Hankkeessa selvitetään maksuttoman joukkoliikenne yhteyttä lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Tavoitteet

Harrastusten erikoistumisen ja koulujen lakkauttamisen myötä lasten liikkuminen on yhä enemmän riippuvaista vanhempien kuljetuksesta. Mikkelin kaupunki on tehnyt vuonna 2017 päätöksen kaikille peruskoululaisille maksuttomasta joukkoliikenteestä. Joukkoliikennettä ei usein pidetä aktiivisena kulkumuotona, vaikka sen käyttö edellyttää kävelyä lähtöpaikasta pysäkille ja pysäkiltä määränpäähän. Lisäksi joukkoliikenteen saavutettavuus on positiivisesti yhteydessä koulun jälkeisiin harrastuksiin osallistumiseen nuorilla.  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten maksuton joukkoliikenne on yhteydessä lasten itsenäiseen liikkumiseen ja mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen. Syrjäyttääkö maksuton joukkoliikenne lasten aktiivista liikkumista, vai voiko se jopa parantaa harrastusten yhdenvertaista saavutettavuutta ja koko päivän fyysistä aktiivisuutta?

Tutkimusmenetelmät

FREERIDE-hanke on monitieteinen ja monimenetelmäinen tutkimus, johon osallistuu yhteensä noin 400 lasta. Tutkimusmenetelminä käytetään objektiivista fyysisen aktiivisuuden mittausta, osallistavaa paikkatietomenetelmää sekä etnografiaa lasten ja heidän perheidensä arkiliikkumisesta. Tutkimuksessa kerätään tietoa 1012-vuotiailta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan Mikkelin ja Kouvolan alueelta. Hankkeen määrällisessä osiossa lapsilta kerätään tietoa fyysisen aktiivisuuden mittareilla sekä karttapohjaisella PPGis-kyselyllä. Laadullisessa, etnografisessa osiossa tarkastellaan lasten liikkumista sekä perheiden kokemuksia maksuttomien bussikyytien merkityksistä perheiden elämään. Tavoitteena on selvittää, millaisena lasten itsenäinen liikkuminen koetaan sekä miten perheet organisoivat lasten liikkumista lähiympäristöä kauemmas.

Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa lasten itsenäisen liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen väestötasolla. Projektin tuottamaa tietoa jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä tieteellisten artikkelien että kansallisten julkaisujen kautta. Tutkimus antaa mitattua tietoa poliittisen päätöksen vaikutuksesta lasten itsenäiseen liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä liikkumisen yhdenvertaisuuteen. Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja sillä on laajaa sovellusarvoa.

Tietosuoja

Tutkimusaineisto tullaan käsittelemään täysin luottamuksellisesti. Aineistosta poistetaan tiedot, joilla lapsi voidaan yhdistää kerättyyn tutkimusaineistoon. Sähköistä aineistoa säilytetään palvelimella, minne on pääsy ainoastaan tutkimushenkilökunnan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tulosten raportoinnissa kenenkään henkilöllisyys ei tule selville ja tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksesta on täytetty henkilötietolain edellyttämä tietosuojailmoitus ja se on alla liitteenä.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/08/freeride-tietosuojailmoitus.pdf

Julkaisut

Pesola A., Hakala P., Berg P., Ramezani S., Villanueva K., Tuuva-Hongisto S., Ronkainen J., Laatikainen T.E. (2020) Does free public transit increase physical activity and independent mobility in children? Study protocol for comparing children’s activity between two Finnish towns with and without free public transit. BMC Public Health (2020) 20:342. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8385-6.

Pesola, A., Berg, P., Hakala, P., Kallio, J. & Laatikainen, T.E. Maksuton joukkoliikenne: Uhka vai mahdollisuus lasten liikkumisessa? Liikunta & Tiede 57 (4), 37–41.

Hakala, P. Kohti kestävämpiä ja aktiivisempia kulkutapoja. Xamk READ (Research, Education
and Regional Development). 3/2020. read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/kohti-kestavampia-ja-aktiivisempia-kulkutapoja/

Lisätietoja

Arto Pesola, LitT
Tutkimuksen johtaja
arto.pesola@xamk.fi
+358 40 6411 504

Pirjo Hakala
Projektitutkija, tutkimuskoordinaattori
pirjo.hakala@xamk.fi
+358 40 4860 591

Tiina Rinne, TT
Tutkijatohtori
tiina.e.rinne@aalto.fi

Päivi Berg, VTT, dosentti
Projektitutkija
Vastaa laadullisesta osiosta
päivi.berg@xamk.fi
+358 40 5697 365

Faktat

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi- kokeilun seurauksena

01.08.2019 - 30.04.2022

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 474 755 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)