Hankkeessa valmistellaan Kymenlaakson oman digitaalisen innovaatiokeskittymän - Digital Innovation Hubin (DIH) - toimintamalli.

Hankkeen päämääränä on saada valmisteltua Kymenlaakson alueelle digitaalinen innovaatiokeskittymä DIH (Digital Innovation Hub). DIH pystyy pitkäjänteiseen ja vaikuttavaan työhön alueen yritysten digitaalisen murroksen edistämisessä ja toimii aktiivisena osana DIH-verkostoja koti- ja ulkomailla.

Hankkeen toimenpiteet:

1. Tavoitteena on valmistella Kaakkoisen –Suomen konsortion kanssa EDIH -hakemusta EU:n hakuun ja muodostaa hakemusprosessin kautta selkeä organisoituminen, työnjako ja toimintamallit alueellisen Kymenlaakson DIH:n osalta joka toimii osana laajempaa EDIH verkostoa.
2. Alueellisen ekosysteemin kartoitus, mitä kaikkea osaamista alueella jo on DIH:n toiminnan tueksi.
3. Yritysten tarvekartoitus kyselyn ja haastatteluiden avulla. Luodaan yleiskuva alueen yritysten erikoistumisaloista, ominaispiirteistä ja digitalisaatioon liittyvistä tarpeista.
4. Alueellisen innovaatiokeskittymän vision kehitys. Huomioidaan EDIH konsortion yhteinen visio, jossa on nostettu kiertotalous sekä kyberturvallisuus kärkiosaamisaloiksi konsortiolle.
5. Innovaatiokeskittymän toiminnallinen suunnittelu. Tavoitteena on määritellä DIH:n tarjoamat palvelut ja liiketoimintamallit pitkäjänteisen palvelutoiminnan takaamiseksi. Ja sovittaa ne saumattomasti yhteen mahdollisen EDIH konsortion kanssa.

Hankkeen tulokset:

1. Kartoitus alueellisista innovaatiokeskittymään liittyvistä voimavaroista
2. Kartoitus ja tieto palveltavista asiakassegmenteistä ja heidän tarpeistansa
3. Visio uudesta digitaalisesta innovaatiokeskittymästä
4. Alustava konseptointi tarjottavista palveluista
5. Suunnitelmat innovaatiokeskittymän toteutusmuodosta ja perustamisesta
6. Valmius toimia osana Kaakkois-Suomen EDIH konsortion palveluja

Lisätietoja

Marie Skavø-Sinisalo
DIH projektipäällikkö
+358 50 536 1844
marie.skavo-sinisalo@xamk.fi

 

 

Hankkeen tietosuojaseloste.

Faktat

Digital Innovation Hub (DIH) Kymenlaakso

01.04.2021 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: XAMK

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 99 770 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 19 954 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson Liitto, Maakunnan kehittämisraha MOKRA