Hankkeen tausta

Sähkönjakelu on keskeisessä asemassa erilaisista ilmastonmuutokseen liittyvistä luonnonilmiöistä toivuttaessa ja niihin liittyvien riskien hallinnassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää energiayhtiöiden kykyä toimia erilaisissa sähköverkkojen häiriötilanteissa ja varautua luonnonilmiöihin liittyviin riskeihin ennalta paremmalla kunnossapidolla.

Toimenpiteet ja työpaketit

Keskeisenä toimenpiteenä sovelletaan miehittämättömistä lennokeista, erityisesti droneista käsin suoritettavaa digitaalista kuvantamista ja siihen liittyvää data-analytiikkaa. Hankkeessa kokeillaan erilaisia drone-, kuvantamis- ja data-analytiikkaratkaisuja ja niiden sovellettavuutta sähköverkkojen vianhallinnassa ja kunnossapidossa erilaisissa olosuhteissa. Näihin teemoihin liittyen kehitetään ja otetaan käyttöön uudenlaisia menetelmiä, ratkaisuja ja prosesseja energiayhtiöiden nykyisiin prosesseihin ja tunnistettuihin tarpeisiin pohjautuen.

Tausta- ja tarvekartoitus

Taustakartoitus
 • Kartoitetaan erilaiset saatavilla olevat drooni- ja muut lennokkityypit (ml. kiinteäsiipiset lennokit) ja niiden sopivuus erilaisten sensorien alustoiksi.
 • Kerätään kokemuksia teknologioiden soveltamisesta sähköverkkojen vianpaikannukseen ja -hallintaan liittyen.
Tarvekartoitus
 • Selvitetään osallistuvien sähköverkkoyhtiöiden tarpeet drooniperustaisten menetelmien käytölle vianhallinnassa ja kunnossapidossa sekä mahdollisuudet soveltaa drooniratkaisuja osana toimintaansa.
 • Selvitetään yhtiöiden nykyiset prosessit ja käytössä olevat järjestelmät sähköverkkojen vianhallintaan liittyen.

 

Droonikokeilut

Suunnittelu
 • Suunnitellaan hankkeessa toteutettavat droonikokeilut.
Droonikokeilut
 • Toteutetaan monipuolisesti droonilentoja erilaisissa sähköverkkoympäristöissä ja olosuhteissa kokeillen erilaisia teknologioita ja toteutustapoja.
 • Tutkitaan erilaisten droonialustojen sopivuutta vianpaikannukseen ja tarkastuksiin.
 • Arvioidaan droonikokeilujen onnistuneisuutta eri toteutusmenetelmillä.

 

Droonilentojen automatisointi

 • Tehdään droonilennätysten automatisoinnin kannalta tarpeellisia kartoituksia ja laaditaan suunnitelma mahdollisimman kustannustehokkaalle liikkuvalle demo- ja testauslaitteistolle.
 • Toteutetaan käytettävissä olevien resurssien ja rahoituksen puitteissa demo- ja testausjärjestelmä automaattisille droonilennätyksille.

 

Data-analytiikka

Suunnittelu ja valmiit menetelmät
 • Suunnitellaan data-analytiikassa kokeiltavat menetelmät ja välineet taustakartoituksen ja eri kuvantamismenetelmistä hankittujen kokemusten perusteella.
 • Hankitaan käyttöön välineet ja riittävä tietämys data-analytiikkaa varten hankkeen sovellusalalla.
 • Suunnitellaan tarvittaessa myös omaa data-analytiikkamenetelmien kehitystä kerättyjen erilaisten tietojen lähtökohdista.
 • Suunnitellaan ratkaisu tiedon hallintaan pilvipalveluja hyödyntäen.
Datan laatu
 • Kehitetään ja otetaan käyttöön menetelmiä drooneista käsin anturien avulla kerätyn tiedon laadun ja käyttökelpoisuuden tutkimiseen
 • Tutkitaan eri antureilla erilaisissa olosuhteissa ja eri vuodenaikoina kerätyn tiedon laatua
Data-analytiikan toteutus ja menetelmät
 • Tavoitteena on löytää menetelmiä, jotka toimivat automaattisessa vianpaikannuksessa suomalaisissa olosuhteissa.
 • Kokeillaan laajasti erilaisia olemassa olevia menetelmiä ja ohjelmistoja.
 • Kehitetään itse menetelmiä eri anturien tuottaman tiedon analysointiin sähköverkon vianpaikannuksen ja riskienhallinnan näkökulmasta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena tavoitellaan valmiutta aikaisempaa nopeampaan dronepohjaiseen vianpaikannukseen ja -korjaukseen erilaisista luonnonilmiöistä toivuttaessa aikaisempaa vähemmillä hiilidioksidipäästöillä ajoneuvojen ja helikopterien käytön vähentyessä. Hanke tuottaa uutta tietoa, jonka avulla opitaan ymmärtämään paremmin erilaisia häiriötilanteita ja -olosuhteita ja reagoimaan niihin, sekä erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia menetelmiä. Hankkeen tuloksena myös sähköverkkoihin liittyvä kunnossapito- ja riskienhallintaosaaminen vahvistuu.

TIEDOTUS JA VERKOSTOT

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Tiedotetaan hankkeesta ja sen tuloksista sekä drooniteknologian mahdollisuuksista maakunnassa. Hankkeen tuloksia julkaistaan kansallisesti ja myös kansainvälisesti.

Verkostoituminen
 • Tiivistetään hankkeen toteuttajan ja siihen osallistuvien yritysten yhteistyötä ja muodostetaan toimijoiden teemaverkosto hankkeen aihepiirin ympärille.
 • Verkostoidutaan myös muiden alueellisten toimijoiden kanssa
 • Hankkeen tulokset siirretään soveltuvin osin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetuksen käyttöön.
 • Materiaaleja hyödynnetään sähköverkon droonilennättäjien koulutuksessa.
Liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen
 • Tunnistetaan mahdollisuuksia integroida tulokset osaksi osallistuvien energiayhtiöiden liiketoimintaa.
 • Kartoitetaan saavutettujen tulosten kaupallistamismahdollisuuksia.

Lisätietoja

Timo Kasurinen
Projektipäällikkö
P. 050 4759002

Sami Hämäläinen
Ohjelmistosuunnittelija
P. 050 3580425

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Faktat

Dronet ja data-analytiikka sähköverkkojen vianpaikannuksessa ja kunnossapidossa – DroneData

01.01.2023 – 30.04.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Järvi-Suomen Energia Oy, Kymenlaakson sähköverkko Oy, Lappeenrannan energiaverkot Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 335 133 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 335 133 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan unionin osarahoittama

Asiasanat