Hanke jatkuvan oppimisen kytkemiseksi osaksi ammattikorkeakoulun kumppanuuksia

Tavoitteet

 • Asiakkaiden osaamistarpeisiin perustuvan koulutustarjonnan kehittäminen
 • Korkeakoulujen välisen koulutusyhteistyön kehittäminen; yhteinen palvelutarjonta ja työnjako valittujen profiilien mukaisesti
 • Korkeakoulujen koulutuskumppanuuden tarjooman sitominen pitkäjänteisesti osaksi asiakkaiden jatkuvaa oppimista
 • Jatkuvan oppimisen integroiminen korkeakoulujen kumppanuuden hallinnan prosesseihin
 • Ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkoston brändin, näkyvyyden ja tuotteistamisen rakentaminen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen

Yhteistyö täydentää yksittäisen ammattikorkeakoulun osaamista ja mahdollistaa näin uusien palvelukokonaisuuksien luomisen.

Toimenpiteet

Koulutustarjonnan arviointi ja rakentaminen

 • Luodaan yhteistyölle yhteiset pelisäännöt, yhteinen toimintatapa ja aineistopankki koulutustarpeiden tunnistamiseen, koulutuskokonaisuuksien tuotteistamiseen, markkinointiin, toteuttamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon liittyviin vaiheisiin.
 • Perehdytään yhteiseen osaamispääomaan toimijoiden välisen benchmarkkauksen avulla

Palvelumallin luominen

 • Tavoitteena tunnistaa alueelliset realiteetit ja ammattikorkeakoulun erikoistumisen mahdollisuudet
 • Luoda pelisäännöt verkostomaiselle toiminnalle; kumppanuuksien ja siihen liitetyn jatkuvan oppimisen toimintatavoille, toiminnan laadulle ja yhteistyön koordinoinnille.
 • Tunnistaa oman ammattikorkeakoulun erityisyydestä nousevia sisältöjä yhteiselle alustalle ja pilotoitaviksi palveluiksi.

Pilotoinnit

Toteutetaan yksi valtakunnallinen pilottitoteutus ja 2-4 ketteriä kokeiluja määritellyn toimintamallin mukaisesti eri jatkuvan oppimisen tarpeisiin, eri kokoisiin ja eri aloilta tuleviin kohdeyrityksiin.

Tulokset

 • Uudet ratkaisut ammattikorkeakoulujen väliseen yhteistoimintaan
 • Hyvien käytäntöjen leviäminen yli ammattikorkeakoulurajojen
 • Hankkeen tulosten raportoiminen sidosryhmille

 

LINKIT

Lisätietoja

Piia Pöysä
Koulutussuunnittelija
040 630 2520

Anu Vainio
TKI-asiantuntija
044 702 8724

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

XAMKIN TIETOSUOJAILMOITUS

JULKAISUT

Kuva : Aki Loponen Pictuner Oy
XAMK 2021

 

 

Ammattikorkeakoulujen erityisosaamisesta apua yritysten jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Valvimo Riia & Polak Angelika. Lumen – Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti (2022).

”Tavoitteena ammattikorkeakoulujen yhteinen palvelumalli yritysten jatkuvan oppimisen tarpeisiin

JATKUMO – Korkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena -hankkeessa kymmenen ammattikorkeakoulua muotoilee yhteistä yritysten ja organisaatioiden jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaavaa palvelumallia. Yksi hankkeessa syntyvän yhteisen palvelumallin tavoitteista on saattaa eri alueilla sijaitsevien ammattikorkeakoulujen erityisosaaminen yritysten sekä organisaatioiden jatkuvan oppimisen tueksi valtakunnallisesti antaen niille kattavammat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoimaan saamiseen.”

Työikäisten osaamista kehitetään yksilöllisesti ja työelämän tarpeisiin

Hämäläinen Mari & Polak Angelika. Xamk READ (2021).

”Jatkuvalla ja elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä läpi elämän; opiskelua työelämää ja ammatillista pätevyyttä varten sekä elämän taitojen vahvistamista ja itsensä sivistämistä. Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet kehittävät yksilöä, työelämää ja yhteiskuntaa.”

Faktat

Jatkumo

01.08.2020 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Centria, HUMAK, JAMK, Karelia, Laurea, OAMK, LAB, Savonia, Xamk

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 550 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 48 183 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion erityisavustus