Bridging-hankkeessa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä toimintamalleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen

TAVOITTEET

Bridging-hankkeen tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeen aikana kehitetään toimintamalli, jonka avulla kehitysvammaisten henkilöiden täysivaltaista kansalaisuutta sekä osallisuutta voidaan tukea. Toimintamallin avulla pyritään kehitysvammaisten ihmisten oman elämän suunnittelun vahvistamiseen sekä näkyväksi tekemiseen.

Bridging-hankkeessa ylläpidetään keskustelua kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä lisätään tietoisuutta yhteiskunnallisella tasolla. Hankkeeseen osallistuvat toimintakeskuksissa päiväaikaisessa toiminnassa olevat kehitysvammaiset ihmiset sekä toimintakeskusten työntekijät.

TOIMENPITEET

Bridging-hankkeen keskeiset toimenpiteet:

  • Hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehittämää Kykyviisaria kehitysvammaisille ihmisille osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineenä
  • Osallistetaan asiakkaita sekä työntekijöitä järjestämällä alueellisia työpajoja kansalaisuuden, osallisuuden, oman elämän suunnittelun sekä tuetun päätöksenteon teemoista
  • Kehitetään toimintamalli ja työkalu oman elämän suunnitteluun​ ja sen näkyväksi tekemiseen
  • Ylläpidetään yhteiskunnallista keskustelua tuottamalla digitaalista materiaalia sekä julkaisuja
  • Ylläpidetään kansallista ja kansainvälistä keskustelua tasavertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta sekä tarkastellaan palvelujärjestelmää hyviä käytäntöjä vaihtaen

TULOKSET

Hankkeessa tuotetaan uudenlainen, innovatiivinen toimintamalli kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen, joka on juurrutettavissa eri toimintaympäristöihin. Kansallinen ja kansainvälinen keskustelu lisääntyy ja täysivaltaisen kansalaisuuden ajattelumalli vahvistuu.

 

 

Bridging

Lähde: Papunet

Linkki hankkeen hallinnoijan, Socomin, sivuille Bridging

Lisätietoja

Ann-Mari Sippu
Projektipäällikkö
ann-mari.sippu@xamk.fi
044 702 8466

 

Ajankohtaista

Kohti palkkatyötä – hyviä käytänteitä luomassa

Kehitysvammaisten sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutustilanne kansallisella tasolla on hyvä, mutta kuilu työn saantiin on suuri. Miten tilannetta voitaisiin parantaa?                                                               Kuva: Kehitysvammaiset työelämässä...

Vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistamassa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, on osatoteuttajana Bridging -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Bridging -hankkeen aikana kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä toimintamallia, jonka avulla kehitysvammaisten henkilöiden täysivaltaista kansalaisuutta sekä osallisuutta voidaan tukea. Täysivaltainen kansalaisuus Maailman ihmisistä arviolta 15% on tavalla tai toisella vammaisia. On myös yleistä että, vammaiset ihmiset joutuvat usein syrjinnän kohteeksi. YK:n...

Videot hankeviestinnässä

Toimin Bridging- hankkeessa digiasiantuntijana ja pyrin tuomaan kehittämiseen uusia kulmia viestinnän keinoin. Hankkeessa hyödynnetään visuaalisuutta ja digitaalisuutta kehitysvammaisten osallistamisen työkaluina työpajoissa, sekä yleisesti hankkeen viestinnässä eri tahoille. Digitaalisen viestinnän keinoin halutaan levittää myös tietoutta vammaisten kansalaisuudesta ja osallisuudesta. Miksi videoita? Nykyisessä viestien sekamelskassa, videoiden avulla on helpompi erottua. Visuaalisilla keinoilla voidaan vangita katsojan huomio ja...

Bridging –hankkeen kansainvälisen yhteistyön Kick off

Bridging – hankkeen kansainvälisen kumppanin Eminon koordinoima Kick off tilaisuus toteutui Belgiassa 9.-11.4.2019. Tilaisuuden tavoitteena oli mahdollistaa kansainvälinen kehittämistyö, tiedon jakaminen sekä erilaisten hyvien käytäntöjen tarkastelu ja vertailu. Kansainvälisen yhteistyön yhteinen teema on vammaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten työelämän mahdollisuudet avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on hälventää vammaisten ihmisten ja työmarkkinoiden välistä kuilua, vahvistaa sosiaalista osallisuutta...

Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Bridging -hankkeessa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä toimintamalleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen. Bridging-hankkeen keskeiset toimenpiteet: 1) Hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehittämää Kykyviisaria kehitysvammaisille ihmisille osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineenä. 2) Osallistetaan asiakkaita sekä työntekijöitä järjestämällä alueellisia työpajoja kansalaisuuden, osallisuuden, oman elämän suunnittelun sekä tuetun päätöksenteon teemoista. 3) Kehitetään toimintamalli ja työkalu oman elämän suunnitteluun ja sen näkyväksi...

Faktat

Bridging - Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

01.01.2019 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Muut kumppanit: Kymsote, kansainväliset yhteistyökumppanit: Groep Maatverk (Belgia) ja Emino (Belgia)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 324 673 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 134 354 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus: Euroopan Sosiaalirahasto, ESR