Työn tuunaaminen vuorokausirytmi ja energiatasot huomioiden on avain parempaan työhyvinvointiin.

Työn tuunaaminen on omatoimista työn muuttamista niin, et­tä työ vas­taa työntekijän tar­peita, vah­vuuksia ja ar­voja. Se on vapaaehtoista toimintaa, jossa työntekijä tekee muutoksia omaa tapaansa työskennellä, sekä muokkaa työympäristöään ja työyhteisöään.

Henkilökohtaiset vireysprofiilit ovat tärkeitä työelämässä. Kun työntekijä tunnistaa oman vuorokausirytminsä ja tiedostaa oman vireysprofiilinsa, voi ne ottaa huomioon omien työtehtävien suunnittelussa ja työn tuunauksessa. Näin toimiessaan työntekijä ottaa itse aktiivisen roolin työhyvinvointinsa ylläpitämisessä.

Tutkimukset osoittavat, että työntekijän kehittäessä aktiivisesti omaa työtään hänen motivaatio kasvaa, suoritukset paranevat ja työuupumuksen riski pienenee, mikä näkyy positiivisesti työyhteisössä ja yrityksen tuottavuudessakin.

CARVE HANKE

Usein työn tuunaamiseksi annetaan yleisiä ohjeita, jotka pyrkivät ottamaan huomioon tehokkuuden, mutta ne eivät huomioi työntekijän optimaalisen energiatason säilyttämistä päivän aikana. Työntekijän voi olla vaikea tietää, milloin mikäkin tehtävä kannattaisi tehdä tai mikä olisi itselle optimaalisin työprosessi. Hankkeella pyritään hakemaan ratkaisua tähän ongelmaan auttamalla työntekijöitä tuunaamaan työtään henkilökohtaiset vuorokausirytmit, energiatasojen vaihtelut sekä työnkuvat huomioiden.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti yksilö- ja organisaatiotasolla ja sitä kautta myös parantaa työn tuottavuutta erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Hankkeessa kehitetään työn tuunaamisen tapoja, jotka perustuvat yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen. Vuorokausirytmien ja energiatasojen tunnistamisessa hyödynnetään myös hyvinvointiteknologian antamaa henkilökohtaista tietoa. Työelämän laatua ja työn tuottavuutta pyritään edistämään muokkaamalla esimerkiksi työprosesseja, -aikatauluja ja -tehtäviä yksilöllisesti sopivammiksi.

Hankkeessa tehdään kansainvälisistä yhteistyötä belgialaisen KU Leuven yliopiston ja bulgarialaisen Idein Ltd. tutkimuskeskuksen kanssa (CARVE – Circadian Activity Revitalizing Vocational Energy).

TOIMENPITEET

Hankkeessa organisaatio tai tiimi osallistuu noin puoli vuotta kestävään kehittämisprosessiin, johon sisältyy:

  • alkukysely työhyvinvointiin, vuorokausirytmiin ja työelämänlaatuun liittyen, viiden työpäivän energiatasokysely sekä Moodmetric älysormus- tai Firstbeat hyvinvointianalyysi -mittaus
  • henkilökohtaiset palautekeskustelut ja työn tuunauksen vinkit
  • työpajat, joissa annetaan yleistä tietoa hankkeen aihealueista ja käydään läpi työyhteisön tulokset ja suositukset työn tuunaamiseksi
  • kaikille yrityksille yhteiset webinaarit / verkkotyöpajat esille nousseista aiheista (uni ja palautuminen, energiatasojen säätely, ajanhallinta yms.)
  • loppumittaukset, joissa toistetaan alun kyselyt ja hyvinvointiteknologiamittaukset

Hankkeen alku- ja loppukyselyyn on liitetty työelämänlaadun mittari (QWL), jonka avulla on mahdollista havainnoida myös työelämän laadun muutosta yrityskohtaisesti.

Hanke järjestää kaikille avoimet seminaarit marraskuussa 2020 sekä syksyllä 2021.

TULOKSET

Hankkeen tuloksina sekä organisaatiot että työntekijät saavat havainnollista tietoa hyvinvoinnista ja oppivat hyödyntämään henkilökohtaisia vuorokausirytmejä, energiatasoja ja työn tuunausta työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ongelmakohtien tunnistaminen antaa yrityksille valmiudet kehittää tarvelähtöisen työhyvinvointistrategian, jossa otetaan huomioon yksittäisten työntekijöiden tarpeet.

KOHDERYHMÄT

Eteläsavolaiset yritykset, joissa tehdään vuorotyötä tai henkisesti haastavaa työtä. Näissä kohderyhmissä vuorokausirytmiin perustuvalla työn tuunaamisella on potentiaalisesti suuret mahdollisuudet parantaa työhyvinvoinvointia ja sitä kautta tuottavuutta.

Huom! kevään 2021 kehittämisprosessiin on vielä mahdollista ottaa mukaan pari vuorotyötä tekevää yritystä. Kysy lisää: Minna Männikkö, minna.mannikko@xamk.fi, 040 480 7369

#CARVEhanke

CARVE-hankkeen tietosuojailmoitus

In English: http://www.xamk.fi/carveeng

Lisätietoja

Minna Männikkö, projektipäällikkö

minna.mannikko@xamk.fi

040 480 7369

 

Marko Tanskanen, TKI-asiantuntija

marko.tanskanen@xamk.fi

040 645 9207

 

Susanne Kumpulainen, TKI-asiantuntija

susanne.kumpulainen@xamk.fi

040 191 6946

Faktat

CARVE: Työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella

01.06.2019 - 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: KU Leuven (Belgia), Idein Ltd. (Bulgaria)

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 293 291 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 80 387 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Jaa sivu