Etätyö, innovaatiot ja kulttuurihyvinvointi - uutta kasvua Kymenlaakson kyliin vetovoimatatekijöitä tunnistamalla.

Älykkäät kulttuurikylät on Kymenlaakson maaseudun kehittämishanke, joka keskittyy teemoihin etätyö, innovaatiot ja kulttuurihyvinvointi. Kehitämme yhdessä ja tarvelähtöisesti, kohderyhmiä mukaan osallistaen ja luovia menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen toimenpiteissä pyritään rohkeisiin ja realistisiin toteutuksiin. Toimimme monialaisesti ja eri verkostoissa, hyödynnämme tutkittua tietoa. Pyrimme nostamaan kylien tarinat esiin!

Hanke toteutetaan Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikössä vuosina 2021-2022.

KESKEISTÄ HANKKEESSA

 • etätyötrendin ja monipaikkaisuuden voimistuminen, ihmisten hakeutuminen pois kaupungeista sekä uudet teknologiat etätyön mahdollistajana
 • ihmisten arvojen ja käyttäytymisen muutos liittyen kestävään kehitykseen, hyvinvoinnin merkityksen kasvuun ja merkityksellisen elämän tavoitteluun sekä koronan tuomaan turvallisuuden tarpeen kasvuun
 • kylien kulttuuriperintö ja sen hyödyntäminen, kulttuuriperinnön yhdistäminen etätyöhön, asumiseen ja kulttuuripalveluihin, millä pyritään kiinteistöjen arvon säilymiseen ja vakituisen asumisen mahdollistumiseen.

Hankkeen tavoitteena

 • kartoittaa kehittyvien ja yhteisöllisten kylien resurssit
 • tunnistaa kylien merkittävimmät kehittämiskohteet eli piilevä potentiaali
 • innostaa kyläläiset ja kehittäjät tulevaisuuden kylän luomiseen
 • kehittää hankkeeseen valikoituneita kyliä kohti älykkäitä kulttuurikyliä, auttaa sopeutumaan muuttuvaan maailmaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin
 • luoda älykäs kulttuurikylä –konsepti.

KOHDERYHMÄT & TOIMINTA-ALUE

 • Hankeen päätoiminta-alue on Kymenlaakson maaseutu.
 • Kohderyhmänä on valitut kyläalueet, niissä asuvat, työskentelevät ja kyliä kehittävät ihmiset, kylillä toimivat yrittäjät, yritykset ja muut kyliä kehittävät yhteisöt.
 • Toissijaisena kohdryhmänä ovat Kaakkois-Suomen muiden kylien kehittäjät ja alueen muut kylät asukkaineen, sekä kyliin muuttamista harkitsevat ihmiset.
 • Tarkempien kehittämiskohteiden alueet ovat mm. Ankkapurha, Tirva ja Sippola, mutta yhteiseen ideointiin, kehittämiseen ja toisilta oppimiseen voivat osallstua Kymenlaakson muutkin kylät.

Tietosuojaseloste_Älykkäät_kulttuurikylät

Tulevat tapahtumat

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Sitran tuottamaan ennakointitietoa

Jotta huominen ei näyttäisi niin sumealta, Sitra tuottaa tulevaisuuden kehityssuuntia luotaavaa ennakointitietoa.

Muuttuva Kymenlaakso Tulevaisuusverstas

Tulevaisuusverstas kokosi jo neljännen kerran kymenlaaksolaiset yhteen ja suuntasi katseemme kohti tulevaa. Tällä kertaa tartuimme yhdessä Kymenlaaksoa kohtaaviin muutosilmiöihin ja etsimme konkreettisia ratkaisuja uhkien kääntämiseksi mahdollisuuksiksi.

Älykkäät kylät

Älykkäisiin kyliin halutaan panostaa nyt Euroopan Unionissa paljon ja Suomi haluaa olla vahvasti mukana tässä teemassa. Koska tulevaisuudessa älykkäät pärjäävät parhaiten.

Ajankohtaista

Älykkäistä kylistä vetovoimaa Kymenlaaksoon

Millaisia ovat elinvoimaiset kylät nyt ja tulevaisuudessa? Millaisia kiinnostavia asuinpaikkoja ja kulttuuriympäristöjä Kymenlaaksosta löytyy? Onko pandemian tuoma kaipuu pois kaupungeista pysyvä ilmiö? Keväällä toden teolla käynnistynyt Maaseuturahaston rahoittama Älykkäät kulttuurikylät -hanke (2021–2022) pyrkii auttamaan kyliä vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin ja tarpeisiin. Kyliä kehitetään yhdessä kohti elinvoimaisia ja kestäviä paikkoja asumiseen ja työntekoon kulttuuriympäristöt huomioiden. Etätyötrendin,...

Faktat

01.02.2021 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 125000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto