Hankkeessa tutkitaan ennalta ehkäisevien sote-palvelujen tuotantoa ja saavutettavuutta harvaan asutulla maaseudulla.

tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tutkia ennaltaehkäisevien sote-palveluiden tuotantoa ja saavutettavuutta harvaan asutulla maaseudulla. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin (TP) tutkimuskysymysten kautta:

TP 1: Mitä varsinaisten sote-palveluiden tarvetta ennalta ehkäiseviä palveluja ja muuta toimintaa harvaan asutulla maaseudulla on? Miten nämä palvelut suhteutuvat eri kohderyhmiin? Mitkä ennaltaehkäisevät palvelut ovat yleisempiä?

TP 2: Mitkä ovat tärkeimpiä ja vaikuttavimpia ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja harvaan asutulla maaseudulla?

TP 3: Mitä kustannussäästöjä ennaltaehkäisevä toiminta tuo harvaan asutulla maaseudulla? Miten maaseudun olosuhteet näkyvät kustannuksissa?

Hankkeessa erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat ikääntyvien toimintakykyä tukevat palvelut ja koko väestön terveyttä edistävät palvelut. Ennaltaehkäiseviä palveluja tarkastellaan siten erityisesti harvaan asutun maaseudun ikääntyvien toimintakyvyn ja koko väestön terveyden edistämisen näkökulmista.

toimenpiteet

Epaneudutaan edellä kuvattujen ennalta ehkäisevien sote-palvelujen kartoitukseen harvaan asutulla maaseudulla, joka tehdään valtakunnallisesti. Tämän analyysin tarkoituksena on tunnistaa se, mihin sote-palveluihin ennaltaehkäisyssä keskitytään ja kuvata, millaisia ennaltaehkäiseviä palveluja on olemassa harvaan asutulla maaseudulla. Siten ensimmäisessä työpaketissa kartoitetaan nykyistä ennaltaehkäisevien palvelujen tuotantoa harvaan asutulla maaseudulla.
Toisessa työpaketissa arvioidaan ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuutta asiantuntijahaastatteluilla. Näiden haastattelujen tarkoituksena on arvioida ensimmäisessä työpaketissa esille nousseiden ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuutta. Arviointia varten kootaan asiantuntijapaneeli, joka arvioi ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuutta. Kolmannessa työpaketissa simuloidaan ennaltaehkäisevien palvelujen kustannussäästöjä paikallistasolla.

tulokset

Tutkimushanke tuottaa kaksi kansainvälistä referee-käytännön läpi käynyttä artikkelia sekä yhden tutkimusraportin.

Tutkimustuloksia pyritään hyödyntämään paikallistasolla (mm. Kouvolan kaupunki).

 

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Valdemar Kallunki, 044 702 8761, valdemar.kallunki@xamk.fi

Faktat

Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen harvaan asutulla maaseudulla

01.06.2016 – 31.05.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus, Luke

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 99 190 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 61 810 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö, MMM