Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit ovat osa kansallista ja kansainvälistä avoimen toimintakulttuurin kehitystä.

Avoin oppiminen ja oppimateriaalit laajentavat kaikkien oppimaan pääsyä ja osallistumista lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa sekä oppijakeskeisyyttä.

Xamk on allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025, jonka mukaisesti tuetaan avoimuutta neljällä osa-alueella: avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen, avoimet aineistot ja avoin oppiminen.

Avoimien oppimateriaalien osalta tämä tarkoittaa, että niiden tekeminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen ovat osa korkeakoulun arkea mahdollistaen mm. jatkuvan oppimisen. Xamkissa avoimen oppimisen edistämisen tueksi on laadittu oma avoimen oppimateriaalin ohjelma, jonka tavoitteena on tukea Xamkin strategisten tavoitteiden saavuttamista, auttaa kehittämään verkko-opetuksen laatua, ja joka on yhteensopiva kansallisten tavoitteiden kanssa.

Xamkin johtoryhmä asetti avoimen oppimateriaalin ohjelmatyölle työryhmän, jossa oli edustajia opetuksesta, ammattijärjestöstä, johtoryhmästä, hallinnosta ja kirjastosta.

Johtoryhmä hyväksyi työryhmän laatiman esityksen tulevasta ohjelmasta toukokuussa 2020. Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelman aikatauluksi määriteltiin vuodet 2021–2022. Valmis ohjelma hyväksyttiin Xamkin johtoryhmässä 18.5.2022.

Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma on laadittu yhteisöllisesti oppimateriaaleja tuottavien kanssa, jotta ohjelmassa olevat käytänteet tukisivat mahdollisimman hyvin korkeakoulun ydintehtäviä ja niistä tulisi osa normaalia arkea. Yhteistä ymmärrystä haettiin useissa työpajoissa, joista saadun palautteen ja työryhmän työskentelyn perusteella syntyi lopullinen ohjelma. Käytäntöön Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma viedään osana Xamkin pedagogista uudistusta 2022–2024, jossa yhtenä linjana kulkee avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit.

Avoimet oppimateriaalit Xamkissa

Avoimilla opetus- ja oppimateriaaleilla Xamkissa tarkoitetaan teoskynnyksen ylittäviä, digitaalisia ja itsenäisiä aineistokokonaisuuksia, joita käytetään koulutustarkoitukseen, osana Xamkin tutkintotavoitteista koulutusta, avointa ammattikorkeakoulua, tilauskoulutusta tai kaupallista koulutustoimintaa opetussuunnitelman, opintojaksosuunnitelman tai muun suunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avoimella opetusmateriaalilla tarkoitetaan aineistoa, jota opettaja käyttää opetuksen yhteydessä tai jonka avulla opettaminen tapahtuu.  

 1. Xamkissa avoimella opetusmateriaalilla tarkoitetaan opettajan suoraan oppimisympäristöjen sisällä jakamia aineistoja, joita opettaja haluaa merkitä avoimeksi käyttämällä tarkoitukseen sopivia lisenssejä. Niitä voivat olla esimerkiksi Powerpoint- esitykset, videot tai kirjoitetut tekstit. Avoin opetusmateriaali merkitään lisenssillä ja sitä säilytetään Xamkin järjestelmissä. 
 2. Avoin opetusmateriaali on ensisijaisesti Xamkin henkilöstön itsensä laatimaa, mutta se voi sisältää myös muiden tuottamaa aineistoa, jos aineiston käyttöön ja edelleen jakamiseen on lupa. 
 3. Aineisto tulee olla selkeästi tunnistettavaa, sen pitää sisältää tiedot tekijästä, lisensseistä ja käytetyistä lähteistä. 
 4. Aineiston avoimen jakamisen, tekijän tunnistamisen ja aineiston oikeuksien tunnistettavuuden vuoksi aineistolla pitää olla yksi (pysyvä) osoite tai se on oltava siirrettävissä yhtenä tiedostona. 
 5. Aineistojen tulee täyttää saavutettavuuden kriteerit, esimerkiksi videoissa pitää olla tekstitys, jos videoita on tarkoitus käyttää yli kahden viikon ajan ja videoita saa kopioida ja jakaa edelleen. 
 6. Avointa opetusmateriaalia käytetään pääsääntöisesti opintojaksoilla, joille on omat suunnitelmansa ja osaamistavoitteensa. 
 7. Avoimista opetusmateriaaleista ei tehdä erillistä julkaisusopimusta vaan aineiston tekijä käyttää avoimeksi tarkoittamassaan aineistossa soveltuvaa lisenssimerkintää.

Avoimella oppimateriaalilla tarkoitetaan Xamkissa julkaisuprosessin läpäissyttä ja/tai kustannustoimitettua oppimateriaalijulkaisua.  

 1. Avointa oppimateriaalia varten Xamkilla on oppimateriaalisarja, jossa julkaistava oppimateriaali tuotetaan jaettavaksi ja markkinoitavaksi jollakin avoimella julkaisualustalla (kuten Theseus tai vastaava). 
 2. Xamkin henkilöstö voi julkaista omia oppimateriaalejaan avoimesti myös muilla alustoilla tai kaupallisesti kustannettuna. 
 3. Xamkin avoimessa oppimateriaalisarjassa tuotettu materiaali voi olla esimerkiksi sarja toimitettuja ja editoituja videoita, podcasteja tai laajahko tekstiä ja kuvia sisältävä, useisiin osioihin jakautuva julkaisu. 
 4. Avoimella oppimateriaalilla tarkoitetaan täysin itsenäisesti toimiva tietosisältöä, jolla on pysyvä osoite, asiaan kuuluvat julkaisutunnisteet ja CC-lisenssi ja joka täyttää Opetus ja kulttuuriministeriön voimassa olevat julkaisutiedonkeruun käsikirjassa julkaisuille asetetut ehdot. 
 5. Xamkin avoimessa oppimateriaalisarjassa julkaistava avoin oppimateriaali arvioidaan ja se käy läpi tavanomaisen julkaisuprosessin
 6. Avoin oppimateriaali voidaan mainita opetustarjontatietojen yhteydessä kohdassa opintojakson kirjallisuus. 
 7. Jos avoin oppimateriaali julkaistaan Xamkin julkaisusarjassa, siitä tehdään erillinen julkaisusopimus. 

Xamkin verkko-oppimisympäristöt

Suljettuja tai rajoitettuja ympäristöjä (käyttäjät luovuttavat tietoja itsestään)

Learn

Välineitä mm. tehtävien ja verkkotenttien tekemiseen, keskusteluun ja yhteydenpitoon sekä opetus- ja oppimateriaalin jakamiseen ja sisällöntuottamiseen.
Pääsy: Tutkinto-opiskelijat, avoimen amk:n opiskelijat, henkilökunta.

m365

Tiedostojen tallentaminen, jakaminen ja työstäminen. Ryhmätyöskentely.
Pääsy: Tutkinto-opiskelijat, avoimen amk:n opiskelijat, henkilökunta.

Edufication.fi

Maksullisia verkko-opintoja, jotka sisältävät oppimateriaaleja, välineitä mm. tehtävien ja verkkotenttien tekemiseen, keskusteluun ja yhteydenpitoon.
Pääsy: Kuka tahansa, joka maksaa kurssista.

Xamk Open Learn

Kuin Learn.
Pääsy: Kuka tahansa, joka kirjautuu ympäristöön.

Xamkin avoimet oppimateriaalit

Avoimia, käyttöoikeudet lisensioitu (käyttäjät eivät luovuta tietoja itsestään)

Xamkin uusi Edufication-alusta

Julkaistaan avoimesti videoita ja podcasteja yms. Xamkin oppimateriaalisarja.
Pääsy: Kuka tahansa.

Muut avoimet julkaisualustat

Avoimia, käyttöoikeudet lisensioitu

Theseus

Ammattikorkeakoulujen julkaisualusta, jossa julkaistaan lähinnä PDF-julkaisuja. Xamkin oppimateriaalisarja.
PÄÄSY: Kuka tahansa.

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Kansallinen julkaisualusta, jossa julkaistaan kaikenlaista oppimateriaalia.
Pääsy: Kuka tahansa.

