Hankkeessa kerrytetään mittausdataa öljyntorjunnan turvallisuuden parantamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on parantaa öljyntorjunnan turvallisuutta tuottamalla mittausdataa vahingontorjunnan aikaisista terveydelle vaarallisista pitoisuuksista ja syttymisvaarasta. Turvallisuusdataa kerrytetään todennäköisimmistä vahinkoaineista, kuten raakaöljystä, sekä riskiperusteisesti uuden sukupolven polttoaineista ja -nesteistä. Hanke toimii esiselvityshankkeena laajemmalle kansainväliselle kehittämishankkeelle, jota valmistellaan ja jolle haetaan rahoitusta hankkeen aikana.

Hankkeessa hyödynnetään pitoisuusmittareita, jotka tallentavat jatkuvaa mittausdataa myrkyllisten ja palavien kaasujen ja höyryjen sekä hapen pitoisuuksista. Mittausdataa kerrytetään eri polttoaineilla ja -nesteillä tehtyjen torjuntatestien aikana. Mittausdata on purettavissa sähköisessä muodossa ja siten analysoitavissa kunkin työvaiheen tai muun ajallisen vaiheen mukaisesti. Datan perusteella voidaan tunnistaa ainekohtaisesti terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisimmat työvaiheet ja ajankohdat. Analysoinnin tuloksena laaditaan torjunnan turvallisuusympäristön kuvaus riskinarvioineen. Testaukseen osallistuu sekä pelastusviranomaisia että työterveyshuollon ammattilaisia.

TOIMENPITEET

1) Testaustoimintamallin määrittely ja laajemman hankekokonaisuuden luominen, hankevalmistelu ja kv-rahoitushaku.
2) Testiolosuhteiden rakentaminen (testiöljyjen, suojavarusteiden, mittauskaluston ja koejärjestelyjen sekä mittauspöytäkirjojen valmistelu)
3) Kenttämittaukset (kolmessa työvaiheessa: puomitus, koneellinen keräys, imeytys)
4) Tulosten analyysi (mittausdatan purku, tulkinta ja raportointi)
5) Riskinarviointi (riskin suuruuden arviointi, riskinhallintatoimenpiteiden määrittäminen)
6) Tulosten levittäminen (sosiaalinen media, alan lehdet, yleistajuiset lehtiartikkelit, tutkimusartikkeli) ja palautekysely osallistujille.

AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.9.2023 ja 31.12.2024 välisenä aikana. Hankkeen testaukset sijoittuvat kevääseen/kesään 2024.

Lisätietoja

Antero Myrén
Projektipäällikkö
044 702 8222
antero.myren(at)xamk.fi

 

Manu Kettunen
TKI-asiantuntija
050 911 2288
manu.kettunen(at)xamk.fi

 

Justiina Halonen
Tutkimuspäällikkö
044 702 8514
justiina.halonen(at)xamk.fi

 

Raakaöljyvahingot harvinaisia, mutta sitäkin haastavampia

Halonen, J. 2024. Raakaöljyvahingot harvinaisia, mutta sitäkin haastavampia. Xamk READ 1/2024. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti.

Raakaa dataa raakaöljystä

Halonen, J. 2023. Raakaa dataa raakaöljystä. Xamk READ 3/2023. Xamk READ – Research, Education and Regional Development, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti.

(See also an English translation at https://www.xamk.fi/en/research-and-development-blog/raw-data-on-crude-oil/)

Faktat

Datasta turvaa öljyntorjuntaan

01.09.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Öljyntorjunnan vastuuviranomaiset, työterveyshuollon palveluntarjoajat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 120 685 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 36 206 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, AKKE - Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha