Tutkimushanke tarkastelee nuorten digitalista eriarvoistumista alueellisesta näkökulmasta.

Suomessa digitalisaation uskotaan luovan yhdenvertaisia elämänrakentamisen mahdollisuuksia ”diginatiiveina” pidetyille nuorille. Sen katsotaan mm. kumoavan nuorille tärkeiden asioiden (koulutus, työ, harrastukset, ystävät) tavoitettavuuteen liittyviä eroja. Nuoret ovatkin ottaneet digitaaliset tarjoumat luontevaksi osaksi arkeaan, sosiaalisuuttaan ja asioidensa hoitamista. Tilastot osoittavat kuitenkin monien nuorten taustoihin kiinnittyvien eriarvoisuuksien olemassaolon.

DEQUAL-projektissa kysytään, minkälaiset sosiokulttuuriset ja materiaaliset mekanismit ylläpitävät tätä ’digitaalista sosiaalista eriarvoisuutta’: rakenteellista ja nuorisokulttuurista kerrostuneisuutta, jolla on sekä yhteiskunnallisia että elämänkulullisia seurauksia. Miten nuorten taustat ja paikalliset nuorisokulttuurit kietoutuvat osaksi eriarvoistavia tapoja toimia digitaalisissa mahdollisuusrakenteissa? Miten nuorten kotipaikat erilaisine materiaalisine ja sosiokulttuurisine piirteineen ovat osa tätä epäreiluutta?

Itä-Suomen yliopiston ja Juvenian yhteishanketta rahoittaa Suomen akatemia.

Seuraa hankkeen etenemistä blogissa: https://blogs.uef.fi/dequal/

See more information in English: https://www.xamk.fi/en/research-and-development/dequal-capturing-digital-social-inequality-young-digi-natives-asymmetrical-agencies-within-soc/

Lisätietoja

Sari Tuuva-Hongisto

FT, Projektipäällikkö

Juvenia, Xamk

p. 040-1626713

sari.tuuva-hongisto@xamk.fi

 

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

FT, dos. Projektitutkija

Juvenia, Xamk

p .050-4399486

kristiina.korjonen-kuusipuro@xamk.fi

 

Päivi Berg

VTT, dos. Projektitutkija

Juvenia, Xamk

p. 040-569 7365

paivi.berg@xamk,fi

 

Konsortion johtaja

YTT, dos. Päivi Armila

Itä-Suomen yliopisto

paivi.armila@uef.fi

Faktat

DEQUAL - Capturing Digital Social Inequality: Young digi-natives’ asymmetrical agencies within socio-technical imperatives and imaginaries

01.09.2020 – 31.08.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Juvenia, Xamk

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 798 601 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 399 793 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Suomen akatemia