Tulevaisuuden jatkuvan oppimisen työelämälähtöistä koulutusmallia rakentamassa.

JATKOT-hankkeessa kehitämme työelämälähtöisen, aidosti osaamisperustaisen ja korkeakoulututkintoon tähtäävän jatkuvan oppimisen koulutusmallin teknologia-aloille.

Kehittämistarve on noussut esiin Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson yrityksiltä. Hanke vastaa teknologia-alojen osaajapulaan ja maakuntaohjelmien kehittämistavoitteisiin.

Kehitettävän mallin ulottuvuuksia

  • työpaikkojen tarpeiden mukaiset koulutuspalvelut,
  • työpaikalla ja virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen,
  • työpaikkojen kehittäminen oppimisympäristöinä,
  • työntekijöiden osallisuus oman osaamisensa kehittämiseen,
  • ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö alueellisten palvelujen tarjoajana,
  • kolmikantaiset kehityskeskustelut työntekijän, yrityksen nimeämän mentorin ja ammattikorkeakoulun opettajan kesken,
  • yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.

Malli pilotoidaan rakennusmestari ja automaatioalan koulutuksissa. Kohderyhmänä on työelämässä olevat osaamisen vahvistamista ja uudistamista tarvitsevat teknologia-alojen henkilöt Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueella. Kohderyhmään kuuluvat myös yritysten nimeämät mentorit, jotka valmennetaan kehitettävän mallin toimijoiksi.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutus jakautuu neljään vaiheeseen:

Vaihe 1 Uuden toimintamallin edellytysten kartoitus

Kartoitetaan osaamistarpeet ja luodaan toimintatapa osaamistarpeiden ennakoimiseksi yritysten ja korkeakoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kesken.

Vaihe 2 Koulutusmallin toteutuksen suunnittelu

Kartoituksen tuloksien pohjalta laaditaan uusi työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen malli ja koulutetaan yrityksissä mallia toteuttavat mentorit.

Vaihe 3 Koulutusmallin pilotointi

Malli pilotoidaan valituilla aloilla sekä arvioidaan pilotointien tulokset.

Vaihe 4 Koulutusmallin levittäminen ja juurruttaminen

Malli levitetään muillekin teknologia-aloilla ja sen sovellettavuus sekä jatkokehittämisen tarpeet arvioidaan sidosryhmien kesken.

Uuden koulutusmallin avulla madalletaan etenkin työssä olevien osallistumiskynnystä jatkuvaan oppimiseen, kun osaamisen kehittämistä ja osoittamista voidaan toteuttaa työn ohessa sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti digitaalisilla alustoilla.

Koulutusmalli tukee yritysten toiminnan kehittämistä sekä työpaikkojen mahdollisuuksia toimia jatkuvan oppimisen ympäristöinä. Jatkot-hanke voimistaa oppimista tukevan toimintakulttuurin kehittymistä alueen yrityksissä ja siten edistää niiden kilpailukykyä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Lisätietoa, mm. hankkeen julkaistu ja materiaalit löytyvät Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö, lehtori
Kirsi S. Hovikorpi
kirsi.hovikorpi@xamk.fi
050 452 4448

Asiantuntija, yliopettaja
Jukka-Pekka Skön
jukka-pekka.skon@xamk.fi
050 345 0761

Yliopettaja
Merja Mäkelä
merja.makela@xamk.fi
044 702 8340

Faktat

Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille (JATKOT)

01.01.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Hämeen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 727 427 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 153 758 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta kansallisena rahoittajaviranomaisena Hämeen ELY-keskus.