Työelämä edellyttää työntekijöiltä tietotekniikkataitoja, ohjelmien käyttökokemusta ja taitojen soveltamista.

Digiosaajaksi työelämään -hankkeen tavoite on parantaa aikuisten heikkoja tieto- ja viestintäteknisiä perustaitoja (TVT-taidot).

Hanke edistää aikuisten, joilla on heikot perustaidot, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja (TVT-taidot) ja sitä kautta parantaa Etelä-Savon työllisyystilannetta.

Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisiä pedagogisia menetelmiä tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetukseen aikuisväestölle, jolla on heikko peruskoulutus.

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmä on yli 30-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai joiden tutkinto ei vastaa nykyisen työelämän vaatimuksia. Näillä vähän koulutetuilla ryhmillä on usein heikot tai olemattomat muuttuvan työelämän vaatimat TVT-taidot. Kohderyhmään kuuluvat myös yksinyrittäjät.

Maantieteellinen toiminta-alue on Etelä-Savossa Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutukunnat.

Osaamisen edistämistä monimuotokoulutuksilla

Hankkeessa toteutetaan kussakin toimintakaupungissa noin puolen vuoden mittaisia monimuotokoulutuksia, joihin rekrytoidaan osallistujiksi yllä kuvattua kohderyhmää. Koulutus alkaa TVT-testillä ja oppimisvalmiuksien kartoituksella. Alkukartoitusten pohjalta oppijat jaetaan tasoryhmiin, joissa otetaan oppijoiden yksilölliset tarpeet huomioon.

Koulutuksissa käytetään osallistavia menetelmiä, joiden tavoitteena on osallistujien voimaannuttaminen ja rohkaiseminen uskomaan itseensä oppijoina ja työntekijöinä. Erilaisen oppijan tarpeet otetaan pelin kehittämisessä ja ohjauksessa huomioon. Pelin visuaalisuus ja tarinankerronta tukevat erilaisia oppijoita. Opiskelu tapahtuu yhteistoiminnallisesti ryhmissä, joille annetaan yhdessä ratkaistavia tehtäviä. Ryhmissä opitaan työelämässä vaadittavia vuorovaikutustaitoja ja tiimityötä.

Mamk kehittää hankkeessa työelämäpelin

Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa moninpelattavan työelämäpelin, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan oppia työelämän TVT-taitoja, työelämän pelisääntöjä, alaistaitoja ja vuorovaikutusta työelämässä.

Työelämäpeli tuo hankkeeseen merkittävän uutuusarvon ja uudenlaisen lähestymisen kohderyhmän tarpeisiin vastaamisessa. Peliä kehitetään jatkuvana käyttäjälähtöisenä prosessina ja kohderyhmät osallistuvat vahvasti sen kehittämiseen. Tämä osaltaan lisää kohderyhmän oppimismotivaatiota ja itseluottamusta. Mamkin peliohjelmointikurssin opiskelijat osallistuvat pelin kehittämiseen.

Varsinaisen pelin lisäksi tuloksena syntyy ns. jatkokehitysalusta, työkalu, joka huomioi erilaiset oppijat ja tulevaisuuden kehitystarpeet. Se tuottaa osaltaan myös sisältöjä peliin. Hanke julkaisee raportin yhteyteen kehitysblogin, johon kaikki hanketoimijat voivat osallistua.

Itä-Suomen yliopisto arvioi ja antaa palautetta

Itä-Suomen yliopisto, Aducate toteuttaa hankkeessa jatkuvaa TVT-opetuksen ja pelin kehittämisen arviointia ja antaa opettajille ja pelikehittäjille jatkuvaa palautetta sähköisten kyselyjen ja mittausten avulla prosessin eri vaiheissa. Aducate osallistuu osallistujien taitojen alkukartoitukseen. Se arvioi opettajien digi- ja verkkopedagogisten taidot ja jatkokoulutustarpeet.

Arviointien tuloksena koulutusprosessi ohjautuu jo hankkeen aikana kohderyhmää parhaiten palvelevaksi ja siten koulutus jatkossa vastaa kohderyhmään kuuluvien koulutustarpeeseen hyvin. Arviointi paljastaa sellaisia koulutustarpeita, joihin vastaamalla voidaan jatkossa yksinkertaisemmin tukea aikuisten digiosaamista.

Lisätietoja

Mika Letonsaari
TKI-asiantuntija
hankeen yhteyshenkilö Xamkissa
p. 040 643 4160
mika.letonsaari(at)xamk.fi

Jukka Selin
yliopettaja
p. 050 312 4961
jukka.selin(at)Xamk.fi

blogi

Faktat

Digiosaajaksi työelämään

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Työväen sivistysliitto

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto

Muut kumppanit: Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Palvelualojen ammattiliitto PAM

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta