Koulutustarjonnalla vastataan työelämän digitalisoitumisen synnyttämään osaamisvajeeseen ja edistetään alueella olevien työnhakijoiden työllistymistä

Lisätietoja Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuksesta ja ilmoittautumisesta saat oheisesta linkistä:

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/digiosaajasta-yrittajyyteen-30-op/

Hanke pienentää työmarkkinoiden polarisoitumista tarjoamalla kattavan ajasta ja paikasta vapaan verkkokoulutuskokonaisuuden.

tavoitteet

Tavoitteena on vastata elinkeino- ja työelämän rakenteellisiin ja -sisällöllisiin muutoksiin. Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuspaketin sisällöt suoritettuaan opiskelijan osaamiskvalifikaatiot päivittyvät vastaamaan tämän päivän työelämän vaateita.

Teknologiaa korostavan hi-tech ja vuorovaikutustaitoja korostavan hi-touch -osaaminen, sekä globaaleissa verkostoissa toimimiseen tarvittavaa know-how tietämyksen lisääntyminen. FutureMe-duunaa tulevaisuutesi -osiot suoritettua osallistuja työllistyy nopeammin tai saa vahvistusta ja tukea oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Hanke tukee alueellisen työllisyysasteen nousua ja vastaa työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin sekä purkaa rakenteellista työttömyyttä osallistujien tieto-taito -osaamistasoa nostamalla, sekä lisää työvoiman liikkuvuutta että työvoiman ulkopuolisen väestön siirtymistä – maahanmuuttajat – työmarkkinoille.

Konsortiohanketta toteuttaa 7 ammattikorkeakoulua, Xamk, LAB, Laurea, Vaasa, Lappi, Kajaani ja Tampere, ohjattuina suurryhmä verkkokoulutuksina. Hanketta koordinoi Xamk.

Hankkeen aikataulu:

1.8. – 31.12.2020 koulutuksen suunnittelu, sisällöllinen mallintaminen ja koulutuksen markkinointi

1.1.2021 – 31.12.2021 koulutuksen toteuttamisaika

1.1. – 31.5.2022 koulutuksen prosessiarvionnin päätös ja mahdollisten rästisuoritusten loppuunsaattaminen

toimenpiteet

Koulutuskokonaisuus rakentuu 30 opintopisteen kokonaisuudesta.

  1. FutureMe: duunaa tulevaisuutesi, 20 opintopistettä
  2. Design Thinking: muotoluajattelu, 5 op
  3. Hi-tech: tulevaisuuden digitaidot, 5 op
  4. Global Know-How: Tuonti ja vienti osana suomalaisen yrityksen kansainvälistymistä, 5 op
  5. Ohjelmistorobotiikka ja data-analytiikka tulevaisuuden liiketoiminnassa, 5 op
  6. Hi-touch: asiakasymmärrys menestystekijänä, 5 op

Ajasta ja tilasta vapaa verkkokoulutus rakentaa edellytyksiä tasa-arvoiselle osallistumiselle ja mahdollistaa näin osallistujille heidän osaamis- ja koulutustasonsa nousun ja jatkuvan, koko eliniän kestävän oppimiskokemuksen.

Opiskelijahankinta tehdään yhteistyössä alueiden TE-toimistojen ja kuntakokeiluyksiköiden kanssa siten, että koulutukset palvelevat ko. alueen ja yksilön tarpeita.

tulokset

Hankkeen aikana 100 opiskelijaa on suorittanut 30 op koulutuskokonaisuuden. Koulutuksen suoritettuaan osallistujien työllistymisen mahdollisuudet ovat parantuneet ja kiinnostus oman yritystoiminnan kehittämiseen on vahvistunut.

 

Lisätietoja

Satu Hynynen
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8338
satu.hynynen@xamk.fi

Ajankohtaista

Asiakasymmärrys liiketoiminnan menestystekijänä

Elämme ajassa, jossa uusia tuotteita, palveluita ja yrityksiä ilmaantuu markkinoille koko ajan. Meitä lähestytään erilaisten yritysten toimesta jatkuvasti. Meille tarjotaan kaikenlaisia tuotteita ja palveluita ja meihin kohdistetaan markkinointia joka suunnalta ja kaiken aikaa. Kilpailu yritysten välillä kiristyy ja asiakkaiden huomiosta sekä euroista kilpaillaan yhä intensiivisemmin niin fyysisissä kuin digitaalisissakin kanavissa. Millä eväillä nykypäivän liiketoiminnassa voi...

Huominen digittää – Tule mukaan!

Digiosaajasta yrittäjyyteen –koulutuskokonaisuuteen haku alkaa 11.1.2021 ja päättyy 7.2.2021. Koulutuskokonaisuus kestää 8.3.2021 – 30.11.2021. Aloita tulevaisuutesi rakentaminen nyt ja kehitä omia digitaitojasi ja liiketoimintaosaamistasi! Verkkokoulutus mahdollistaa osallistumisen kaikkialta Suomesta. Duunaa tulevaisuutesi: Vahvista asemaasi työmarkkinoilla, työllisty nopeammin tai innostu yrittäjyydestä. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä ja aloituspaikkoja on 100. Koulutus toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi. Opinnot...

Opi pitämään liiketoimintaa digiaallonharjalla

Digitalisaation mahdollisuudet Digitalisaatio etenee koko ajan ja sen nopeus ja vaikutukset kasvavat.  On vaikea tietää, mitä kaikkea se tuo tullessaan, joten täydellinen varautuminen tulevaisuuteen on mahdotonta. Voimme kuitenkin kehittää taitoja, tunnistaa näitä muutoksia ja reagoida niihin liiketoiminnan kehittämisessä.   Olemassa olevien toimintatapojen tunnistaminen ja tarkastelu on avain muutokseen. On helpompi muuttaa ja suunnata uudelleen toimintatapoja, jotka on tunnistettu. Tärkeää on myös muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea pitäisi kehittää, mitä kaikkea voitaisiin tehdä ja millaisin askelin kehittämisessä olisi edettävä.  Muutosten tunnistaminen ja niihin reagointi on kuitenkin haastavaa arjessa ja yrityksen ydintoiminnan pyörittämisen rinnalla. Tähän tarvitaan sekä aikaa että erikoisosaamista. Erilaisille digiosaamisen päälle rakennetuille palveluille ja tuotteille on kysyntää – ja näiden kehittämiseen saat tukea juuri Digiosaajasta yrittäjyyteen –koulutuksesta!   Tulevaisuuden digitaidot – mitä ne ovat?  Liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavia tulevaisuuden digitaitoja ovat ne taidot, joilla liiketoimintamallia ja sen toteuttamisen menetelmiä pystytään...

Oman brändin ja verkoston rakentaminen

Luo oma brändisi!  Erilaiset digitaaliset alustat kuten somepalvelut ja blogit tarjoilevat ilmaisia mahdollisuuksia tuoda esiin omia parhaita puoliamme ja rakentaa samalla tärkeää ammatillista verkostoa. Osaatko jo hyödyntää niiden tarjoaman potentiaalin? 2020-luvun työnhaussa ja oman yrityksen tuotteiden ja palveluiden myymisessä on aina mukana pieni pala social sellingiä. Sosiaalisella myynnillä tarkoitetaan sitä, että työelämässä hyödynnetään aktiivisesti sosiaalisen median kanavia luottamusta rakentaen ja samalla muita auttaen. Tämän kurssin aikana opit, miten voit viestiä verkossa ammatillista osaamistasi rakentamallesi verkostolle. ...

Vienti- ja tuontitaidot lisäävät ammattitaitoa

Vienti vetää ja tuonti työllistää   Suomen markkinat ovat kansainvälisesti katsoen hyvin pienet.  Se pakottaa monen yrityksen maailmanmarkkinoille heti alkumetreillä.  Joko yritys hankkii raaka-ainetta tai materiaalia muista maista tai etsii uusia asiakkaita Suomen ulkopuolelta. Verkkokauppa on tästä hyvä esimerkki. Pitkistä etäisyyksistä huolimatta on pystyttävä toimittamaan oikea tuote, oikeaan paikkaan, juuri oikeaan aikaan.  Logistiikka-ala työllistää  Logistiikka on tieto-, materiaali- ja pääomavirtojen hallintaa. Sen sujuvuus erityisesti kansainvälisessä kaupankäynnissä on tärkeää.  Suomi tarvitsee jatkuvasti...

Faktat

Digiosaajasta yrittäjyyteen

01.08.2020 – 31.05.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Seuraavat ammattikorkeakoulut: LAB, Laurea, Vaasa, Lappi, Kajaani ja Tampere

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 466 645 e €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 108 804 e €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM, valtion erityisrahoitus