Huumassa ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat 16–29-vuotiaat nuoret osallistuivat tanssityöpajoihin. Hankkeen keskiössä oli nuorten osallisuuden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Osallistujat olivat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia. Hanke vahvisti nuorten kykyä kiinnittyä osaksi opintoja ja työelämää sekä tarjosi heille edellytyksiä merkitykselliseen elämään. Tanssityöpajoja järjestettiin Kuopiossa, Mikkelissä ja Vantaalla vuosien 2019–2021 aikana.

Juvenian rooli hankkeessa oli arvioida toimintaa ja tuloksia sekä olla mukana kehittämässä toimintaa.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret oppivat taitoja, joiden avulla heidän oli helpompi siirtyä opintoihin ja työelämään. Tanssityöpajat taiteen soveltavan käytön muotona vahvistivat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta toimia. Hankkeen tavoitteena oli luoda nuorelle kokemus: minä osaan ja pystyn.

Huuman tanssityöpajoista vastasivat osatoteuttajat Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Työpajoissa käsiteltiin erilaisia teemoja liikkeen avulla, ja pajat huipentivat nuorten tekemiin esityksiin ja/tai yhteisötempauksiin. Osatoteuttajat tekivät yhteistyötä Kuopion, Mikkelin ja Vantaan kuntatoimijoiden kanssa.

Huuman tavoitteena oli 225 nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. Hankkeessa lisätiin kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja tuetiin nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Huumassa kehitettyt toimintamallit ovat hankkeen jälkeen minkä tahansa toimijan vapaasti käytettävissä.

Huuma-hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja Nuorten Säätiö sekä osallistuvat kunnat. Hanke kesti kolme vuotta, ja Suomessa hallinnoiva viranomainen oli Hämeen ELY-keskus.


Linkki hallinnoijan hankesivulle: https://www.nuori.fi/toiminta/huuma/

Lisätietoja

Jaana Poikolainen
TKI-yksikön johtaja (ma.), KT
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
jaana.poikolainen@xamk.fi
+358 44 702 8832

 

Angelika Polak
projektipäällikkö YTM
Luovien alojen tutkimusyksikkö
angelika.polak@xamk.fi
+35844 702 8482

Tietosuojalauseke

LOPPURAPORTIT

Arviointiraportti. Huuma Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin -hanke

JOHDANTO


Huuma – Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin -hankkeen (ESR 2019–2022) tavoitteena oli vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä Vantaalla, Mikkelissä ja Kuopiossa toiminnallisten menetelmien, tanssin ja liikkeen, avulla. Hankkeen toiminnan varsinaisena kohderyhmänä olivat ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat 16–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset nuoret. Pyrkimyksenä oli saada mukaan toimintaan 225 nuorta.

Raportti luovISTA arviointimenetelmISTÄ ja NIIDEN KÄYTÖSTÄ

 

JOHDANTO

Taiteeseen perustuvia menetelmiä, kuten draamaa, tanssia, valokuvaamista, kuvataidetta ja musiikkia, käytetään tukemaan hyvinvointia (Kattenstroht ym. 2013). Taiteella on positiivisia hyvinvointivaikutuksia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019), ja sosiaalialalla taidelähtöisten menetelmien käytöstä hyötyvät erityisesti heikossa asemassa olevat henkilöt. Näitä ovat
esimerkiksi työttömät, maahanmuuttajat sekä yleisesti syrjäytymisvaarassa olevat.

Huuma-hankkeen tavoitteena oli kokeilla ja raportoida, miten erilaiset luovat arviointimenetelmät toimivat hankkeen vaikutusten arvioinnissa.

JULKAISUT

ARTS-BASED METHODS IN PREVENTIVE SOCIAL WORK PROJECTS – UNDERSTANDING IMPACT AND EFFECTS

by: Komulainen Sirkka & Lehtinen, Laura & Mäkelä Tanja & Polak Angelika & Savallampi Tiina [in:] Xamk Beyond 2021: Sustainable Development and Social Responsibility

ABSTRACT
Arts-based methods are popular and exciting ways of working together to promote
inclusion and participation in the community. They have been widely used in various contexts with different target groups. This paper focuses on preventive social work projects asking as to how arts-based methods may be useful on the individual and societal levels. The discussion investigates hoped-for effects and the impact of such methods, where the wellbeing improvements may not be immediately seen or easily measured. As a case study, practical examples from South-Eastern Finland University of Applied Sciences research and development projects using arts-based methods show what is involved in order to understand the various effects and impacts. The effects may
immediately concern the target groups locally but also in the long term – way beyond.


Keywords:
Arts-based methods, impacts, effects, social work

Luovat menetelmät hyvinvoinnin edistäjinä

by Polak Angelika
[in:] KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA
KEHITTÄMÄSSÄ 2021
Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta.
Xamk kehittää, 2021.

Arviointi ja tutkimus taidelähtöisillä menetelmillä

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tehdään arviointia tai tutkimusta, jotta saadaan tietoa saavutetuista tuloksista, projektin etenemisestä tai sen vaikuttavuudesta. Arviointiin osallistumisen ei tarvitse olla kohderyhmälle aikaa vievää tai tylsää. Luovien menetelmien avulla voi saada tarkkoja tuloksia osallistujille rennolla tavalla.

TANSSI JA KEHOLLISET HARJOITUKSET VAHVISTAVAT NUORTEN TULEVAISUUSTAITOJA

Tanssilla ja ylipäätään liikkeellä on merkittävä vaikutus meidän psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Heikoimmassa asemassa olevien nuorten hyvinvointia sekä elämäntaitoja vahvistetaan Huuma -tanssityöpajojen luovien menetelmien ja liikkeen kautta vuosina 2019 – 2021.

Tutkittu tieto esillä Symbioosi-webinaarissa

Vuosi 2021 on ollut monesta eri syystä erilainen kuin muut vuodet: maailman taistelu pandemian kanssa, palaaminen “normi”elämään sekä epävarmuus tulevaisuudesta korostavat tutkimuksen ja tiedon merkitystä elämässämme.

NUORTEN OSALLISUUS JA PUHEVALTA

Nuorista voimaa Kouvolaan -seminaari herätti mielenkiintoista keskustelua nuorten asemasta sekä puhevallasta hanketoimintaa suunniteltaessa.

TANSSI LÄPI ELÄMÄSI

Tanssi ja liikunta antavat voimaa ja terveyttä niin keholle kuin aivoillekin. Parasta on, että tanssi hyödyttää kaikenikäisiä, niin lapsia kuin ikäihmisiäkin.

TAIDELÄHTÖISYYDEN MONET KASVOT

Jatkuvan kehityksen aikana tuntuu välillä siltä, että maailma juoksee nopeasti eteenpäin. Jokainen päivä herättää uusia kysymyksiä, mutta tuo myös vastauksia ja ratkaisuja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) etsitään nykypäivänä usein tuoreita ratkaisuja esiin nouseviin haasteisiin. Tähän tarvitaan luovuutta.

TANSSILLISEN TOIMINNAN MERKITYS TYÖN JA KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLA

TIIVISTELMÄ

Syrjäytyminenon yksi suomalaisen yhteiskunnan ongelmkohdista. Erityisesti nuorisotyöttömyys on suuri ongelma nykypäivänä, joka saattaa altistaa syrjäytymiselle sekä mielenterveysongelmille. Syrjäytymistä ehkäiseviä sekä korjaavia keinoja on paljon. Yksi korjaavista keinoista on HUUMA Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin hanke. Hankkeentavoitteena on tuoda nuorille tulevaisuustaitojatanssin ja muun luovan toiminnan avulla. Tässä opinnäyte-työssä selvitetään, kuinka Huumahanke on vaikuttanut hankkeeseen osallistuneiden nuorten hyvinvointiin ja millaisia merkityksiä nuoret itse antavat tanssilliselle toiminnalle sekä muille luoville menetelmille.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja työn tilaaja on HUUMA Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoinhanke. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat 1629vuotiaat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla ja tavoitteena oli selvittää nuorten kokemuksia toiminnasta ja sen vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa.

Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2019. Haastateltaviksi valikoituivat nuoret, jotka olivat päätyneet hankkeen toimintaan työpajojen kautta. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina ja niitä oli neljä kappaletta. Haastateltavat olivat 2025vuotiaita ja he olivat olleet hankkeen toiminnassa eri pituisia aikoja. Aineiston analyysissa menetelmänä käytettiin teemoittelua. Tutkimuksessa ilmeni, että hankkeen toiminta on auttanut nuoria arjen hallinnassa ja itsensä tuntemisessa. Lisäksi nuoret ovat piristyneet, rohkaistuneet ja rentoutuneet toiminnan avulla. Myös ryhmän merkitys nousi olennaiseksi. Kuitenkin ongelmaksi nousi se, että nuoria oli hankala saada toimintaan mukaan ja sitoutumaan siihen. Nuoret kokivat toiminnan hyödylliseksi ja merkitykselliseksi, mutta ulkoisetasiat estivät heitä ajoittain osallistumasta. Nuoret eivät välttämättä ole aina olleet motivoituneita menemään toimintaan, mutta toiminnan jälkeen he ovat kokeneet olonsa paremmaksi. Kokonaisuudessaan hanke on onnistunut tavoitteissaan, sillä nuoret ovat saaneet onnistumisen kokemuksia sekä tulevaisuustaitoja. Nuorten kokemuksen mukaan hanke on hyvä ja tarpeellinen, mutta he kaipasivat siihen lisää selkeyttä.

Asiasanat: syrjäytyminen, hyvinvointi, työpajatoiminta, tanssi, luovat menetelmät

KONFERENSSIT

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen tanssin kautta

Esitys: Angelika Polak, 5.11.2021.

 

Työryhmä 9: Nuorten mielenterveyden tuen jatkuvuus aikuisuuden kynnyksellä.

Symbioosi 2021: Nuoret, hyvinvointi ja liike webinaari.

Esitys: Future skills for young people through dance
sekä osallistuminen paneelikeskusteluun. (Angelika Polak).

Huuma hankkeen loppukonferenssi, projekti mukana organisoinnissa yhdessä Lasten ja nuorten säätiön kanssa.

 

Tanssin Huuma ja sen vaikutuksien arviointi tutkimusasetelmassa

Powerpoint-esitys tanssin Huuman vaikutuksien arvioinnista tutkimusasetelmassa

Katso tästä

Ajankohtaista

Symbioosi 2021 -webinaari tarjoili kattavan paketin asiantuntevia esityksiä aiheista nuoret, hyvinvointi ja liike

Tämän vuotinen Symbioosi-webinaari järjestettiin 7.10.2021. Webinaarin teemoina olivat nuoret, hyvinvointi ja liike (kehollisuus). Aamupäivän esitykset olivat englanniksi ja iltapäivän suomeksi. Webinaarin järjestivät Xamkin Mentoring NEETs -hanke ja Lasten ja nuorten säätiön  HUUMA-hanke. Tilaisuus oli samalla myös HUUMA-hankkeen päätöswebinaari. Juontajana toimi Niko Kosunen, joka kuljetti katsojat läpi webinaarin, esitteli puhujat ja avasi keskusteluja puhujien ja yleisön...

Symbioosi-webinaarin paneelikeskustelu: Luova liike nuoren hyvinvoinnin vahvistajana

Voidaanko luovan liikkeen menetelmillä vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta ja miten se tapahtuu? Millaista Huuma-toiminta on ja minkälainen vaikutus sillä oli nuorten arkeen? Huuma-hankkeen monialainen työryhmä keskustelee näistä kysymyksistä päivän paneelikeskustelussa, jossa on mukana nuoria osallistujia, taiteilijaohjaaja, nuorten oma opettaja, ja arviointivastaava. Keskustelua johdattelee hankkeen projektipäällikkö. Paneelikeskustelussa etsitään vastauksia siihen, miten luovat liike ja hyvinvointi...

Faktat

Huuma - tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin

01.03.2019 – 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Lasten ja Nuorten Säätiö

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli)

Tutkimuskeskus: Juvenia Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 597 566 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 25 536 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahasto