Hankkeessa selvitetään lisääkö maksuton joukkoliikenne lasten koettua ja todellista itsenäistä liikkumista ja mitattua fyysistä aktiivisuutta.

 

TAVOITTEET

Harrastusten erikoistumisen ja koulujen lakkauttamisen myötä lasten liikkuminen on yhä enemmän riippuvaista vanhempien kuljetuksesta. Joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus on yhteydessä korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen aikuisilla ja ikääntyneillä, mutta tutkimustietoa sen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on vain vähän. Mikkelin kaupunki on tehnyt vuonna 2017 päätöksen kaikille peruskoululaisille maksuttomasta joukkoliikenteestä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten maksuton joukkoliikenne vaikuttaa lasten itsenäiseen liikkumiseen ja mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen. Syrjäyttääkö maksuton joukkoliikenne lasten aktiivista liikkumista, vai voiko se jopa parantaa harrastusten yhdenvertaista saavutettavuutta?

TUTKIMUSMENETELMÄT

FREERIDE-hanke on monitieteinen ja monimenetelmäinen tutkimus, johon osallistuu 400 lasta. Tutkimusmenetelminä käytetään objektiivista fyysisen aktiivisuuden mittausta, osallistavia paikkatietomenetelmiä sekä etnografiaa lasten ja heidän perheidensä arkiliikkumisesta. Tutkimuksessa kerätään tietoa 1012-vuotiailta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan Mikkelin ja Kouvolan alueelta. Hankkeen määrällisessä osiossa lapsilta kerätään tietoa fyysisen aktiivisuuden mittareilla sekä karttapohjaisella PPGis-kyselyllä. Laadullisessa, etnografisessa osiossa tarkastellaan lasten liikkumista sekä perheiden kokemuksia maksuttomien bussikyytien merkityksistä perheiden elämään. Tavoitteena on selvittää, millaisena lasten itsenäinen liikkuminen koetaan sekä miten perheet organisoivat lasten liikkumista lähiympäristöä kauemmas.

Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

TOIMENPITEET

  1. Yhteistyökoulujen rekrytointi Mikkelistä ja Kouvolasta.
  2. Joukkoliikenteen saavutettavuuden selvittäminen kaupunki-, lähiympäristö- ja yksilötasoilla
  3. Aineiston kerääminen kouluilla ja lapsen arjessa
  4. Aineiston analysointi
  5. Johtopäätösten ja tulosten raportointi
  6. Kansainvälisten julkaisujen kirjoittaminen
  7. Tuloksista tiedottaminen

TULOKSET

Tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa lasten itsenäisen liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen väestötasolla. Projektin tuottamaa tietoa jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä tieteellisten artikkelien että kansallisten julkaisujen kautta. Tutkimus antaa mitattua tietoa poliittisen päätöksen vaikutuksesta lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä liikkumisen yhdenvertaisuuteen. Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja sillä on laajaa sovellusarvoa.

 

JULKAISUT

Pesola A., Hakala P., Berg P., Ramezani S., Villanueva K., Tuuva-Hongisto S., Ronkainen J., Laatikainen T.E. (2020) Does free public transit increase physical activity and independent mobility in children? Study protocol for comparing children’s activity between two Finnish towns with and without free public transit. BMC Public Health (2020) 20:342. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8385-6.

Lisätietoja

Arto Pesola, LitT
Vastuullinen johtaja
arto.pesola@xamk.fi
+358 40 6411 504

 

Pirjo Hakala
Projektitutkija, tutkimuskoordinaattori
pirjo.hakala@xamk.fi
+358 40 4860 591

 

Tiina Laatikainen, TT
Tutkijatohtori
tiina.laatikainen@aalto.fi

 

Päivi Berg, VTT, dosentti
Projektitutkija
Vastaa laadullisesta osiosta
päivi.berg@xamk.fi
+358 40 5697 365

 

Faktat

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi- kokeilun seurauksena

01.08.2019 - 31.12.2022

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 474 755 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Jaa sivu