Hankkeen avulla luodaan aurinko- ja tuulivoiman tutkimus- ja koulutuskeskittymä.

tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda aurinko- ja tuulivoiman tutkimus- ja koulutuskeskittymä. Suomessa ei ole teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa, jota voitaisiin käyttää tutkimus- ja opetuskäytössä. Tämän kehitettävän keskittymän avulla saadaan kerättyä arvokasta tutkimustietoa niin aurinkoenergiaan kuin yhdistettyyn aurinko- ja tuulivoimaan liittyen. Tutkimus- ja koulutuskeskittymän avulla turvataan osaavan työvoiman saatavuus ajanmukaisen koulutuksen kautta sekä edistetään alueen energia-alan toimijoiden (yritykset, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot) yhteistyötä uusiutuvan energian ympärillä.

Pääpainotus projektissa on keskittymän luominen ja yhteistyön rakentaminen, opetuksen kehittäminen uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinko- ja tuulienergiantuotantoon liittyvien koulutusten osalta (sekä ammattikoulutukseen että amk-koulutukseen) sekä erilaisten mitta- ja seurantalaitteiden ja tiedonkeruulaitteistojen hankinta ja näiden avulla tehtävä tiedon kerääminen.

Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2015-16 korostaa yritysten ja alueen kilpailukyvyn parantamiseksi tarvittavaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Siinä myös mainitaan, että mm. energiatuotannon osalta tulisi korostua uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ja paikallisen energiantuotannon varmistaminen.

toimenpiteet

Xamk toimii hankkeen hallinnoija, osatoteuttajia ovat KSAO ja Ekami. Kyamk vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.(Voimalaitosinvestointi ja sen toteutus on Suomen Voiman erillisenä tehtävänä.)
WP1: Opetus, Ekami. Opetusmateriaalin ja -suunnitelmien kehittäminen aurinkoenergia- ja maalämpöasioiden opetukseen liittyen (Ekami).
WP2: Opetus, KSAO. Opetusmateriaalin ja -suunnitelmien kehittäminen sähkövoima- ja automaatiotekniikan koulutukseen liittyen (KSAO).
WP3: Opetus, Xamk. Opetusmateriaalin ja -suunnitelmien kehittäminen energianmuuntoprosessit (aurinkosähkö,-lämpö, -jäähdytys) -koulutukseen liittyen (Xamk).
WP4: Seuranta- ja tutkimuslaitteet. Laiteinvestointien tekeminen (kilpailutus, hankinta, asennus, käyttöönotto), mitta- ja seurantalaitteet sekä analysaattorit. (Xamk)
WP5: Mittaus- ja seurantatietojen kokoaminen. Tietojen kerääminen ja selvitys tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon ajallisesta vaihtelusta sekä tuotantoon vaikuttavista tekijöistä (Xamk).

tulokset

*Tietoisuus ja osaaminen uusiutuvasta energiasta ja sen tuotannosta kasvavat (julkisuus, opetuksen ja opetusmateriaalin kehittäminen; ammattiopistot ja amk).
*Alueelle saadaan positiivista julkisuutta yhteistoiminnan kehittymisen myötä, sekä koulutuksen suuntaamisesta alueen ja tulevaisuuden odotettuihin tarpeisiin (uusituvan energian osaaminen ja -koulutus kehittyy).
*Saadaan kerättyä mittatietoa aurinko- ja tuulivoimatuotantoon ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyen (mm. tuulennopeus- ja suunta, muut sääolosuhteet, valaistusvoimakkuus). Tiedoista kootaan vertailutietoa tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon ajallisesta vaihtelusta sekä vaikuttavista tekijöistä. Mittatiedot myös toimivat tarvittaessa lähtötietoina myöhempiin tutkimusaiheisiin.
*Uusiutuvaan energiaan liittyvä tki-toiminta lisääntyy ja tuleviasuudessa mahdollistuu entistä paremmin.
Aiheista tuotetaan erilaisia julkaisuja: koostetaan hankkeesta artikkeleita, opetusmateriaaleja, tutkimusraportti (tuuli ja aurinkosähkön tuotannon vaihtelut) sekä loppuraportti.

Hankkeessa tuotettua tietoa sekä kehitettyjä yhteistoimintamalleja voidaan hyödyntää hankkeen päätyttyä niin yritys- kuin tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnassa. Hankkeesta tiedottamista ja tutkimustuloksia esitetään kansallisissa (2-5 tapahtumaa) ja mahdollisesti kansainvälisissä (1-2) tapahtumissa, joita uusituvan energian alalla järjestetään.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kalle Suoniemi, 044 702 8883, kalle.suoniemi@xamk.fi

Faktat

Aurinko- ja tuulivoiman koulutus- ja tutkimuskeskittymä

01.04.2016 – 03.09.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO sekä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, EKAMI

Muut kumppanit: Suomen Voima Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 165342 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 110542 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR