Koulutustarjonnalla vastataan työelämän digitalisoitumisen synnyttämään osaamisvajeeseen ja edistetään alueella olevien työnhakijoiden työllistymistä

Hanke pienentää työmarkkinoiden polarisoitumista tarjoamalla kattavan ajasta ja paikasta vapaan verkkokoulutuskokonaisuuden.

tavoitteet

Tavoitteena on vastata elinkeino- ja työelämän rakenteellisiin ja -sisällöllisiin muutoksiin. Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuspaketin sisällöt suoritettuaan opiskelijan osaamiskvalifikaatiot päivittyvät vastaamaan tämän päivän työelämän vaateita.

Teknologiaa korostavan hi-tech ja vuorovaikutustaitoja korostavan hi-touch -osaaminen, sekä globaaleissa verkostoissa toimimiseen tarvittavaa know-how tietämyksen lisääntyminen. FutureMe-duunaa tulevaisuutesi -osiot suoritettua osallistuja työllistyy nopeammin tai saa vahvistusta ja tukea oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Hanke tukee alueellisen työllisyysasteen nousua ja vastaa työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin sekä purkaa rakenteellista työttömyyttä osallistujien tieto-taito -osaamistasoa nostamalla, sekä lisää työvoiman liikkuvuutta että työvoiman ulkopuolisen väestön siirtymistä – maahanmuuttajat – työmarkkinoille.

Konsortiohanketta toteuttaa 7 ammattikorkeakoulua, Xamk, LAB, Laurea, Vaasa, Lappi, Kajaani ja Tampere, ohjattuina suurryhmä verkkokoulutuksina. Hanketta koordinoi Xamk.

Hankkeen aikataulu:

1.8. – 31.12.2020 koulutuksen suunnittelu, sisällöllinen mallintaminen ja koulutuksen markkinointi

1.1.2021 – 31.12.2021 koulutuksen toteuttamisaika

1.1. – 31.5.2022 koulutuksen prosessiarvionnin päätös ja mahdollisten rästisuoritusten loppuunsaattaminen

toimenpiteet

Koulutuskokonaisuus rakentuu 5 moduulista:

  1. Hi-touch: asiakasymmärrys menestystekijänä
  2. Design Thinking: muotoluajattelu
  3. Hi-tech: tulevaisuuden digitaidot
  4. Global Know-How: kansainvälistyminen ja verkostot: Käytännön vienti-  ja tuontimenettelyt Suomen näkökulmasta
  5. FutureMe: duunaa tulevaisuutesi

Ajasta ja tilasta vapaa verkkokoulutus rakentaa edellytyksiä tasa-arvoiselle osallistumiselle ja mahdollistaa näin osallistujille heidän osaamis- ja koulutustasonsa nousun ja jatkuvan, koko eliniän kestävän oppimiskokemuksen.

Opiskelijahankinta tehdään yhteistyössä alueiden TE-toimistojen ja kuntakokeiluyksiköiden kanssa siten, että koulutukset palvelevat ko. alueen ja yksilön tarpeita.

tulokset

Hankkeen aikana 100 opiskelijaa on suorittanut 30 op koulutuskokonaisuuden. Koulutuksen suoritettuaan osallistujien työllistymisen mahdollisuudet ovat parantuneet ja kiinnostus oman yritystoiminnan kehittämiseen on vahvistunut.

Lisätietoja

Satu Hynynen
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8338
satu.hynynen@xamk.fi

Faktat

Digiosaajasta yrittäjyyteen

01.08.2020 - 31.05.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Seuraavat ammattikorkeakoulut: LAB, Laurea, Vaasa, Lappi, Kajaani ja Tampere

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 466 645 e €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 108 804 e €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM, valtion erityisrahoitus

Jaa sivu