Hankkeella tuetaan Etelä-Savon metsäalan toimijoita kehittämään kestäviä metsän hyödyntämisen keinoja ja toimintamalleja alueen tarpeisiin.

Metsien käsittelyyn vaikuttavat yhä enemmän alati muuttuvat ja voimistuneet haasteet ja riskit niin elinympäristössä kuin sosioekonomisessa toimintaympäristössäkin. Niistä merkittävimpiä ovat ilmastomuutoksen aiheuttamat kasvuympäristön muutokset ja riskit metsien elinvoimaisuudelle ja kasvukyvylle, puunkäytön kysynnän kasvu samalla kun puuntuonti Venäjältä on loppunut, tarve vahvistaa metsien hiilensidontaa ja metsäympäristön vähentynyttä monimuotoisuutta. Näiden isojen muutoksen vaikutukset korostuvat Etelä-Savossa, jossa metsien merkitys hyvinvointiin on suurempi kuin Suomessa keskimäärin.

Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus

Hankkeen päätavoitteina on:

  1. Tunnistaa Etelä-Savon metsiin soveltuvimmat kokonaiskestävät käsittelymenetelmät, joilla voidaan varmistaa puun- ja bioenergiatuotannon sekä muiden metsiin perustuvien elinkeinotoimintojen kestävyys kannattavasti ja kustannustehokkaasti, lisätä metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja tuhonkestävyyttä, sekä edistää metsien hiilensidontaa
  2. Edistää Etelä-Savon metsäelinkeinon tutkimuspohjaista kehittämistä ja metsien kokonaiskestävää käyttöä korkea-, ammatti- ja täydennyskoulutuksen kautta
  3. Hyödyntää ja kehittää alueen innovaatioalustoja ja valtakunnallista koulutusympäristöjä

Hanke hyödyntää neutraalia tutkimustietoa asiantuntevasti ja jalkauttaa tutkimustietoa, ratkaisumalleja ja räätälöityä päätöstukea konkreettisesti metsiä monipuolisesti hyödyntävän elinkeinotoiminnan tueksi yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke on jaettu neljään työpakettiin:

Toimenpide 1. Metsien käsittelyvaihtoehtojen vaikutukset Etelä-Savon metsiin ja eri toimien vaikuttavuus metsien kokonaiskestävään käyttöön (Luke, Xamk, Samiedu & sidosryhmät)
Toimenpide 2. Tulevaisuustarpeiden ja toteuttamiskelpoisimpien toimintamallien tunnistaminen (Xamk, Samiedu, Luke & sidosryhmät)
Toimenpide 3. Tiedon jalkautuksen menetelmien räätälöinti eri toimijoille (Luke, Xamk ja Samiedu)
Toimenpide 4. Toteuttamiskelpoisimpien toimintamallien jalkautus (Xamk, Samiedu, Luke & sidosryhmät)

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena kohderyhmien kokonaiskestävän metsien käytön (metsäbiotalouden) ja sen perusteita koskevan ymmärryksen syventyminen ja systeeminen metsäbiotalouden tutkimusviestinnän kehittyminen. Kokonaisuudesta rakentuu yhteistyökumppaneiden kanssa luonnonvarojen käytön kokonaisnäkemystä kokoava ja tietoa välittävä ekosysteemi. Määrällisesti merkitystä voidaan mitata käytännön yhteisen kouluttamisen, tiedottamisen ja yhteishankkeiden määrän kautta.

Etelä-Savon metsien kokonaiskestävä käsittely – tutkimuksesta työkaluja -hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhteinen ryhmähanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Xamkin budjetti hankkeessa on 133 030 € ja EU-tuen määrä 106 424 €.

julkaisuja:

Xamk Read 1/2024 verkkojulkaisussa artikkeli. Dunderfelt, A., Itkonen, K. & Kontinen, K. Tuoreinta tutkittua tietoa käytäntöön – kohti ilmastoviisasta metsätaloutta

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anna Dunderfelt
050 341 9805
anna.dunderfelt@xamk.fi

Asiantuntija
Kati Kontinen
050 439 9498
kati.kontinen@xamk.fi

Erikoistutkija
Petteri Vanninen
+358 295 322154
petteri.vanninen@luke.fi

Hankkeen tietosuojaseloste

 

 

Faktat

Etelä-Savon metsien kokonaiskestävä käsittely – tutkimuksesta työkaluja

01.01.2024 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Luonnovarakeskus Luke

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Samiedu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 501 664 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 133 030 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF)