Hankkeen tuloksena yrityksiin syntyy uutta testattua markkinointiosaamista.

TAVOITTEET

1. kehittää alueen yritysten valmiuksia hyödyntää alueelle vahvistettavaa inbound-markkinointiosaamista

2. lisätä Savonlinnan alueen yritysten digitaalista business-to-business markkinointiosaamista ja liiketoiminnan kasvua

Inbound-markkinointi eli sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin toimintamalli, jossa yritys luo ja jakaa asiakkaalle merkityksellistä sisältöä, jotta saa asiakkaan kiinnostumaan ja aloittamaan vuoropuhelun yrityksen kanssa.
Termi inbound viittaa siihen, että asiakas tekee aloitteen.

TOIMENPITEET

-tuetaan osaamisen kehittymistä ja työelämävalmiuksien parantumista muuttuvilla työmarkkinoilla
-panostetaan osallistuvien yritysten henkilöstön digitaalisen markkinoinnin ja inbound-markkinoinnin osaamisen kehittämiseen
-tuetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä strategisella että operatiivisen osaamisen tasolla
-osaamiskartoituksen kautta valituille henkilöille sekä opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää osaamistaan ja parantaa asemaansa  työmarkkinoilla.

TULOKSET

– yritysten konkreettinen digimarkkinointiosaaminen on lisääntynyt  ja yritysten digitaalista liiketoimintaa on uudistettu
– on saatu tietoa yritysten digimarkkinointiosaamisen tarjonnan määrästä ja laadusta Savonlinnan alueella
– on tuotettu suunnitelmat liiketoimintamallista, jolla Savonlinna voi lisätä alueen yritystoimintaa ja työpaikkoja
– on selvitetty alueen yritysten inbound-markkinointipalvelun ja osaamisen tasoa
– on valmennettu pilot-yrityksiä moderniin digimarkkinointiin osana pilot-projektia

 

Hankkeessa rakennettu sisältömarkkinoinnin palvelumalli on kuvattu alla olevassa kuvassa

Hankkeessa toteutetussa seminaarissa yhdessä rakennettu suunnitelmallisen sisältömarkkinoinnin palvelutuotannon malli Savonlinnan alueelle on kuvattu alla. Sisältömarkkinoinnin toteuttamisen ytimessä on osuuskunta, jonka jäsenet koostuvat lähtökohtaisesti DIMA-hankkeessa inbound-osaajiksi valmennetuista henkilöistä, joskin jatkossa osuuskunnan jäseniksi olisi järkevää ottaa mukaan myös muita halukkaita. Valmennettavat kokivat hankkeessa saamansa inbound-markkinointiosaamisen hyödylliseksi ja pystyvänsä hyödyntämään osaamistaan tulevaisuudessakin. Eri valmennettavilla oli kuitenkin hyvin erilaisia vahvuuksia ja mieltymyksiä eli siis yksi valmennettava saattoi olla erinomainen tuottamaan tekstiä ja teki sitä mielellään, kun taas toinen oli ammattilaisen tasolla videoiden toteuttamisessa ja editoinnissa, ja niiden tekeminen oli hänelle mieluista tekemistä. Valmennettavien erilaisuus ja samaan aikaan taas toistensa osaamisen täydentäminen sai aikaan sen, että osuuskunnan perustaminen nähtiin palvelujen tuottamisen ja tarjoamisen näkökannalta järkevimpänä tapana. Valmennettavilla ei ollut luottamusta oman inbound-osaamiseen myyntiin ja markkinointiin, vaikkakin inbound-markkinoinnin toteuttaminen nähtiin vahvuutena ja osaamisen ytimenä. Osuuskuntaan olisi siis saatava mukaan henkilö, joka pystyisi myymään ja markkinoimaan osuuskunnan jäsenten digitaalista markkinointiosaamista. Osaamisen tuotteistaminen voitaisiin tehdä yhdessä osuuskunnan jäsenten ja myyntihenkilön kesken.

Asiakkaiden nähtiin kuitenkin löytyvän sekä myyntihenkilön tekemän työn avulla, että yhteistyöpartnereiden kautta. Yhteistyöpartnereiksi identifioitiin seminaarissa esimerkiksi oppilaitokset, uusyrityskeskus, Kauppakamari, Yrittäjäyhdistys, Savonlinnan kaupunki, jne. Heidän kauttaan osuuskunnalle olisi mahdollista löytyä uusia asiakkaita ja heidän kauttaan yrityksille olisi mahdollisuus viedä tietoutta ja viestintää tällaisen osaamisen olemassaolosta Savonlinnan alueella.

Yritykset eli potentiaaliset asiakkaat on ovat hyvinkin eri toimialoilta. Seminaarissa nousi esille useasti, että yritykset olisivat tässä palvelumallissa kyvykkäitä ostamaan digitaalisia markkinointipalveluja osuuskunnalta myöskin yhdessä niin, että he pystyisivät periaatteessa yhdessä toisen tai useamman yrityksen kanssa (voisivat toimia esimerkiksi samalla alalla) työllistää yhden henkilön kokopäiväisesti. Muutoin ostaminen tapahtuisi freelancer-tyylisesti eli kukin asiakas ostaa omiin tarpeisiinsa tarvitun digitaalisen markkinointiosaamisen.

Lisätietoja

Pia Jääskeläinen
Projektipäällikkö, digitaalisen markkinoinnin lehtori
pia.m.jaaskelainen@xamk.fi
040 667 2190

TULOKSET-osiossa on kuvattu hankkeessa rakennettu sisältömakkinnoinnin palvelumalli

Faktat

DIMA - Digitaalisen inbound -markkinointiosaamisen pilotointi

01.01.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 96 756 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 96 756 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, ESR-rahoitus