Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja demonstroidaan puukuitupakkauksien kierrätettävyyttä sekä takaisinotto- ja uudelleenkäyttöratkaisuja.

Euroopan Unioni (EU) on asettanut kiertotaloutta edistävät tavoitteet teollisille pakkauksille ja kunnianhimon taso nousee entisestään ehdotetun PPWR-säädöksen myötä (PPWR= Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste). Kiertotalouteen siirtyminen vaatii sekä pakkauksissa käytettävien raaka-aineiden tehokkaampaa kierrätystä että takaisinotto- ja uudelleenkäyttökonseptien yleistymistä. Tähän puolestaan tarvitaan sekä pakkausmateriaalien resurssitehokkaampia kierrätysprosesseja että kuluttajien mukaan ottamista uusien konseptien kehittämiseen. Tällä hetkellä kierrätyskuidun käyttöä haittaavat mm. prosessiin eri syistä päätyvät mikromuovit mikä tarkoittaa tarvetta kehittää mikromuovivapaita prosesseja ja toisaalta muoviperäisten barrierien korvaamista bio- ja puukuituperäisillä materiaaleilla.

KESTÄVIÄ PUUKUITUPAKKAUSRATKAISUJA

Biokiertotalouden kestävät pakkausratkaisut (BioPak)- hanke vastaa puukuitupakkauksille asetettuihin haasteisiin ja kehittää yhteistyössä teollisen pakkausarvoketjun toimijoiden kanssa biokiertotaloutta edistäviä puukuitupakkausratkaisuja. Xamkin hallinnoimassa osahankkeessa keskitytään erityisesti kierrätettävien puukuitupakkausten prosessien resurssitehokkuuden parantamiseen.

BIOPAKIN TOIMENPITEET

BioPak-hankkeen tavoitteena on edistää biokiertotalouden kestäviä pakkausratkaisuja seuraavilla kehittämistoimenpiteillä:

TP1: Puukuitupakkausten takaisinotto- ja uudelleenkäyttöratkaisujen kehittäminen samalla nostaen esiin kuluttajan roolia teollisen pakkausarvoketjun keskeisenä toimijana
TP2: Puukuitupakkausten valmistusprosessien resurssitehokuuden parantaminen ja uusien barrier-materiaalien testaaminen.
TP3: Mikromuovivapaan kierrätysprosessin kehittäminen ja validointi.
TP4: Osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen.

Xamk vastaa kierrätettävien puukuitupakkauksien prosessien resurssitehokkuuden parantamiseen tähtäävästä toimenpiteestä (TP2). Tavoitteena on metsä- ja biokiertotalouden tuotteiden ja sivuvirtojen jatkojalostaminen sekä prosessien kehittäminen ja materiaali- ja energiahukan pienentäminen.

TULOKSET

Hankkeen toimintatapana on yhteiskehittäminen yhdessä teollisen pakkausarvoketjun toimijoiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Hankkeessa tehtävien pilotointien ja demonstraatioiden avulla tuotetaan skaalattavissa olevia tuloksia sekä pakkausten takaisinotto- ja uudelleenkäyttökonsepteista että kiertokuitua hyödyntävistä valmistusprosesseista. Hankkeen aikana rakentuu osaamis- ja innovaatioekosysteemi yritysten tuotekehityksen hyödynnettäväksi ja yhteistyön jatkamiseksi sekä avuksi kansainvälistymisessä.

Xamkin osahankkeen tuloksena kiertokuitua hyödyntävän valmistusprosessin haasteisiin on kehitetty, testattu ja raportoitu skaalautuvia ratkaisuja. Muovia korvaavia biopohjaisia barrier-päällysteitä on demonstroitu erityisesti mikrofibrilliselluloosasovelluksilla.

BioPak – Biokiertotalouden kestävät pakkausratkaisut on Tampereen ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Oulun Yliopiston yhteinen ryhmähanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja tuen on myöntänyt Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Xamkin budjetti hankkeessa on 385 011 euroa ja EU-tuen määrä 308 008 euroa.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

projektipäällikkö
Noora Haatanen
+358 405 748 356
noora.haatanen(at)xamk.fi

tutkimusinsinööri
Kati Jordan
+358 503 579 395
kati.jordan(at)xamk.fi

Faktat

Biokiertotalouden kestävät pakkausratkaisut

01.04.2024 – 31.03.2027

Toteuttajat

Hallinnoija: Tampereen Ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Oulun Yliopisto

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 089 407 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 385 011 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus