Hankkeen tavoitteena on uusien korkean teknologian kuitujalosteiden kehittäminen ja teollisuusyhteistyö sekä kasvuekosysteemin tarjoaminen yrityksille

TARVE JA TAUSTA

Biotalouden alalla on Suomessa kehitteillä kasvuekosysteemejä mm. ligniinin jalostuksen, ravinteiden kierrätyksen, kuitupakkausarvoketjun sekä uusien selluloosa- ja kuitutuotteiden aloilla (BioNets). Eurooppalaisessa kehyksessä biopohjaisen jalostuksen ja kiertotalouden kehittämisen painopiste on siirtynyt biopolttoaineista biomateriaaleihin ja –kemikaaleihin. Samalla kiertotalous ja muovia korvaavien tuotteiden kehittäminen on noussut alan innovaatiopolitiikan keskiöön. Kaikki nämä trendit korostavat puupohjaisen jalostuksen osaamisen ja uusien ratkaisujen kehittämisen tarvetta. Alan innovaatiotoiminnan ja kasvuekosysteemien kehittämisessä avaintekijöitä ovat korkeatasoinen tutkimus, tarve käytännön pilotointeihin, prosessien ja raaka-aineen käytön tehostaminen, korkean teknologian hyödyntäminen sekä liiketoiminta- ja kaupallistamisen osaamisen kehittäminen.

BIOKASVU -hanke vahvistaa ja konkretisoi osaltaan merkittävästi alueellista ja kansallisesti verkottunutta kehittämistyötä ja kasvuekosysteemiä, jossa yritykset kehittävät ja testaavat uusia tuotteita, teknologioita ja liiketoimintoja. Projekti tukee erittäin hyvin Suomen hallituksen Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeen tavoitteisiin sekä linjauksiin. Hanke vahvistaa alueellista ja kansallista kuitutekniikan kasvuekosysteemiä.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on edistää uusia metsäbiotalouden liiketoimintoja sekä alueellisella että kansallisella tasolla sekä vahvistaa yritys- ja liiketoimintalähtöisesti kasvua edistäviä palveluja ja yritysverkostojen tarvitsemaa osaamista Savonlinnan Biotuotetekniikan keskuksessa.
Xamk Kuitulaboratorion pilotointiympäristön tehokkaampi kansallinen käyttö sekä yrityslähtöisen kehitystoiminnan vahvistaminen ympäristötehokkaiden kuitulinjaprosessien, puukuitumateriaalin innovatiivisten tuote- ja prosessiratkaisujen (erityisesti MCC, muut kuitujalosteet) sekä alan korkean teknologian mittaus- ja tuotantoratkaisujen aloilla. Tavoitteena on vahvistaa Xamk kiertotalousosaamista sekä tutkimuksesta liiketoimintaan toimintamallia – tähdäten uusien innovaatioiden tuottamiseen ja kasvuekosysteemin vahvistamiseen.

Päämääränä on tuotteita, sovelluksia ja prosessiratkaisuja synnyttävän kasvuekosysteemin systemaattinen kehittäminen, jossa toimintamallin pilotoinnin avulla voidaan luoda seudulle uutta liiketoimintaa.

TOIMENPITEET

  • Xamkin Savonlinnan kuitutekniikan innovaatioalustan kehittäminen ja kumppanuuksien vahvistaminen, jossa käytetään myös ulkopuolista konsultointiapua.
  • Uusien korkean teknologian kuitujalosteiden kehittäminen ja teollisuusyhteistyö sekä kasvuekosysteemin tarjoaminen yrityksille.
  • Digifiber, teollinen IoT, 3D biopohjaiset materiaalit kokeiluympäristöjen suunnittelu ja pilotointi yritysyhteistyönä.
  • Bio-kiertotalouden synergian vahvistaminen ja Savonlinnan profiilin terävöittäminen alalla kansallisesti ja kansainvälisesti erikoistumiseen perustuen (erityisesti metsäbio- ja kiertotalouden synergia).
  • Biotuotetekniikan keskuksen yrityslähtöiset katalyyttihankkeet sekä kasvuekosysteemin liiketoimintamallin ja yritysverkoston kokeiluhankkeiden suunnittelu-, aktivointi- ja kansallinen/kansainvälinen markkinointi (asiantuntijapalvelut).

TULOKSET

  • Suunnitellaan 3 merkittävää uutta liiketoimintaa alueelle synnyttävää metsäbiotalouden (AaltoCell™, uudet jalostustekniikat, kuituprosessit/laitteet, nopeat sekoitusilmiöt) kasvuhanketta, joissa yritykset ovat konkreettisesti mukana rahoittajina ja toteuttajina. Kehitystoimenpiteiden liiketoimintavaikutus yli 30 milj. € vuonna 2020.
  • Toteutetaan 5 uuden teknologian (”Digifiber”) kokeilu- ja demonstrointi-hanketta, jotka ovat yrityslähtöisiä ja jotka lisäävät alan kasvua 20 työpaikkaa ja luovat alueelle uutta kasvuliiketoimintaa 10 milj. €
  • Yritysrahoitus Xamkin metsäbiotalouden hanketoiminnassa sekä yrityksille tarjottavissa pilotointi- ja tutkimuspalveluissa kasvaa 0,5 milj. € / vuositasolla voimistuneen kansallisen yhteistyön ja vahvan pilotointiympäristön avulla.
  • BIC/BBI Horizon hankesalkun vahvistaminen tutkimus- ja demonstrointihankkeiden osalta, 2 projektia 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Kari Kärkkäinen
040 5370 510
kari.karkkainen@xamk.fi

Faktat

BIOKASVU - Biotuotetekniikan kasvuekosysteemin kehittäminen Savonlinnassa

01.06.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Muut kumppanit: Andritz Oy, Aquaflow Oy, WetEnd Technologies Oy, CarbonReuse Finland Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 953 906 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: TEM - Työ- ja elinkeinoministeriö, XAMK ja Savonlinnan kaupunki