Hankkeessa selvitetään käyttökelpoisinta teknologiaa kohdealuksen ja oppilaitoksen väliseen tiedonsiirtoon

AutoMate-hankkeen tavoitteena on pilotoida uutta teknologiaa alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseurantaan ja tilannekuvan välittämiseen. Hanke tähtää tilanteeseen, jossa maista käsin voidaan etänä seurata ja analysoida merellä liikkuvan aluksen toimintoja. Etäseuranta ja tilannekuvan välittäminen kohdistuvat sekä aluksen komentosiltatoimintoihin että konevalvontadataan.

Tavoitteena on, että näitä tietoja voidaan tarkastella kahdella, hankkeessa kehitettävällä alustalla: sähkötekniikan laboratoriotilassa automaatiojärjestelmän ja komentosiltasimulaattorissa hankkeessa luotavan tiedonsiirtoyhteyden välityksellä.

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • Selvittää käyttökelpoisin teknologia etäseurattavan kohdealuksen ja oppilaitoksen väliseen tiedonsiirtoon kyberturvallisuus huomioiden.
  • Luoda tiedonsiirtoyhteys kohteen ja oppilaitoksen välille sekä perehtyä datan analysointiin ja sen hyödyntämiseen eri skenaariossa.
  • Luoda etäyhteyden ympärille testaus-, kokeilu ja harjoitusalustat hyödyntäen jo valmiina olevat sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioympäristöt ja soveltuvat simulaatiolaitteet, sekä pilotoida ne yrityslähtöisillä toimeksiannoilla.
  • Vahvistaa omaa osaamisprofiilia ja verkostoitua merenkulun digitalisaation kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, varmistaa kohderyhmän tietoisuus uudesta testausalustasta sekä toiminnan jatkuvuus.

toimenpiteet

Hankkeessa selvitetään käyttökelpoisinta teknologiaa kohdealuksen ja oppilaitoksen väliseen tiedonsiirtoon. Vertailun perusteella päivitetään ja uudistetaan kohdealuksen ja oppilaitoksen tiedonsiirtovalmiuksia.

Luodaan ja testataan etäyhteyden ympärille luotuja alustoja hyödyntäen jo valmiina olevat sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioympäristöt ja soveltuvat simulaatiolaitteet. Luodaan alustan käyttäjän ohje (instructor manual), jota myös yrityskäyttäjät voivat hyödyntää ja pilotoidaan kehitettyä tiedonsiirtoalustaa kahden palvelun luomisessa. Vahvistetaan omaa osaamisprofiilia ja osallistutaan merenkulun digitalisaation kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Varmistetaan kohderyhmän tietoisuus uudesta testausmahdollisuudesta laajalla tiedottamisella markkinoimalla alustaa yrityksille ja viranomaisille, julkaisutoiminnalla ja ammattialan tilaisuuksiin ja messutapahtumiin osallistumalla.

tulokset

  • Raportti teknologiakartoituksen tuloksista.
  • Raportti tiedonsiirtoyhteydestä ja käyttöönottotestin tuloksista.
  • Etäyhteyden testaus- ja kokeiluoalustaa, joissa vähintään 2 pilotoitua tuote- tai palvelukehitystoimintoa.
  • Raportti pilotointien onnistumisesta.

 

Lisätietoja

Kalle Suoniemi
Projektipäällikkö
Puh. 0400 975 577
kalle.suoniemi@xamk.fi

 

Faktat

AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä reaaliaikaisen tilannekuvan välittäminen

01.09.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 177 444 e €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR-rahoitus