Tutkimushankkeessa selvitettiin maksuttoman joukkoliikenne yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja itsenäiseen liikkumiseen.

Tausta

Harrastusten erikoistumisen ja koulujen lakkauttamisen myötä lasten liikkuminen on yhä enemmän riippuvaista vanhempien kuljetuksesta. Mikkelin kaupunki teki vuonna 2017 päätöksen kaikille peruskoululaisille maksuttomasta joukkoliikenteestä. Joukkoliikennettä ei usein pidetä aktiivisena kulkumuotona, vaikka sen käyttö edellyttää kävelyä lähtöpaikasta pysäkille ja pysäkiltä määränpäähän. Lisäksi joukkoliikenteen saavutettavuuden on todettu olevan positiivisesti yhteydessä koulun jälkeisiin harrastuksiin osallistumiseen nuorilla.

Tutkimuksen toteutus

FREERIDE-hanke oli monitieteinen ja monimenetelmäinen tutkimus, johon osallistui yhteensä 427 lasta. Tutkimuksessa kerättiin tietoa 1012-vuotiailta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan Mikkelin ja Kouvolan alueelta. Tutkimuskaupaunkina oli Mikkeli, jossa joukkoliikenteen käyttö oli lapsille maksutonta ja verrokkikaupunkina oli Kouvola. Tutkimusmenetelminä käytettiin aktiivisuusmittaria, osallistavaa paikkatietopohjaista menetelmää (SoftGIS) sekä haastatteluja lasten ja heidän perheidensä arkiliikkumisesta.

Lapset pitivät seitsemän vuorokauden ajan reiteen kiinnitettyä fyysisen aktiivisuuden mittaria sekä merkitsivät karttakyselyyn (SoftGIS) arjen paikat, joissa he olivat käyneet viikon aikana sekä kulkumuodot, millä he olivat liikkuneet eri paikkoihin. Laadullisessa osiossa tarkasteltiin lasten liikkumista ja perheiden kokemuksia maksuttomien bussikyytien merkityksistä perheiden elämään sekä miten perheet organisoivat lasten liikkumista lähiympäristöä kauemmas.

Tulokset

Lapset merkitsivät yhteensä 3098 paikkaa, noin 5,7 paikkaa per lapsi. Paikkoja oli esimerkiksi koulu, harrastuspaikat ja paikat, joissa vietettiin aikaa kavereiden kanssa. Viikon aikana lapsille kertyi noin 13,8 käyntiä erilaisissa arjen paikoissa.

Mikkelissä asuvat lapset matkustivat noin 3 kertaa enemmän bussilla kuin Kouvolassa asuvat lapset. Aktiivisen liikkumisen määrä paikasta toiseen ei kuitenkaan eronnut kaupunkien välillä. Mikkelissä lapsille kertyi enemmän aktiivista kulkemista määränpäähän kävelystä sekä bussipysäkille kävelystä. Kouvolassa lapset pyöräilivät enemmän. Matkojen mediaanipituudet olivat kävellen 521m, pyörällä 1794m ja bussipysäkille kävelyä 730m.

Myöskään aktiivisuusmittarilla mitattu koko päivän fyysinen aktiivisuus ei eronnut kaupunkien välillä eli maksuton joukkoliikenne ei ollut yhteydessä lasten reippaan liikunnan määrään.

Haastatteluissa lapset kertoivat, että eivät käytä bussia jos vanhemmilta saa kyydin  ”En yleensä käytä bussia, koska pääsen vanhempien kyydillä.”, ”Jos vanhemmat eivät voi viedä, menen bussilla.” Lähiympäristön paikkoihin kuljettiin kävellen tai pyörällä.
Huoltajien vastauksissa korostui esimerkiksi perheen yhteinen aika, ”Jää enemmän aikaa olla lapsille läsnä, kun ei tarvitse olla kokoajan kuljettamassa”. Vanhemmat kertoivat myös itsenäisen liikkumisen kasvaneen maksuttomien bussimatkojen myötä ”Lapsen omatoimisuus on kasvanut, kun hän voi mennä kouluun ja kaupungille omaehtoisesti”. Maksuton joukkoliikenne ”on tehnyt mahdolliseksi valita harrastuksia ja kaverin luona käyntipaikkoja laajemmin.” ”Meillä ei ole autoa, joten joukkoliikenne on talvikuuakusina välttämätön.”

Pohdinta ja yhteenveto

Tutkimuksen tulosten mukaan maksuton joukkoliikenne ei vähennä, mutta ei myöskään lisää lasten arkista aktiivisuutta. Maksuton joukkoliikenne oli yhteydessä suurempaa bussin käyttöön ja bussinkäyttäjille iso osa aktiivisesta liikkumisesta kertyi bussipysäkille kävelystä. Perheen vastauksissa nousi esille, että maksuton joukkoliikenne helpotti perheen arkea tarjoamalla vaihtoehdon vanhempien kyyditykselle. Toisaalta monet muut tekijät kuin maksuttomuus vaikutti myös paljon joukkoliikenteen käyttöön, esimerkiksi vuorotiheys ja pysäkkien saavutettavuus. Kaupungit voisi edistää joukkoliikenteen käyttöä markkinoimalla sitä aktiivisena ja itsenäisen liikkumisen mahdollistamana kulkumuotona.

Lisätietoja

Arto Pesola, LitT
Tutkimuksen johtaja
arto.pesola@xamk.fi
+358 40 6411 504

Pirjo Hakala, TM
Projektitutkija, projektipäällikkö
pirjo.hakala@xamk.fi
+358 40 4860 591

Päivi Berg, VTT, dosentti
Projektitutkija
paivi.berg@xamk.fi
+358 40 5697 365

Tiina Rinne, TT
Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
tiina.e.rinne@aalto.fi

FREERIDE-tutkimuksen tietosuojaseloste

Julkaisut

Hakala, K., Esmaeilzadeh, S., Hakala, P., Berg, P., Rinne, T., ,4, Pesola, A. 2023. Free-Fare Bus and Private Car Chauffeuring Among 10-12-Year-Old Children In Two Finnish Cities, Journal of Futures Studies, Vol. 28. No 2, Free-Fare Bus and Private Car Chauffeuring Among 10-12-Year-Old Children In Two Finnish Cities * Journal of Futures Studies (jfsdigital.org)

Pesola, A.J. Hakala, P. Berg, P., Ramezani, S., Villanueva, K. Rinne, T. 2022. The effects of free-fare public transportation on the total active travel in children: A cross-sectional comparison between two Finnish towns, Journal of Transport & Health 27, 101506, https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101506.

Berg, P., Rinne, T., Hakala, P., Pesola, A.J. 2022. Children’s independent mobility and activity spaces during COVID-19 in Finland, Children’s Geographies, DOI: 10.1080/14733285.2022.2118028

Berg, P., Rinne, T., Hakala, P., Tuuva-Hongisto, S., & Pesola, A. J. ”Fiksumpi mennä pyörällä tai autolla”: Lasten ja vanhempien näkemyksiä joukkoliikenteestä kahdessa kaupungissa. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 127–146. https://doi.org/10.30663/ay.113127

Rinne, T., Kajosaari, A., Söderholm, M., Berg, P., Pesola, A.J., Smith, M., Kyttä, M. 2022. Delineating the geographic context of physical activities: A systematic search and scoping review of the methodological approaches used in social ecological research over two decades. Health & Place 73, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102737.

Pesola A., Hakala P., Berg P., Ramezani S., Villanueva K., Tuuva-Hongisto S., Ronkainen J., Laatikainen T.E. (2020) Does free public transit increase physical activity and independent mobility in children? Study protocol for comparing children’s activity between two Finnish towns with and without free public transit. BMC Public Health (2020) 20:342. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8385-6.

Pesola, A., Berg, P., Hakala, P., Kallio, J. & Laatikainen, T.E. Maksuton joukkoliikenne: Uhka vai mahdollisuus lasten liikkumisessa? Liikunta & Tiede 57 (4), 37–41. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/373969/Rinnakkaistallenne_Maksuton_joukkoliikenne_Uhka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hakala, P. Kohti kestävämpiä ja aktiivisempia kulkutapoja. Xamk READ (Research, Education and Regional Development). 3/2020. read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/kohti-kestavampia-ja-aktiivisempia-kulkutapoja/

 

Tilaisuudet ja puheenvuorot

Tilaisuudet ja puheenvuorot

 • Fresh and Sustainable Experiments of the Global North forum, 28.11.2019, Espoo
  Konferenssissa esitteltiin ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Foorumi oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskautta.
  Are there free tickets? Children’s independence and equality in mobility and physical activity following a free bus ride -experiment in the city of Mikkeli, Finland 
 • Nuorisotutkimuspäivät, teemana 2020-luvun uusi nuoriso, 5.-6.11.2020, Tampere
  Abstrakti työryhmä: Lasten ja nuorten liikkuminen arjessa ja vapaalla
  Ilmaisen bussin vaikutus lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen kahdessa kaupungissa
 • Kaupunkitutkimuksen päivät, teemana ilmiöiden kaupunki, 22.-23.4.2021, Helsinki
  Työryhmä: Lasten ja nuorten kaupunki. Työryhmässä tarkasteltiin kaupunkia lasten ja nuorten kasvuympäristönä. Minkälainen rakennettu ympäristö on lapsille ja nuorille kiinnostava, houkutteleva ja viihtyisä?
  Mennäänkö bussilla? Ilmaisen bussin vaikutus lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen kahdessa kaupungissa 
 • Terveystieteiden XVI Tieteen päivä, 12.5.2021, online
  Video tutkimuksen tuloksista: Arkiympäristö ja lasten fyysinen aktiivisuus 
 • Liikuntatieteen päivät, teemana vastuullinen tulevaisuus, 8.-9.9.2021, online
  Puheenvuoro teemasessiossa: Aktiivinen arki. Liikkuva kaupunki.
  Video tutkimuksen tuloksista: Onko maksuttomalla joukkoliikenteellä yhteyttä lasten aktiivisen liikkumisen määrään? Kahdessa suomalaisessa kaupungissa asuvien lasten kulkutapojen vertailu (esitys alla)
 • Hyvinvointifoorumi, teemana osallisuus, 9.-10.11.2021

Faktat

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi- kokeilun seurauksena

01.08.2019 – 30.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Tutkimuskeskus: Active Life Lab Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 474 755 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)