Oppimateriaalin avaamisen tarkoituksena on aineistojen yleinen ja mahdollisimman rajoittamaton avaaminen. Siksi avoimet oppimateriaalit avataan ensisijaisesti palveluissa, jotka eivät vaadi käyttäjiltä kirjautumista tai rekisteröintiä. Tällainen palvelu on esimerkiksi ammattikorkeakoulukirjastojen ylläpitämä Theseus, jossa julkaistaan ensisijaisesti tekstimuotoisia sisältöjä (PDF). Xamk tarjoaa muille kuin PDF-tiedostoille oman avoimen oppimateriaalien jakeluun sopivan alustan Edufication-palvelun yhteydessä. Myös Xamkin oppimisympäristöissä voidaan jakaa opiskelumateriaalia opiskelijoille, kollegoille ja muille oppimisympäristöön pääseville. Oppimisympäristössä jaettavat aineistot eivät kuitenkaan ole samalla tavoin ”yleisesti” ja avoimesti saatavilla ympäristöjen vaatiman kirjautumisen vuoksi. 

Oppimateriaalin avaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Oppimateriaalia laadittaessa avoimeksi on lähtökohtana aineiston tuleva käyttö ja kohderyhmä. Oppimateriaalien tarkoituksena on saavuttaa laajempi kohdeyleisö kuin opetusmateriaaleilla tavoitetaan. Oppimateriaalilla on oltava:

 • Selkeä ja riittävä kohderyhmä
 • Tavoite ja tarkoitus (esimerkiksi opintojaksot ja oppimiskokonaisuudet, joilla materiaalia voi käyttää)
 • Tilaaja, esimerkiksi Xamkin koulutus, TKI-toiminta tai ulkopuolinen tilaaja
 • Tekijät, joilla on oikeus käyttää aineistoa
 • Suunnitelmat käsikirjoituksesta, tuotannoista, käytöstä, markkinoinnista, jakelukanavasta ja elinkaaresta

Lisäksi jos oppimateriaali julkaistaan Xamkin omalla avoimella oppimateriaalialustalla osana Xamkin ”Oppimateriaalit” -sarjaa: 

 • Käsikirjoituksen ja julkaisun arvioi ja hyväksyy julkaistavaksi oppimateriaalisarjan toimitusneuvosto tai vastaava, jossa on kiertävä edustus opetushenkilöstöä kaikilta koulutusaloilta ja julkaisusarjan toimitussihteeristö 
 • Oppimateriaalista tehdään julkaisusopimus 
 • Oppimateriaalin sisältö tarkistetaan 
 • Oppimateriaali julkaistaan julkaisusarja edellyttämällä tavalla editoituna ja taitettuna 

Xamkin oppimateriaalin sisällön laatuvaatimukset perustuvat kansallisiin suosituksiin:

Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.
Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.
Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.
Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.
Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.

Oppimateriaalin laadun varmistamiseksi suositellaan, että oppimateriaalien tekijät toimivat mentoreina ja vertaisarvioijina toisilleen laatiessaan avoimia oppimateriaaleja esimerkiksi pedavalmennuksen yhteydessä.

Avoimen opetus- ja oppimateriaalituotannon tavoitteena on vähentää päällekkäistä työtä ja helpottaa verkko-oppimisympäristöön tehtävien opintojaksojen rakentamista. Opettajat sopivat opintojaksojen toteutukseen käytettävästä työajasta tai muusta korvauksesta mukaan lukien opetus- ja oppimateriaali työaikasuunnitelmissa. Jos avoin oppimateriaali julkaistaan avoimella oppimateriaalialustalla osana Xamkin oppimateriaalisarjaa, on oppimateriaalin tekijän sovittava oppimateriaalin laatimiseen käytettävästä työajasta esihenkilönsä kanssa.

TKI-henkilöstö tuottaa avoimia oppimateriaaleja omien hankkeidensa puitteissa, jolloin tekemiseen käytetty työaika ja muu tarvittava resursointi tapahtuu hankkeen kautta. Oppimateriaalisarjassa julkaistavien oppimateriaalien tuotantoon liittyy julkaisupalveluiden ja muiden tukipalveluiden tukiresursseja ja julkaisusta mahdollisesti maksettava palkkio, jos julkaisu tuottaa julkaisutiedonkeruussa hyväksyttäviä julkaisupisteitä.

Avoimen opetus- ja oppimateriaalin suhteen sovelletaan sitä, mitä laissa on säädetty ja sovittu työsopimuksissa, työajansuunnitelmissa ja sopimuksessa avoimen oppimateriaalin tuottamisesta (liite löytyy Luxista). Xamkin oppimateriaalisarjassa julkaistavista avoimista oppimateriaaleista sovitaan erillisellä julkaisusopimuksella. 

Avoimet oppimateriaalit lisensoidaan pääsääntöisesti CC-lisenssillä CC BY-SA (nimeä-jaa samoin), joka on myös Xamkin avoimen oppimateriaalisarjan lisenssi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lisenssiä CC BY (nimeä) muissa kuin Xamkin avoimen oppimateriaalisarjan julkaisuissa. Molempia lisenssejä suositellaan kansallisesti oppimateriaalien avaamiseen.  

 1. Nimeä (BY) Tekijän nimi on mainittava. Teosta käytettäessä on ilmaistava sen tekijä tai nimimerkki. Nimeä BY -lisenssi on aina osa jokaista lisenssiyhdistelmää. 
 2. Jaa Samoin (SA) Jaettava samalla lisenssillä. Muunnellun johdannaistyön voi jakaa ainoastaan samalla lisenssillä kuin alkuperäisessä teoksessa. 
 3. Nimeä – Jaa Samoin (CC BY-SA). Tekijän nimi mainittava ja teos jaettava samalla lisenssillä kuin alkuperäinen. 

1. E-kampuksen henkilökunnan ja digimentoreiden tuottamaa valmennusta ja tukitoimenpiteitä suunnataan oppimisympäristöissä julkaistavan avoimen opetusmateriaalin valmistamisen tueksi. 

2. Videoiden, Powerpoint-esitysten ja muiden oppimateriaalien hyviä käytäntöjä ja ulkoasusuosituksia kehitetään Xamkin tasolla. 

3. Tekijänoikeuksissa, CC-lisensseissä ja kolmansien osapuolten aineistojen hyödyntämisessä ohjaa kirjaston tietoasiantuntijat toimenkuviensa mukaan. 

4. Lisätään oppimateriaalien tuottamiseen tarvittavaa itseopiskelumateriaalia, verkko-oppaita ja koulutuksia. 

5. Xamkin julkaisusarjaan hyväksyttävä oppimateriaali tuotetaan julkaisu- ja tuotantopalveluiden kanssa yhteistyössä. 

Avoin oppimateriaali tuotetaan siten, että sitä voidaan hyödyntää tutkintokoulutuksessa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai maksullisessa koulutuksessa. Laajalle yleisölle ja monissa eri koulutuksissa sovellettava laadukas avoin oppimateriaali helpottaa verkko-oppimisympäristöissä tehtävien opintojaksojen toteuttamista. Kun oppimateriaali tuotetaan ja jaellaan oppimisympäristöistä erotettuna, voidaan samaa oppimateriaalia hyödyntää helpommin ja laajemmin eri oppimisympäristöjen opintojaksototeutuksissa. 

Avoin oppimateriaali toimii sellaisenaan kansalaisten hyödyllisinä ja luotettavina tiedonlähteinä. Laadukas ja hyvin toimitettu oppimateriaali lisää Xamkin positiivista tunnettuutta ja (verkko)koulutusten vetovoimaa. Avoin oppimateriaali on keskeinen osa oppimisympäristöissä toteutettavaa tutkintotavoitteista, avointa ja kaupallista koulutusta. Tuottamalla laadukasta, julkaisukynnyksen ylittävää oppimateriaalia, Xamk lisää julkaisutuottavuuttaan tuotteilla, jotka ovat helposti hyödynnettävissä erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa Xamkin varsinainen koulutustoiminta ja koulutusliiketoiminta tapahtuu. Avoimet aineistot ovat luonnollisesti myös muiden korkeakoulujen ja työelämäkumppaneiden käytettävissä. Siksi on tärkeää suunnitella oppimateriaalien käyttö Xamkin omiin oppimisympäristöihin ja koulutusten sisältöihin sopivaksi, niin että avoin oppimateriaali tehostaa opettajien ajan käyttöä.

Creative Commos Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

Tämä teos (Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma), jonka tekijä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.