Huumassa ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat 16–29-vuotiaat nuoret osallistuvat tanssityöpajoihin. Hankkeen keskiössä on nuorten osallisuuden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Osallistujat ovat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia. Hanke vahvistaa nuorten kykyä kiinnittyä osaksi opintoja ja työelämää sekä tarjoaa heille edellytyksiä merkitykselliseen elämään. Tanssityöpajoja järjestetään Kuopiossa, Mikkelissä ja Vantaalla vuosien 2019–2022 aikana.

Juvenian rooli hankkeessa on arvioida toimintaa ja tuloksia sekä olla mukana kehittämässä toimintaa.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret oppivat taitoja, joiden avulla heidän on helpompi siirtyä opintoihin ja työelämään. Tanssityöpajat taiteen soveltavan käytön muotona vahvistavat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta toimia. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorelle kokemus: minä osaan ja pystyn.

Huuman tanssityöpajoista vastaavat osatoteuttajat Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Työpajoissa käsitellään erilaisia teemoja liikkeen avulla, ja pajat huipentuvat nuorten tekemiin esityksiin ja/tai yhteisötempauksiin. Osatoteuttajat tekevät yhteistyötä Kuopion, Mikkelin ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Huuman tavoitteena on 225 nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. Hankkeessa lisätään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja tuetaan nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Huumassa kehitettävät toimintamallit ovat hankkeen jälkeen minkä tahansa toimijan vapaasti käytettävissä.

Huuma-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Hanke kestää kolme vuotta, ja Suomessa hallinnoiva viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

Linkki hallinnoijan hankesivulle: https://www.nuori.fi/toiminta/huuma/

Lisätietoja

Angelika Polak
projektipäällikkö YTM

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Luovien alojen tutkimusyksikkö
Paraatikenttä 7, 45100 KOUVOLA

angelika.polak@xamk.fi
+35844 702 8482

Tietosuojalauseke

JULKAISUT

Tanssi ja liikunta antavat voimaa ja terveyttä niin keholle kuin aivoillekin. Parasta on, että tanssi hyödyttää kaikenikäisiä, niin lapsia kuin ikäihmisiäkin.

Jatkuvan kehityksen aikana tuntuu välillä siltä, että maailma juoksee nopeasti eteenpäin. Jokainen päivä herättää uusia kysymyksiä, mutta tuo myös vastauksia ja ratkaisuja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) etsitään nykypäivänä usein tuoreita ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin. Tähän tarvitaan luovuutta.

Nuorista voimaa Kouvolaan -seminaari herätti mielenkiintoista keskustelua nuorten asemasta sekä puhevallasta hanketoimintaa suunniteltaessa.

Tanssilla ja ylipäätään liikkeellä on merkittävä vaikutus meidän psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Heikoimmassa asemassa olevien nuorten hyvinvointia sekä elämäntaitoja vahvistetaan Huuma -tanssityöpajojen luovien menetelmien ja liikkeen kautta vuosina 2019 – 2021.

TIIVISTELMÄ

Syrjäytyminenon yksi suomalaisen yhteiskunnan ongelmkohdista. Erityisesti nuorisotyöttömyys on suuri ongelma nykypäivänä, joka saattaa altistaa syrjäytymiselle sekä mielenterveysongelmille. Syrjäytymistä ehkäiseviä sekä korjaavia keinoja on paljon. Yksi korjaavista keinoista on HUUMA Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin hanke. Hankkeentavoitteena on tuoda nuorille tulevaisuustaitojatanssin ja muun luovan toiminnan avulla. Tässä opinnäyte-työssä selvitetään, kuinka Huumahanke on vaikuttanut hankkeeseen osallistuneiden nuorten hyvinvointiin ja millaisia merkityksiä nuoret itse antavat tanssilliselle toiminnalle sekä muille luoville menetelmille.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja työn tilaaja on HUUMA Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoinhanke. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat 1629vuotiaat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla ja tavoitteena oli selvittää nuorten kokemuksia toiminnasta ja sen vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa.

Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2019. Haastateltaviksi valikoituivat nuoret, jotka olivat päätyneet hankkeen toimintaan työpajojen kautta. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina ja niitä oli neljä kappaletta. Haastateltavat olivat 2025vuotiaita ja he olivat olleet hankkeen toiminnassa eri pituisia aikoja. Aineiston analyysissa menetelmänä käytettiin teemoittelua. Tutkimuksessa ilmeni, että hankkeen toiminta on auttanut nuoria arjen hallinnassa ja itsensä tuntemisessa. Lisäksi nuoret ovat piristyneet, rohkaistuneet ja rentoutuneet toiminnan avulla. Myös ryhmän merkitys nousi olennaiseksi. Kuitenkin ongelmaksi nousi se, että nuoria oli hankala saada toimintaan mukaan ja sitoutumaan siihen. Nuoret kokivat toiminnan hyödylliseksi ja merkitykselliseksi, mutta ulkoisetasiat estivät heitä ajoittain osallistumasta. Nuoret eivät välttämättä ole aina olleet motivoituneita menemään toimintaan, mutta toiminnan jälkeen he ovat kokeneet olonsa paremmaksi. Kokonaisuudessaan hanke on onnistunut tavoitteissaan, sillä nuoret ovat saaneet onnistumisen kokemuksia sekä tulevaisuustaitoja. Nuorten kokemuksen mukaan hanke on hyvä ja tarpeellinen, mutta he kaipasivat siihen lisää selkeyttä.

Asiasanat: syrjäytyminen, hyvinvointi, työpajatoiminta, tanssi, luovat menetelmät

Tanssin Huuma ja sen vaikutuksien arviointi tutkimusasetelmassa

Powerpoint-esitys tanssin Huuman vaikutuksien arvioinnista tutkimusasetelmassa

Katso tästä

Ajankohtaista

Symbioosi-webinaarin paneelikeskustelu: Luova liike nuoren hyvinvoinnin vahvistajana

Voidaanko luovan liikkeen menetelmillä vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta ja miten se tapahtuu? Millaista Huuma-toiminta on ja minkälainen vaikutus sillä oli nuorten arkeen? Huuma-hankkeen monialainen työryhmä keskustelee näistä kysymyksistä päivän paneelikeskustelussa, jossa on mukana nuoria osallistujia, taiteilijaohjaaja, nuorten oma opettaja, ja arviointivastaava. Keskustelua johdattelee hankkeen projektipäällikkö. Paneelikeskustelussa etsitään vastauksia siihen, miten luovat liike ja hyvinvointi...

Faktat

Huuma - tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin

01.03.2019 - 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Lasten ja Nuorten Säätiö

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli)

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 597 566 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 25 536 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahasto