HULEVEDET SISÄLTÄVÄT MONENLAISIA EPÄPUHTAUKSIA JA HAITALLISIA AINEITA

Tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä, jossa on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja, syntyy paljon hulevesiä. Hulevedet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka aiheuttavat purkuvesistöjen veden laadun hidasta huonontumista.  Epäpuhtauksien määrä yksittäisissä hulevesitapahtumissa ei ole suuri, mutta koska kuormitus on jatkuvaa, kumuloituu hulevesien vaikutus vähitellen.

Hula – Hulevesien laadullinen hallinta ja haitallisten aineiden monitorointi -hanke etsi keinoja ja ratkaisuja taajamassa syntyvien hulevesien sisältämien haitallisten aineiden vähentämiseen, laadulliseen hallintaan ja monitorointiin.  Hankkeessa kartoitettiin hulevesien laatua ja niiden sisältämien haitallisten aineiden päästölähteitä case-kohdealueilla Mikkelin kaupungissa. Hankkeen erityisenä tavoitteena oli seurata hulevesien käsittelyrakenteissa tapahtuvia prosesseja ja niiden vaikuttavuutta.

HANKKEEN TOIMENPITEITÄ OLIVAT:

• Selvitys kaupunkitaajaman hulevesienkäsittelyn soveltuvista teknologisista ratkaisuista
• Hulevesien käsittelyrakenteiden toimivuus ja pilot-kohteiden monitorointi
• Viestintä, tulosten jalkauttaminen ja raportointi

HANKKEEN TULOKSET

Hankkeen toimenpiteet tuottivat tietoa eri tyyppisistä hulevesien käsittelyratkaisuista ja niiden soveltuvuudesta erilaisten taajamatoimintojen seurauksena syntyvien hulevesien käsittelyyn. Kehittämällä hulevesirakenteita osana kaupunkien infrastruktuuria ja urbaania maisemaa voidaan suojella vesistöjen veden laatua sekä luoda kaupungin sisälle monimuotoisia ekosysteemejä.

Ympäristöministeriö rahoitti hanketta 132 996 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Ohjelman verkkosivuosoite on: http://www.ym.fi/vedenvuoro

HANKKEEN WEBINAARI

Hankkeen webinaari järjestettiin keskiviikkona 23.11.2022 klo 9-12. Ohjelmassa oli hankkeen tulosten esittelyä, sekä puheenvuorot hulevesien virtaamamittauksista ja mikromuoveista. Lisäksi kuultiin uutisia vesiensuojelun tehostamisohjelman ajankohtaisista asioista. Osa webinaarin esityksistä on nähtävillä tästä linkistä: Hula-hanke webinaari 23.11.2022

HANKKEEN JULKAISUT, TIEDOTTEET JA SELVITYKSET

Read-verkkolehti  Nro 1/ 2022: Hulevedet osana veden kiertoa kaupunkialueilla

Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2021:  Hulevesien laadullinen hallinta ja haitallisten aineiden monitorointi

Hankkeen tiedote syksy 2021: Mikkelin taajama-alueen hulevesiä monitoroidaan vesien hyvän laadun säilyttämiseksi

Hankkeen tiedote syksy 2022: Hulevedet puhdistuvat merkittävästi oikeanlaisissa rakenteissa – Xamk

Hankkeen loppujulkaisu: Hula – Hulevesien laadullinen hallinta ja haitallisten aineiden monitorointi

Hankkeen kirjallisuuskatsaus: Tietoa hulevesistä

 

 

Lisätietoja

Tuija Ranta-Korhonen
projektipäällikkö
040 661 5191
tuija.ranta-korhonen@xamk.fi

Faktat

Hula- Hulevesien laadullinen hallinta ja haitallisten aineiden monitorointi

01.03.2021 – 30.11.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 166 245 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma