:n toimitusjohtaja Arto Pärnänen.

Tuudo helpottaa opiskelijan arkea

Tuudo on mobiilipalvelu, jolla opiskelijat hallitsevat opintoarkeaan. Tuudo kokoaa opiskelijan omat päivittäin tarvittavat opintotiedot ja palvelut helppokäyttöiseen, kustannustehokkaana palveluna tuotettuun mobiilisovellukseen. Tuudoa käyttää yli kaksi kolmasosaa suomalaisista korkeakouluista. Palvelun tuottaa oululainen vuonna 2015 perustettu Tuudo Oy.

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä Tuudon tehtävänä oli välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelu, toteutus ja tukipalvelut ammattikorkeakoululle. Näin saatiin Aidi-urasuunnittelusovellus toimimaan osana opiskelijoille ennestään tuttua Tuudoa ja Tuudon ja opiskelijahallintajärjestelmän välinen rajapinta mahdollisti myös opiskelijan oman opintodatan tuomisen suoraan Aidiin, jos opiskelija antoi itse tähän luvan.

”Tulevaisuuden työkalujen luonti opiskelijaohjaukseen on tärkeää, ja innolla odotamme, mitä tuloksia hankkeessa saadaan aikaiseksi”, kertoo projektijohtaja Mikko Siika-aho Tuudon tiimistä.

Digitaalisia kohtaamisia Kworkin ratkaisuilla

Kwork kehittää digitaalisia kohtaamisia – usein tekoälyavusteisesti. Kworkin ratkaisut palvelevat kuntia, kouluja ja julkishallintoa.

Älykäästi ohjaten -hankkeessa Kwork vastasi tekoälysovelluksen kehittämisestä ja oli näin keskeinen Aidi-urasuunnittelusovelluksen kehittäjä.

”Älykkäästi ohjaten -hankkeessa kehitetään tulevaisuuteen suuntautuvaa uratyökalua. Olemassa olevat ratkaisut keskittyvät nykytilanteeseen – mitä osaat, mitä töitä haluat. On helppo kokea tämän työn merkityksellisyys maailman monimutkaistuessa ja muutosnopeuden kasvaessa.”

Metatavulta palveluita digitaalisen maailman kesyttämiseen

Metatavu on reilu ohjelmistotalo, joka tarjoaa palveluita digitaalisen maailman kesyttämiseen. Yritys auttaa asiakkaitaan hyödyntämään softaa, dataa ja palvelumuotoilua liiketoiminnan ja julkisten organisaatioiden kehittämisessä. Metatavulla uskotaan, että softabisneksen pitää olla reilua.

Metatavun liiketoiminta- ja  kehitysjohtaja Mikko Lammen mukaan he olivat Älykkäästi ohjaten -hankkeessa mukana muotoilemassa viiden tähden käyttäjäkokemusta. ”Se muodostuu käyttäjälähtöisesti suunnitellusta käyttöliittymästä, joka on intuitiivinen, houkutteleva ja selkeä käyttää”, Lampi toteaa.

”Mahdollistamme osaltamme sen, että hankkeessa syntyvät sovellukset päätyvät käyttöön, eivätkä pöytälaatikkoon,” avaa Lampi kehitystyön mentaliteettia.

“Rakennamme hankeporukan kanssa tulevaisuuden oppimiseen työkaluja jo tänään. Uskomme, että lopputulokset auttavat opiskelijoita ja opiskelijaksi haikailevia hahmottamaan omia opinto- ja urapolkujaan. Hankkeen tapa tehdä asioita yhdessä on oikea“, Lampi tuumailee.

Älykkäästi ohjaten ja Älykäs ohjaus -hankkeiden materiaaleja

Aidi-sovelluksen maskottina toimii Hilleri, jonka paidan väreissä on edustettuna hankekehittämisen toteuttajatahoina toimivien koulutusorganisaatioiden – Xamk (oranssi), Esedu (vihreä) ja Samiedu (lila) – värit.

Maskotin luoja: Karoliina Parkko

Aidi-sovelluksen kehitystyö on tullut päätökseensä hankkeen osalta. Pääset tutustumaan Aidi- ja OSTU-sovellusten kehittämisprosessiin sekä pohdintoihin ohjauksen, teknologian ja tekoälyn suhteesta julkaisumme Urasuunnittelua Aidin neuvoin – tekoäly ohjauksen apuna. Avaamme artikkelikokoelman ensimmäisessä osassa enemmän sovellusten tekniseen kehittämiseen liittyviä asioita ja toinen osa keskittyy pohtimaan, mitä uutta teknologia voi tuoda ohjaustyön tueksi. Löydät julkaisun avoimesti verkosta Theseus-palvelun kautta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-548-2

 

Älykäs ohjaus-hanke on kehittänyt Xamkin opiskelijoille tekoälypohjaista sovellusta, jonka tarkoituksena on avustaa opiskelijoita valinnaisten opintojaksojen ja työ- sekä harjoittelupaikkojen löytämisessä. Sovellus on ollut testikäytössä tammikuusta 2021 ja nyt käynnistyy testauksen toinen vaihe. Sovelluksesta opiskelija voi nähdä ehdotettujen opintojaksojen ja työpaikkojen lisäksi hänen opintojensa etenemisen, sekä kertoa tekoälylle omia mielenkiinnon kohteitaan, joiden perusteella sovellus pystyy tuottamaan parempia ehdotuksia.

Ota tekoälysovellus käyttöön Tuudossa! Ohjeet löydät tästä.

Tervetuloa mukaan testaamaan 😊

 

IN ENGLISH

Xamk’s RDI department’s Artificial intelligence-aided study and career counseling project has been developing an AI-based application for students. The application will help students finding elective courses and workplaces. Application has been in the test phase from January 2021 and now the second test run will start. Besides previously mentioned features, students will also be able to monitor their progress with current studies and tell the AI their own interests. This way the application is able to make more prominent suggestions.

Activate the AI application in Tuudo! Here is a guide how to do it.

Welcome aboard and good testing 😊

 

Tietosuojailmoitus

 

Älykäs ohjaus-hanke on kehittänyt Xamkin opiskelijoille tekoälypohjaista sovellusta, jonka tarkoituksena on avustaa opiskelijoita valinnaisten opintojaksojen ja työ- sekä harjoittelupaikkojen löytämisessä. Sovellus on ollut testikäytössä tammikuusta 2021 ja nyt käynnistyy testauksen toinen vaihe. Sovelluksesta opiskelija voi nähdä ehdotettujen opintojaksojen ja työpaikkojen lisäksi hänen opintojensa etenemisen, sekä kertoa tekoälylle omia mielenkiinnon kohteitaan, joiden perusteella sovellus pystyy tuottamaan parempia ehdotuksia.

Ota tekoälysovellus käyttöön Tuudossa! Ohjeet löydät tästä.

Tervetuloa mukaan testaamaan 😊

 

IN ENGLISH

Xamk’s RDI department’s Artificial intelligence-aided study and career counseling project has been developing an AI-based application for students. The application will help students finding elective courses and workplaces. Application has been in the test phase from January 2021 and now the second test run will start. Besides previously mentioned features, students will also be able to monitor their progress with current studies and tell the AI their own interests. This way the application is able to make more prominent suggestions.

Activate the AI application in Tuudo! Here is a guide how to do it.

Welcome aboard and good testing 😊

 

Tietosuojailmoitus

 

Onko korona rajoittanut luovuutta, yhteisöllistä tekemistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia? Design Jamissa on tarjolla kaikkea tätä!

Tule mukaan kevään Design Jamiin, jossa sinä ja tiimisi pääsette kehittämään opiskelijan ohjauksen tekoälysovellukselle käyttöliittymää. Tekoälylle halutaan kehittää pelillisiä ominaisuuksia, hyvä käytettävyys ja saavutettavuus käyttäjästä riippumatta, yksilöllisiä tekoälyasetuksia sekä mahdollisuus päättää oman datan käytöstä!

Ilmoita itsesi ja joukkueesi Design Jamiin tästä!

Design Jam – Info FIN

Design Jam – Flyer FIN

In English

Has the coronavirus restricted your creativity, ability to work with others and opportunities to have an impact? Design Jam has
it all!

Design Jam is held on 12.4 – 14.4.2021 remotely. Gather up a team, use your imagination and design a dashboard for our AI.

Apply for Design Jam here!

Design Jam – Info ENG

Design Jam – Flyer ENG

Älykkäästi ohjaten -hanke (1.1.2022-30.11.2023, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto):

Kaipainen, T. & Saari, J. 2023. Opiskelijat tekoälyn kouluttajina. Read Xamk 29.05.2023 Saatavissa: https://read.xamk.fi/2023/digitaalinen-talous/opiskelijat-tekoalyn-kouluttajina/

Kaipainen, T. (toim.) 2023. Urasuunnittelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna. Xamk Kehittää 224. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDf-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-548-2

 

 

Älykäs ohjaus -hanke (1.9.2019-31.12.2021, rahoittajat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto):

Alenius, M & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä? tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/?_ga=2.214621649.793538384.1605594705-1949777281.1603172948

Korhonen, N. & Valovuori, S. 2020. Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita. HAMK 9.11.2020. Saatavissa: https://www.hamk.fi/2020/opinnaytetyo-selvitti-opinto-ja-uraohjauksen-suurimpia-haasteita/

Manninen, M. 2020. Merkityksellistä tekemistä, taitojen esittelyä sekä hauskanpitoa! Xamk Next 28.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/merkityksellista-tekemista-taitojen-esittelya-seka-hauskanpitoa/

Manninen, M. 2020. Tekoälyä eettisesti, kiitos! Read Xamk 6.10.2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/tekoalya-eettisesti-kiitos/

Valovuori, S. 2020. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen: Case Älykäs Ohjaus -hanke. Theseus 17.11.2020. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/346950

Ajankohtaista

Urasuunnittelusovelluksen testaaminen vauhtiin

Käyttäjien kokemukset kehittäjien käyttöön   Loppuvuoden 2022 aikana Älykkäästi ohjaten -hankkeessa käynnistyi urasuunnittelusovelluksen käyttäjäkokemusten kerääminen esitestausten muodossa. Sovelluksen kehittämien aloitettiin syyskuussa, ja syksyn aikana luotiin muun muassa käyttöliittymän visuaalista ilmettä sekä taustalla olevia kirjautumiseen ja tekoälyyn liittyviä toiminnallisuuksia. Näihin liittyen syntyi testaamistarpeita. Kaikista mukana olevista oppilaitoksista kerättiin muutamien opiskelijoiden ydinjoukkoa, joille annettiin ensimmäisiä testaustehtäviä. Urasuunnittelusovelluksen...

Kohti käyttöliittymän kokeiluja

Uuden luominen edellyttää osallistamista Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä on rakenteilla Minä ja tulevaisuus -käyttöliittymä, jonka suunnittelua tehdään yhteistyössä opiskelijatestaajien ja -kokeilijoiden kanssa. ”Opiskelijoita kuunnellaan aidosti ja he saavat äänensä kuuluville koko kehittäjätiimille”, kertoo kehitystyön projektipäällikkö Marjo Äikäs. Kehittämisen tavoitteissa korostuu vaikuttavuus. Hyvä käyttäjäkokemus lähtee opiskelijoiden tarpeisiin vastaamisesta, ja toki palvelun tulee tuottaa myös käyttämisen iloa. Opiskelijoilla...

Mitä kuuluu Älykäs Ohjaus- hankkeen opinto- ja uraohjauksen tekoälykokeiluille?

Uuden äärellä alkaa inspiroiva tutkimusmatka visioinnin, kysymysten ja tavoitteiden asettelun, selvitystyön sekä suunnittelun parissa. Näin kävi meilläkin Älykäs ohjaus -hankkeessa tekoälyn sekä opinto- ja uraohjauksen ”mätsäämisen” kanssa. Millaisia tulevaisuudennäkymiä tekoälyn hyödyntämisellä ohjauksen tukena on? Mitä lisäarvoa tekoäly ohjaukselle voi tuottaa? Mitä käytettävissä oleva data mahdollistaa? Onnistuvatko visioidut toiminnot käytännössä ja millaista mallia toteuttamiseen tarvitaan? Millaisia...

Pelillisyyttä ja tekoälyä Design Jamissa 12.-14.4.21

Meillä jammailtiin. Ei isosti, mutta laadukkaasti. Ja se kannatti! Toimeksiantona oli ideoida pelillistä, tekoälyä hyödyntävää käyttöliittymää jostakin opinto- ja uraohjauksen tulokulmasta.     Your town  Kun näin äänestyksen voittaneen joukkueen idean, mietin miksi ihmeessä tällaista ratkaisua ei ole jo olemassa ja käytössä ympäri maailmaa. Tämä yksinkertainen, mutta erittäin tarpeellinen sovellus on tarve- ja käyttäjälähtöinen kuin se vain voi olla. A.T.Corpin An Dangin (UI-UIX developer, Xamk) ja Halsey  Nguyen (International Business, Lapin amk) joukkue kehitteli Your town -käyttöliittymää kansainvälisten, uuteen maahan ja kulttuuriin...

Design Jamien, Hackathonien hyöty työpaikkahaastatteluissa

Jos olisin työnantaja ja valitsemassa työntekijää luovaa ongelmanratkaisua, tiimityötä, oppimiskykyä vaativiin tehtäviin, miten saisin vastavalmistuneen haastateltavan kertomaan osaamisestaan noihin osaamiskriteereihin liittyen. Kysyisin, onko henkilö mahdollisesti osallistunut Hackathoniin, Design Jamiin tai johonkin muuhun innovaatio-, ideakilpailuun, tapahtumaan tai ”synnytykseen”. Pyytäisin hakijaa esittelemään ideoita, niiden syntyprosessia sekä omaa roolia tässä kokonaisuudessa.   Näissä tapahtumissa opiskelijat tuottavat parastaan; käyttäjälähtöisiä ideoita, innovaatioita ja sovelluksia syntyy, niitä pitchataan yleisölle ja ne arvioidaan. Vaikka ideat ja esitykset ovatkin joukkueen tekemisen tulosta, se antaa silti näkymän myös yksilön osaamisesta, taidoista ja...

Faktat

Älykkäästi ohjaten

01.01.2022 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Ammattiopisto Samiedu

Muut kumppanit: TE-palvelut

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 560882 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 347683 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto