Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon alueen energiaomavaraisuuden lisääminen edistämällä uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa ja käyttöä maatilamittakaavan laitoksissa. Hankkeessa selvitetään metsäbiomassaa hyödyntävän pienen kokoluokan älykkäiden CHP-ratkaisujen mahdollisuudet Etelä-Savon alueella maatilaympäristöissä ja suunnitellaan selvityksen pohjalta pilottiratkaisu/-ratkaisuja.

toimenpiteet

– Hankkeessa selvitetään kyselyin ja haastatteluin Etelä-Savon alueella metsäbiomassaan perustuvat hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet eli missä ja millä tekniikalla metsäbiomassaa voitaisiin hyödyntää pien-CHP-laitoksessa.
– Selvityksen tuloksia vertaillaan hajautetun energiantuotannon käyttömuotoihin ja metsäbiomassaan perustuvan pienen kokoluokan CHP-ratkaisuihin esim. Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa.
– Hankkeessa arvioidaan nykyisen teknologian soveltuvuutta Etelä-Savon maatiloille, tuotetaan ratkaisuja pien-CHP-tuotannon pullonkauloihin ja valmistellaan metsäbiomassaan ja innovatiivisiin lähiratkaisuihin perustuva maaseutuympäristöön soveltuva hajautetun energiantuotannon konsepti yhdessä LUT Savon, laitevalmistajien ja sähköyhtiöiden kanssa.
– Hankkeessa tuotetaan metsäbiomassaa käyttävän pienen kokoluokan CHP-laitoksen pilottiratkaisu/-ratkaisuja Etelä-Savon alueella.

tulokset

Hankkeen tuloksena Etelä-Savoon valmistuu maaseutuympäristöön soveltuva hajautetun energiantuotannon konsepti, joka hyödyntää metsäbiomassaa pien-CHP-laitoksessa. Hankkeen tulokset tarjoavat laajan informaatiopaketin maatilojen ja muiden kiinteistöjen sekä yritysten käyttöön niiden suunnitellessa hajautettuja energiatehokkaita lämmön- ja sähköntuotannon ratkaisuja lähitulevaisuudessa ja pitkällä tähtäimellä. Läheltä saatavan metsäbiomassan käytön lisääntyessä kotimaisen energian osuus sähkön- ja lämmöntuotannossa kasvaa maaseudulla, sähkön saanti sähkökatkosten aikana varmistuu ja paikalliselle lämpöyrittäjyydelle syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Lisätietoja

Sinikka Mynttinen
projektipäällikkö
p. 050 496 5227
sinikka.mynttinen@xamk.fi

Ajankohtaista

PIEN-CHP –LAITOSTEN MAHDOLLISUUDET HAJAUTETUSSA ENERGIANTUOTANNOSSA MAATILOILLA Case Etelä-Savo

Viime vuosina kiinnostus sähkön tuottamiseen aiempaa pienemmässä mittakaavassa on kasvanut. Erityisesti teknologian kehittymisen myötä on avautunut uusia mahdollisuuksia pienemmän kokoluokan sähkön ja lämmön tuotantoon. Lisäksi sähkön siirtohinnan nousu on lisännyt kiinnostusta omaan tuotantoon. Potentiaalisia kohteita pienen kokoluokan CHP-laitoksille on mm. maatilaympäristöissä, joissa metsäbiomassaa on saatavissa läheltä ja sähkön saannin varmistaminen sähkökatkosten aikana on tärkeää. Hajautettu...

Faktat

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 111 705 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta