Green ReMark -hanke edistää taloudellista kehitystä Kaakkois-Suomen ja Venäjän Pietarin alueilla vihreän energian tuotannon ja käytön kasvun mahdollisuuksia edistämällä. Hanke edistää alueen globaalia kilpailukykyä tulevaisuuden vihreän energian markkinataloudessa, sekä lisää energianjakeluverkkojen läpinäkyvyyttä energiantuottajien ja kuluttajien kesken.

Hankkeen tuloksena yhteistyö ja verkostot erilaisten energiantuotantoalan toimijoiden, julkisten viranomaistahojen ja energian kuluttajien kesken kasvavat, ja alueellisten markkinoiden mahdollisuuksia pystytään ennakoimaan ja hyödyntämään strategisesti. Hankkeen välityksellä pystytään tunnistamaan tulevaisuuden energianjakeluverkkojen heikkouksia ja vahvuuksia, sekä vahvistamaan alueen vihreän energian käytön mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa.

Xamkin työosuus keskittyy Green ReMark -hankkeessa erityisesti:
– Smart Grid -tekniikan mahdollisuuksien tarkasteluun sähkönjakeluverkoissa
– Sähköautojen käytön mahdollistamiseen Kotkan ja Pietarin välillä latausverkoston vaatimuksien kartoitustarkastelulla
– Energianjakeluverkostojen nykyisten haasteiden tunnistaminen ja kartoittaminen sekä energiantuottajien että energiankäyttäjien keskuudessa
– Strategisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen alueen vihreän energian kasvumahdollisuuksissa

 

Hankkeen viralliset verkkosivut ovat nähtävissä osoitteessa: www.greenremark.com

 

TUOTOKSET

 

Suomalaisen aurinkoenergian kannattavuus

Raportissa ”The Economy and Possibility of Energy Community in Finnish Solar Energy Production” on selvitetty esimerkkikuluttajille aurinkoenergian hankinnan kannattavuus. Lisäksi on laskettu, paljonko kuluttajat hyötyisivät kulutuksen yhdistämisestä energiayhteisöksi ja aurinkoenergian hankinnan yhdistämisestä. Näistä toimenpiteistä koituu raportin mukaan merkittävää etua sekä kuluttajille että yhteiskunnalle.

Raportti löytyy osoitteesta: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icdtli-19/125918505

 

Liikennekäytössä olevien sähköautojen tukeminen Suomessa

Raportissa ”How electric passenger cars in traffic use are subsidized in Finland” käsitellään liikennekäytössä olevien sähkökäyttöisten henkilöautojen saamia tukia Suomessa, mitä käyttömaksuja sähkökäyttöisille henkilöautoille Suomessa on ja miten sähköautoja verotetaan verrattuna muuhun autokantaan. Raportissa käsitellään myös sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiseen tarkoitettuja tukia. Raportissa tuodaan esiin sähköautojen merkitys CO2-päästöjen vähentämisessä ja miten sähköautokannan tulisi kehittyä, jotta Suomi saavuttaisi asetetut ilmastotavoitteensa.

Sähköautoja tuetaan Suomessa suoralla ostotuella sekä auton päästöarvoihin perustuvilla helpotuksilla autoveroon ja käyttömaksuihin. Sähköautoilijat joutuvat maksamaan käyttövoimaveroa. Suomessa ainoastaan bensiinikäyttöiset autot on vapautettu käyttövoimaverosta. Tämä oli yllättävä havainto ilmastonäkökulmasta. Sähköautokanta Suomessa on vielä varsin vaatimaton, mutta viime vuosina kaksinkertaistunut vuosittain. CO2-päästöjä ja Suomen ilmastotavoitteita ajatellen sähköautokannan tulisi olla huomattavasti nykyistä suurempi, selvitysten mukaan jopa 670 000 sähköautoa 2030 vuoteen mennessä. Valtiovallan tulisi tukea ja suosia sähköautojen käyttöä ja infrastruktuurin rakentamista nykyistä voimakkaammin, jotta Suomelle asetetut ilmastotavoitteet olisi mahdollista saavuttaa halutussa aikataulussa.

Raportti löytyy osoitteesta: http://greenremark.com/documents.

 

Sähköautojen latausinfrastruktuuri

Sähköautojen käytön mahdollistamiseksi hankkeessa tarkasteltiin sähköautojen latausinfrastruktuuria E18-tien varrella Kotkan ja Pietarin välillä. Tarkastelu toteutettiin havainnoimalla paikan päällä mahdollisia latauspisteiden sijainteja ja toteuttamalla kyselyt huoltoasemaketjuille, latausoperaattoreille ja sähköautoilijoille. Avainasemassa olivat sähköautoilijat, joille suunnatun kyselyn perusteella saatiin selville latausinfrastruktuuritarpeet käyttäjien näkökulmasta. Tarkastelun ja tehdyn kirjallisuusselvityksen perusteella laadittiin ehdotukset uusien latauspisteiden paikoista kyseiselle tieosuudelle ja investoinnin kannattavuuslaskelma esimerkkikohteelle.

Raportti löytyy osoitteesta: http://greenremark.com/documents.

Lisätietoja

Xamk hanketiimi (hankepartneri 1):

Jarmo Kaskinen
projektipäällikkö
jarmo.kaskinen(at)xamk.fi

 

Hankkeen pääpartneri:

Yury Nurulin
projektipäällikkö, Lead Partner (Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University)
+7 (931) 308 8018
iuriinurulin(at)spbstu.ru

www.greenremark.com

Faktat

Green Energy Regional Markets Development

01.12.2018 – 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University (SPbPU)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Neva Energy Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 557 684 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 178 313 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta